Att handleda elevassistenter

Illustration av händer som tillsammans bilder en rund form.
Foto: Colourbox
Hur är det att jobba som elevassistent på en grundskola i Malmö? Vad finns det för behov? Finns det en problematik i jobbets implementering som behövs studeras och handledas bättre?

Elevassistentens uppdrag

Elevassistentens uppgift är att stödja elever i undervisningen och i den övriga skolgången. Jobbet varierar mycket och är ett uppdrag med många olika roller. Det kan innebära att jobba med en eller flera elever, individuell eller i grupper samt i skolan och fritidshem. Det kräver samarbete med andra yrkesgrupper och funktioner. Eleverna som assisterna jobbar med har ofta läs- och skrivsvårigheter, funktionsvariationer, koncentrationssvårigheter eller andra svårigheter med att följa med i undervisningen.

Grupphandledning för skolan elevassistenter

Hösttermin 2022 påbörjades en handledningsgrupp för skolans elevassistenter på Möllevångsskolan. Handledningsgruppen började efter en önskan från skolans ledning och leddes av en specialpedagog och skolpsykolog. Gruppen träffades tre gånger under terminen. Syftet med gruppen var att effektivisera kvaliteten på arbetet. Fokus låg först på att förstå assistenternas behov, dilemman och problem. Fokuset skiftade senare till att erbjuda pedagogisk och psykosocial kunskap kring olika områden samt att ta upp några fallbeskrivningar.

Att vara elevassistent är ett svårt uppdrag

Under början av handledningen blev det tydligt att det fanns många frågor och områden som är känslomässigt laddade. Ett område som fick mycket fokus var elevassistenternas roll i skolan. Elevassistenternas uppdrag är inte tydligt definierat. Egentligen är det inte konstigt om man tänker att det inte finns några nationella bestämmelser om elevassistenters funktion i skolan. Ofta finns det inte mycket tid som elevassisterna kan sitta och planera med lärarna och mycket ansvar av de pedagogiska besluten landar hos elevassistenterna. Ett exempel på elever som ofta inte har mycket kontakt med lärarna men mycket med elevassistenter är elever som går integrerat i särskolan.

Att stödja elever med problemskapande beteende

Ett annat område som blir mycket diskuterat är problemskapande beteenden och hur man ska hantera dem. En del av eleverna som elevassistenter ansvarar för har problemskapande beteende och kan sätta sig själva och andra i fara. Det finns stort behov av att utbilda elevassisterna i att kunna förstå vad problemskapande beteende innebär och ge dem verktyg för att kunna hantera problemskapande beteende samt krissituationer. Elevassistenterna är ofta nära eleverna och har en trygg relation med dem.

Lärdomar

En del av problematiken och behoven som elevassistenterna lyfte behöver hanteras på organisatorisk nivå och en del på grupp- och individuell nivå. Fördelarna med handledningsgruppen har bland annat varit att få en inblick i elevassistenternas dagliga verksamhet och kunna identifiera vilka behov de har och hur man kan stötta dem. En del av de behov som ligger på organisatorisk nivå har skickats vidare till skolans ledning samt åtgärdats, till exempel tydlighet kring arbetsuppgifter samt planeringstid för samarbete mellan lärarna och assistenter. En del av de behov som ligger på grupp- och individuell nivå togs omhand genom att ge olika tips och råd direkt till gruppen eller planera in individuella möten för enstaka fall. Vi skapade också en utbildning kring problemskapande beteende.

En annan stor fördel har varit att kunna prata om det känslomässiga som tillkommer ett jobb som har en sådan otydlig beskrivning. Nästa steg är fortsatta handledningstillfällen under vårterminen 2023. Just nu är tre tillfällen inplanerade. I allmänhet finns det ett stort behov av handledning och utbildning av elevassistenterna i hela Malmö samt stöttning av elevassisternas känsla av sammanhang.

Kunniga och kompetenta elevassistenter skapar förutsättningar för elevernas lärande och för en trygg och säker inlärningsmiljö för alla elever på skolan!

Margaritis Skouras, psykolog

Eva Kropf, specialpedagog Möllevångsskolan