Auskultera mera!

Öresundsbron.

Foto: Malin Holmqvist

 

Att elever stör varandra i skolarbetet är inte helt ovanligt. Ändå står skolor och lärare ibland handfallna inför problemet och tycker det är svårt att hitta gemensamma sätt att lösa det på den egna skolan. På Universitetsholmens gymnasium valde vi att angripa problemet från ett lite annorlunda perspektiv. Inom ramen för skolans kollegiala lärande, har vi under läsåret undersökt hur vi pedagoger kan anpassa arbetssätten för att hjälpa eleverna till bättre studiero. Detta är bloggen om hur arbetet fortskrider!

Det tar tid, det är inte lätt, det finns intresse och det finns motstånd, men oavsett ger studierogrupperna oss tid och möjlighet att få det som vi ofta har efterfrågat; det kollegiala lärandet,  förutsättningar för  didaktiska och pedagogiska diskussioner utifrån olika områden med utgångspunkt i det egna klassrummet. Ni som följt bloggen kommer ihåg våra fokusområden; metoder, relationer, icke-verbalt ledarskap, spelregler, förbereda för uppmärksamhet och övrigt som kan behöva dryftas.

 

Cirkel med sammankopplade rutor.

Inför auskultation: Trygghet x fyra

Kontinuitet skapar trygghet

Då våra studierogrupper inte har ändrats, utan består av samma deltagare, har det genom de pedagogiska diskussionerna skapats en trygghet, en känsla av att det inte är farligt att öppna upp det egna klassrummet för andra pedagoger. Vi har vågat öppna upp oss inför varandra och genom våra diskussioner prata om vad som fungerar och inte fungerar i våra klassrum. För tro det eller ej; mycket fungerar utmärkt, men långt ifrån allt, vi kan alla, alltid, utveckla och bli bättre på något.

Spelregler skapar trygghet

Inför auskultationerna pratade vi mycket om rädslor och farhågor, hur det kommer att kännas, det positiva och det negativa. Inte att förglömma pratade vi om hur den auskulterande läraren skall presenteras för elevgruppen. Vi skall inte glömma bort att det för en del elever kan vara ett otryggt inslag då det kliver in ytterligare en vuxen i klassrummet. Det är viktigt att göra klart för eleverna att det är läraren som skall auskulteras och inte eleverna.

Vidare pratade vi om de spelregler som auskultationerna skall utgå ifrån. Det handlar om vad vi skall titta på, hur lång tid auskultationen skall fortgå, hur en skall ge feedback och så vidare. Inte minst är det viktigt att lyfta fram att det är viktigt att ge både ris och ros, men att det framför allt är viktigt att vara konstruktiv.

Auskultationsmall skapar trygghet

En gemensam auskultationsmall skapades utifrån från “Södervärnsmallen”, vilken, under alla auskultationer, skall följas. Via mallen bestäms det mellan den undervisande pedagogen och den besökande pedagogen var fokuset med auskultationen ligger, det är i denna mall spelreglerna fylls i. En gemensam mall gör att auskultationerna utgår från samma modell och på så sätt ger en känsla av kontinuitet. Kontinuitet skapar trygghet.

Tabell för auskultation.

Auskultationsprotokoll med olika rutor att fylla i.

https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/kollegialt-laerande-uh/auskultaionsmall

Auskultationsschema skapar trygghet

Innan auskultationerna startade delades ett schema med alla i studierogruppen. I detta schema kan alla gruppdeltagare fylla i vem den besökande läraren är, vem den undervisande läraren är, datum för auskultationen, datum för feedback och en ruta för att kryssa i då hela auskultationen är genomförd. Genom att schemat är delat med alla blir det lätt att följa vem som auskulterar hos vem. Det gör också att alla kan se att auskultationerna är i gång och inte sker i det dolda.

 

Under auskultation

Då det är dags för själva auskultationstillfället blir det till att kliva in i klassrummet och utifrån det förutbestämda på auskultationsmallen, de förutbestämda spelreglerna, ta del av kollegans gärningar, ta del av det kollegiala lärandet.

Den besökande kollegan presenteras för eleverna på det redan förutbestämda sättet och deltar så mycket i lektionen som det tidigare kommit överens om.

 

Efter auskultation

På en gemensam, bestämd tid, blir det sedan ett gemensamt, konstruktivt, samtal utifrån de observationer som gjorts under auskultationen. Samtalet hålls snabbt efter auskultationen, för att inget skall falla i glömska.

Vidare finns det alltid, som en stående punkt på dagordningen till våra studierogruppsträffar, möjlighet att i den större gruppen lyfta upp de erfarenheter som har observerats under auskultationerna. I denna grupp sitter både den besökta och den auskulterande kollegan med, vilket leder till bra och konstruktiva samtal.

 

Hur få auskultationerna att fortsätta utanför studierogrupperna?

Målet är att auskultationerna skall bli en naturlig del av vår pedagogiska vardag. Det skall bli en så pass naturlig del att vi inom vår arbetsplatsförlagda tid får möjlighet till och känner trygghet i att både besöka och få besök i klassrummet, då både inom och utanför den inarbetade studierogruppen.

Då klassrumsdörrar öppnats upp och det har skapats trygghet för auskultationer har det skapats förutsättningar för givande kollegialt lärande.

 

 

Erika Andersson, Maria Brorsson, Agnes Gentili-Cronholm, Angelika Furuljung, Bent Nielsen, Henrik Roslund och Ulf Österlindh.

 

 

Referenser:

Gibbons, Pauline (2010): Lyft språket, lyft tänkandet : Språk och lärande. Hallgren och Fallgren.

Hattie, John (2012): Synligt lärande för lärare. Natur och kultur.

Kornhall, Per (2015): Förstelärare : En handbok. Natur och kultur.

Scherp, Hans-Åke (2013): Lärandebaserad skolutveckling : Lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat. Studentlitteratur.

Steinberg, John (2015) Lärarskicklighet. Gothia Fortbildning

Timperly, Helen (2013): Det professionella lärandets inneboende kraft. Studentlitteratur.