Lappar sitter fastklämd med klädnypor.

Upplevelser och skapande ger nyanlända unga vägar till nytt språk

– När elever blir berörda och vill skapa måste de hitta språket för att förmedla det de vill uttrycka. Det medför en ännu starkare vilja att lära sig, berättar Helena von Malortie, lärare i slöjd och bild, på Mottagningsskolan Mosaik.

Mosaik är en skola för nyanlända elever i årskurs 7-9. Eleverna är ungefär 13-16 år gamla. På skolan går mer än 200 elever från 34 olika länder. Det är den första skola som nyanlända ungdomar möter när de kommer till Malmö och de går på skolan mellan tre månader och ett år. Elevgrupperna är olika stora och rymmer ofta mellan tio och tretton elever. Alla elever kan inte skriva och läsa.

Ämnesövergripande

Helena arbetar ämnesövergripande, bildämnet samarbetar ofta med svenska och SO. Läsåret delas i fyra perioder och varje period har sitt tema eller arbetsområde.

Helena von Malortie.– Vi arbetar med processer som eleverna ska kunna känna igen sig i. Under temat Malmö ska eleverna utforska Malmö, producera något kring det och sedan presentera arbetet, säger Helena.

Man får tycka olika

Flera lärare på skolan upplever att de läromedel som finns inte fungerar så bra i undervisningen med nyanlända elever. Helena använder istället många olika typer av bilder från exempelvis tidningar och liksom andra lärare på skolan skapar hon mycket eget undervisningsmaterial. Hennes klassrum är fullt av bilder.

En övning kan vara att eleverna får tänka själva och uttrycka något positivt och negativt om varsin bild. Sedan kanske vi diskuterar vad de tycker är negativt respektive positivt i Sverige.

– Det är enkelt att få igång samtal om allt möjligt med hjälp av bilder. Det går att starta ett ämnesområde med bilder och uttrycka sådant som inte går att uttrycka med ord, säger Helena och fortsätter:

Texter och bilder uppsatta på vikvägg.

– Bilder går att använda i en massa olika sammanhang. Demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet. Eleverna kan tycka om det och diskutera. Det är okej att tycka olika. Det finns de som är rädda för att uttrycka det de tycker också.

Utforska

Ofta börjar en arbetsperiod med att alla tar del av en utställning eller besöker någon plats i staden.

– Vi försöker vara ute så mycket som möjligt med eleverna och uppleva saker. Just nu arbetar vi med temat Malmö och pratar om yrken.

Tillsammans med eleverna har Helena tidigare bl a tittat på gatukonst och diskuterade kring det. Hur ser gatukonst ut i de länder eleverna kom ifrån?

– Det finns graffiti och annan gatukonst i exempelvis både Afghanistan och Tunisien, men konsten ser annorlunda ut och har andra buskap, säger Helena. Jag ställde frågan till eleverna vad de skulle ha för buskap om de skapade gatukonst. Det blev först alldeles tyst i klassrummet. Det hände någonting fascinerande. Eleverna fick sedan skapa affischer utifrån sina tankar och producera filmer där de presenterade affischerna.

Producera & presentera

Eleverna skapar ofta filmer med iPads. Filmer som visas upp i klassrummet, både för elevernas egna klasser och ibland i andra klasser. När elevernas filmer visas för andra klasser blir filmskaparna väldigt stolta.

En av filmerna eleverna har skapat visar hur de besöker Malmö Live. De intervjuar människor de möter på vägen dit och på Malmö Live. Uppgiften har ett tydligt syfte och eleverna har förberett frågor som de ställer till olika yrkesverksamma personer.

– De var oroliga att de inte skulle förstå vad människorna de intervjuade skulle svara. Men i och med att de filmade allting kunde vi tillsammans gå igenom svaren, de återberättar, skriver ner och reflekterar kring dem, säger Helena.

Ofta samarbetar eleverna parvis kring en presentation. De tar med en iPad och går till ett tomt klassrum. Där berättar den ena eleven för den andra som filmar presentationen.

– Eleverna lär sig tekniken snabbt, säger Helena.

Språket i klassrummetOmslag till elevers ordbok.

Förutom svenska och engelska pratar Helena också arabiska. Hon försöker att inte prata så mycket arabiska, men förklarar vissa saker.

När eleverna kan skriva på sitt modersmål uppmuntrar Helena det. Det gör att eleverna kan hjälpa varandra och de blir sedda genom sitt språk och var de kommer ifrån.

Modersmålslärarna finns för det mesta inte med i klassrummet. På skolan arbetar modersmålslärare tillsammans med eleverna en timma om dagen, tre dagar i veckan.

 Helena tipsar

  • Ta vara på utställningar i staden och andra kulturupplevelser.
  • Det eleverna har upplevt blir verkligt och går att prata om.
  • Inför utställningsbesök ska eleverna vara förberedda. Det ska finnas ett mål och ett syfte. De ska veta vad som förväntas av dem.
  • Efterarbetet ska följa upp upplevelsen. Det kan vara i bild, att skriva, reflektera, foto, film, rita eller att på annat sätt visualisera.
  • Jobba med text även i bild och slöjd.
  • I slutet av varje lektion skriver eleverna loggbok om vad de gör på lektionerna.
  • Gå igenom ord som har med arbetsområdet att göra.
  • Testa och våga prova något nytt.
  • Det är viktigt att få in det lekfulla i undervisningen.
  • Det är okej att göra fel!

Helenas blogg:”Nya Unga”
Mer på Pedagog Malmö om Helena, språk och skapande

Text & bild: Ina Alm & Sara Arildsson