Arbetet med handlingsplanen Varje elevs bästa skola – digital certifiering ger resultat!

Elev och dator.
Foto: Sanna Dolck

I Malmö har vi en övergripande handlingsplan för att stödja våra grundskolors digitaliseringsprocess, Varje elevs bästa skola – digital certifiering. Handlingsplanen har tagits fram genom ett arbete som startades som ett Erasmus+ projekt initierat av Irland 2014 med målet att hitta en gemensam standard i Europa för när en skola kan anses vara digitaliserad.

Det har hänt mycket sedan dess. Från att endast ha involverat ett litet antal skolor i Malmö till att handlingsplanen numera är vår utgångspunkt i arbetet med att öka den digitala mognaden hos våra 80 grundskolor så har vi utvecklat en egen modell för självskattning av digital kompetens utifrån den europeiska ramen Digital Schools of Europe, DSoE.

Självskattning inom 5 delområden

Vi har tagit fram egna kriterier anpassade för vår verksamhet och dess behov. Vår självskattning består av fem olika delområden:

  • Ledarskap och planering
  • Digitala verktyg i undervisningen
  • Professionell fortbildning
  • Kulturen kring skolans digitalisering
  • Digitala resurser och infrastruktur

För varje delområde finns det fyra nivåer: Påbörjad, Aktiverad, Trygg och Välutvecklad. Planen är att skolorna ska genomföra självskattningen en gång om året i januari. I år har vi förlängt datumet för genomförandet, på grund av de rådande omständigheterna med pandemin, till den 28 februari.

En formativ process

Utifrån resultatet på självskattningen får skolledningen stöd av oss på Digitaliseringsenheten med att formativt utvärdera hur långt skolan har kommit i sin digitaliseringsprocess. Tillsammans diskuterar vi förslag på hur skolorna kan gå vidare i arbetet med att fortsätta utvecklas utifrån sina behov med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Olika sorters aktiviteter planeras och kopplas till skolans systematiska kvalitetsarbete.

Google certifierad pedagog, nivå 1

En sådan aktivitet kan vara att låta den pedagogiska personalen genomgå en utbildningen Google certifierad pedagog, nivå 1. I Malmö använder vi G Suite for Education och har därmed tillgång till en mängd olika pedagogiska verktyg, som till exempel Google Classroom och Google Meet.

Det är viktigt att inte enbart känna till hur dessa verktyg fungerar utan också kunna använda dem pedagogiskt i undervisningen, både som ett stöd i elevernas kunskapsutveckling och för att utveckla deras digitala kompetens. Av denna anledning satsar vår förvaltning stort på att erbjuda och bekosta denna utbildning till våra grundskolor.

Malmö är ledande på att certifiera pedagoger

Sedan 2015 har 943 personer certifierats i Sverige, där 196 av dessa tillhör Malmö. Under 2020 arrangerade vi utbildningar från centralt håll, som ledde till att 85 personer certifierades. Enligt Isabel Gonzalez Miranda, Google for Education Manager, är Malmö den ledande kommunen i Sverige på att Google-certifiera pedagoger. Det är stort!

Målet med arbetet med vår handlingsplan är att alla skolor ska nå upp till nivå Trygg i självskattningen. Därefter kan de ansöka om att gå in i en certifieringsprocess, där de under ett antal lärtillfällen utmanas vidare för att slutligen få utmärkelsen Digital skola. I år ser det ut som att vi har ett antal skolor, som för första gången kan vara aktuella för detta.

Skolornas digitala mognad ökar

Arbetet ute på våra skolor med att organisera för digital undervisning ger bra resultat. För varje år ökar våra grundskolor sin digitala mognad. Under det senaste året har skolorna dessutom behövt ta stora kliv i sin digitalisering för att kunna klara av att genomföra nätbaserad undervisning med god kvalitet.

Att våra pedagoger sedan tidigare har en stor vana av att kunna hantera, välja ut och integrera digitala verktyg utifrån ett pedagogiskt syfte i undervisningen har varit helt avgörande för att den nätbaserade undervisningen har fungerat bra under de den senaste veckorna.