Att vänta och se är att överge barnet

Barn utklädda till superhjältar läser böcker.

Om yngre elever tidigt kommer efter i skolan kan det medföra betydande problem med till exempel motivation och självförtroende för fortsatt lärande. 

 

Vid slutet av höstterminen har många pedagoger i förskoleklasserna runtom i landet avslutat kartläggningen av sina elever. Alla elever i förskoleklass ska i enlighet med läsa- skriva- räkna-garantin kartläggas i svenska och matematik. Syftet är att elever i behov av stöd tidigt ska få detta utformat utifrån sina behov. Om en elev i förskoleklassen visar indikation på att inte nå upp till kommande mål i åk 3 ska en särskild bedömning göras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Dock har det visat sig att det inte görs i hälften av de skolorna där skolinspektionen gjort en granskning av kvaliteten i arbetet med kartläggningsmaterialen i förskoleklassen.

Nu börjar vi också komma in i nästa period, då resultaten av kartläggningarna ska analyseras och ligga till grund för planering av fortsatt undervisning. Men hur gör vi det? Och gör vi det? Två tredjedelar av skolorna har inte ett fungerande arbete när det gäller planering av fortsatt undervisning enligt tidigare nämnda granskning av skolinspektionen.

Varför en särskild bedömning inte görs, trots att så är kravet, kan bero på att vissa skolor saknar specialpedagoger och andra resurser. Andra skolor väljer att “vänta och se” enligt Helena Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen. 

Höstterminerna i förskoleklassen kan lätt bli ganska intensiva, en ny grupp ska byggas, alla ska lära känna varandra och hitta sin trygghet i gruppen och i skolan. Det är många nya rutiner, personer och platser som ska läras in. Alla barn i förskoleklassen ska också kartläggas för att se om det finns en indikation på att inte nå upp till målen i svenska och matematik i årskurs tre. Nu börjar det bli dags att se tillbaka på hösten men också blicka framåt. Det är dock viktigt att inte ta ett hopp från tillbakablicken och direkt in i vårterminen. Vi behöver stanna upp och analysera, både på individ- och gruppnivå.

Det vi ska arbeta för, oavsett skolform, är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling mot målen. I förskoleklassen har vi kartläggningsmaterialet som grund för att identifiera behov och styrkor och för att analysera och planera framåt. Ta hjälp av någon med specialpedagogisk kompetens eller skolledare om det behövs.

Frågor vi behöver ställa oss är:

Hur har det gått under höstterminen?
Har vi hunnit med allt?
Vilket upplägg har fungerat bra och vad behöver vi arbeta vidare med?
Vilka elever har indikationer på att inte nå upp till målen i åk 3?
Har en särskild bedömnings gjorts? (Ett bra underlag för detta finns här.)
Hur utvecklar och anpassar vi kommande undervisning utifrån resultatet av kartläggningen?

Känns det lite knepigt? Skolverket har en bra webbkurs som heter “följa och främja lärande i förskoleklass” där ni kan fördjupa era kunskaper. 

När kartläggningarna är klara, särskilda bedömningar gjorda och vårens undervisning är planerad utifrån kartläggningens resultat är det viktigt att börja arbeta utifrån denna planering så att allt inte stannar i teorin. 

“Att vänta och se är att överge barnet” är ett citat från Helena Ackesjö, fil.dr och docent i pedagogik som forskar främst på förskoleklass och fritidshem. Jag valde att ha med detta för att understryka vikten av att ta tag i elever med indikationer med detsamma. Med satsningar av hög kvalitet i rätt tid kan många problem förebyggas och vi ger elever motivation, självkänsla och bättre förutsättningar för nå så långt som möjligt!