10 tips för en god mottagning av nyanlända elever

Alfapetbrickor bildar ordet tips.

Vi på Vägledning & stöd fick i uppdrag att tänka igenom vad Malmö stads grundskolor initialt behöver göra och veta för att kunna skapa en god mottagning för nyanlända elever. Detta mynnade ut i våra 10 bästa tips för en god mottagning (inklusive några användbara länkar).

*

1. Boka ett introduktionsmöte
Det är viktigt att en god relation mellan skola, elev och vårdnadshavare upprättas redan från början. Elev och vårdnadshavare ska få information om årskurs- och grupplacering och sin nya skola. Tänk igenom vad eleven behöver för att känna sig välkommen. Boka en tolk!

*

2. Läs ISP och kartläggningsprofil
Ta del av kartläggningsprofilerna i steg 1 och 2 samt den individuella studieplan som upprättats på Mosaikskolan för att kunna göra en bra grupplacering och ge eleven den stöttning hen behöver i sin undervisning samt eventuella anpassningar.

*

3. Avsätt tid för samarbete
Avsätt en fast tid för arbetslaget med syfte att utbyta kunskaper, gemensamt planera och genomföra språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Samarbete mellan samtliga undervisande lärare är nödvändigt för att få en helhetsbild av elevens styrkor och utvecklingsområden, och för att skapa en förståelig och förutsägbar skoldag för eleven.

*

4. Boka ett planeringsmöte med studiehandledaren
Det är viktigt att elevens mentor, ämneslärare och studiehandledare träffas i ett tidigt skede för att kunna göra upp en plan för studiehandledningen. En välfungerande studiehandledning ger eleven möjlighet att få större utbyte av undervisningen och uppnå högre måluppfyllelse i alla ämnen. Arbeta gärna med Google classroom för att dela material och planering. Använd planeringsmallen för studiehandledning!

*

5. Anmäl eleven till modersmålsundervisning
Att få möjlighet att fortsätta utveckla sitt förstaspråk bidrar till kognitiv utveckling, vilket i sin tur är ett stöd i utveckling av ämneskunskaper och andraspråket.

*

6. Se över dina digitala hjälpmedel
Malmö stad har ett avtal med Inläsningstjänst där eleven kan lyssna på vissa läromedel samt ljudböcker på olika språk. I appen “Google översätt” kan eleven växla mellan olika språk och därmed underlätta förförståelse. Den kan även vara till hjälp i kontakten med hemmet.

*

7. Ta vara på rast och fritids
Tänk på att även tiden utanför klassrummet är viktig. Elevens sociala inkludering är en förutsättning för lärande och en god arena för språkutveckling. Utse en fadder och anmäl yngre elever till fritidshem.

*

8. Kartlägg i steg 3
Kartläggning av ämneskunskaper i steg 3 ger viktig information om elevens kunskaper och förmågor som är viktig att ta vara på i planering av fortsatt undervisning.

*

9. Ta hjälp av Vägledning & stöd
Språkcentralens Vägledning & stöd erbjuder insatser och stöttning gällande mottagning, organisering och undervisning av nyanlända elever utifrån skolors önskemål och behov. Mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan pedagoger och skolledning anordnas också.

*

10. Tänk​ ​interkulturellt
Reflektera över vad möte med skolan i Sverige och ny läridentitet kan innebära för eleven. Använd elevens tidigare språk, skol- och livserfarehet för att skapa en röd tråd.

*

På Komin finns många tips, länkar och blanketter som rör nyanlända elever och som kan underlätta både planering och det administrativa arbetet.

 

Dela gärna med dig av dina bästa tips!

Text & bild: Lisa Lundkvist & Johanna Söderlund
Utvecklingssekreterare
Vägledning och Stöd, Språkcentralen.
johanna.soderlund@malmo.se
lisa.lundkvist@malmo.se