Att läsa skönlitteratur med andraspråkselever – utmaningar och lässtrategier i svenska som andraspråk på gymnasiet

Illustration Kristian Ingers
Utmaningar för sva-elever.

Sammanfattning:

Kursplanerna i svenska som andraspråk på gymnasienivå ställer krav på att eleverna ska utveckla en förmåga att läsa och redogöra för exempelvis innehåll, teman, struktur och berättartekniska grepp i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. I denna text beskriver två lärare ett projekt där de använt fördjupade analyser av elevers skriftliga provsvar, gruppsamtal och enskilda textsamtal för att undersöka vilka utmaningar elever i svenska som andraspråk upplever när de läser och tolkar skönlitteratur. Analysen pekar mot att eleverna i många fall saknar tillräckligt inarbetade strategier för läsning av skönlitteratur och därför möter utmaningar i att uppfatta och förstå kritiska och kulturspecifika aspekter i texterna. I många fall är det en djupare förståelse för de analytiska begrepp som presenteras i undervisningen som saknas, vilket gör det svårare för eleverna att använda dem som verktyg för att förstå och tolka texter. Författarna föreslår bland annat att lärare arbetar med modellering och gemensam läsning i klassrummet, dels för att eleverna ska få stöd i att förstå kulturspecifika aspekter och hur de kan använda analytiska begrepp och strategier och dels för att läraren ska få en bättre bild av vilka utmaningar eleverna möter i sin läsning.

Länk till texten: 

Björkman & Dahmberg (2022) Att läsa skönlitteraturönlitteratur med andraspråkselever – utmaningar och lässtrategier i svenska som andraspråk på gymnasiet

Om texten:

Detta är en utvecklingsartikel som skrivits av lärare i samarbete mellan vetenskapliga utvecklingsledare (Pedagogisk inspiration Malmö) och forskare (MAU) som stöttat gruppen i att använda forskning och vetenskapliga metoder för att undersöka och utveckla sin verksamhet. Läs mer om denna typ av projekt här.

Tillbaka till Lärdomar från Malmö