Att följa barnen

Tåg tillverkat av kartong.

I september 2016 började hela området Innerstaden 06 arbeta med ett gemensamt tema. Temat ljud bestämdes i ledningsgruppen efter att förste förskolläraren observerade barnen i två veckor i sex olika förskolor. Under förskollärarens observationer såg vi att ljud ofta är en del av upplevelsen för barnen men det förekommer också en del ljudskapande i deras utforskande och lek.

Vi kan inte säga att personalen var jätteglada när de hörde att hela området ska arbeta med samma tema. ”Ska vi inte följa barnen? Ska vi inte utgå från barnens intresse?”, var det några som reagerade.

Tågmodell med rutschkana på lekplats.

Barn har enligt förskolans läroplan och barnkonvektionen rätt att komma till tals och ha inflytande över sin dag på förskolan. Det innebär att vi pedagoger har ett ansvar och en skyldighet att se till att de har denna möjlighet. Oftast berättar pedagoger att barnen är nyfikna i början men att de snart förlorar sin nyfikenhet och att det är omöjligt för alla barn att bli intresserade av samma saker. För att barnen ska bli nyfikna måste vi vuxna vara medkonstruktörer med barnen, det är vi vuxna som måste lära oss att bli nyfikna igen. ”Vi måste vara fulla av förundran över vad barnen säger och gör och därmed nyfikna på att fortsätta att lyssna på dem och höra vad de säger och gör” står det tydligt i boken Från kvalitet till meningsskapande (Dahlberg, Moss & Pence, 2014).

Avdelning Lövet

I Sofielunds förskola på avdelningen Lövet arbetar Käthe, Carolin och Sara. De arbetar med de minsta barnen på förskolan och på Lövet har de verkligen lyckats med att få alla barnen intresserade av ljud. Genom att pedagogerna arbetade med pedagogisk dokumentation och att de reflekterade kontinuerligt, kunde de skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

Barn dansar framför projicerad presentation.Barnen har upplevt ljud med hela kroppen och med alla sinnen. På Lövet har de verkligen utgått från hela läroplanen eftersom barnen har fått möjlighet att titta och lyssna på tåget för att sedan arbeta vidare med skapande, matematik, teknik, genom att projicera filmen på väggen och genom att barnen satt i tåget som de själva hade skapat är en upplevelse i sig. Att åka tåg, buss, gå på ljudpromenader, besöka musiklekplatsen är bara en liten del av det som barnen har varit med på. Barnen reflekterar dagligen när de tittar på stora intratavlan. I början var det bara några barn som kunde säga några enstaka ord men nu för tiden pekar nästan alla barn på bilden och berättar. Eftersom pedagoger är närvarande och hjälper barnen att sätta ord på deras upplevelser, ser man hur barnen utvecklar sitt språk och hur de genom lek lär sig nya saker utan att de tänker på det.

Lövets personal dokumenterar dagligen och de tycker inte att det är svårt och att det tar tid från barnen. Tvärtom tycker de att det är det som hjälper dem att gå vidare och att följa barnen och det som barnen visar intresse för.

Text och foto:
Vildana Jugo
Förste förskollärare