Att läsa och förstå – Läsförståelse av vad och för vem?

Omslag till Att läsa och förstå.

Kunskapsöversikten Att läsa och förstå  – Läsförståelse av vad och för vem? (Skolverket; Westlund 2016) sammanfattar enkelt och tydligt den absolut senaste forskningen kring vårt stora uppdrag att utveckla eleverna till kompetenta läsare. Översiktens syfte är att belysa vad skolan kan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan. Fokus ligger med andra ord på läsundervisningen efter den första läsinlärningen.

Westlund presenterar olika läsforskare och deras modeller. Konkretiseringen av modellerna med exempel från undervisningen bidrar till min uppfattning att översikten är mycket användbar för lärare direkt. Vi får hjälp att se hur teori och praktik hänger samman. Det finns dock inga quick fix för läsutveckling. Varje lärare måste se klassrumsaktiviteterna som en spegling av teorierna, som i sin tur har formulerats utifrån erfarenheter från klassrum. Det blir därmed en växelverkan mellan teorin och praktiken. Westlund sammanfattar detta resonemang i följande rader på s. 23:

” Skickliga lärare är ständigt lärande lärare som bygger sin undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De har ett klart syfte med sin undervisning och framför allt involverar de sina elever i detta syfte.”

Läsningen är intressant och viktig! Den repeterar det vi redan har arbetat med och förstått men ger också nya infallsvinklar att fördjupa oss i. Jag vill t.ex. lyfta fram figur 1 på s. 21   som definierar de mest centrala begreppen inom läsforskning och visar hur de förhåller sig till varandra, men också hur dessa begrepp är i rörelse över tid. Figuren bjuder in till diskussion i språknätverk och mellan kollegor!

Modell över hur centrala begrepp håller ihop.

Kunskapsöversikten avslutas med ett användbart index. Tack vare detta kan vi lätt hitta tillbaka till definitioner av centrala begrepp när vi diskuterar läsutveckling. Att vi skapar ett gemensamt och professionellt metaspråk kring läsförståelse är en av förutsättningarna för goda resultat!

Kunskapsöversikten finns att ladda ned från Skolverkets sida via den här länken:

http://korturl.com/eyf119

Text: Cristina Nordman