Del 8: Förvaltningen säger nej till övergångsställen – svar direkt från pedagogerna!

På fredag ska politikerna i tekniska nämndens trafikutskott ha möte och en av punkterna behandlar vårt malmöinitiativ om övergångsställen på Lugnet. Nu har underlaget inför mötet publicerats från fastighets- och gatukontoret, som var de som tog emot initiativet och nu kommit med sin åsikt kring vad de föreslår att politikerna ska rösta för.

Fastighets- och gatukontoret menar att trafiksituationen på Lugna gatan inte är sådan att det är motiverat med övergångsställen.

“Förvaltningen föreslår därför att Malmöinitiativet avslås. Förvaltningen vill dock utreda förbättringsåtgärder i anslutning till den allmänna parken i området och avser att ha dialog med förskolorna.”

Hela underlaget finns att läsa här.

Fastighets- och gatukontoret skriver: “Övergångsställen anläggs främst på gator där trafikflödena är så pass höga att det kan vara svårt för gående att korsa gatan. För att identifiera framkomlighetsproblem för fotgängare utifrån motorfordonsflöde används måttet 3000 Ådt (årsdygnstrafik), gränsen anger när gatan är en barriär för fotgängare. Obevakade övergångsställen anläggs där många gående förväntas korsa gatan. Lugna gatan har ett trafikflöde på ca 1000 motorfordon per dygn, vilket alltså inte motiverar övergångställen.”

Vårt svar: 1000 motorfordon per dygn som passerar två stora förskolor och en allmän park med en populär lekplats låter i våra öron som en fullt tillräcklig nivå. Men om vi bortser från det anser vi att det inte går att stirra sig blint på antal motorfordon på gatan per dygn. Det måste sättas i ett större sammanhang. Och det sammanhanget på Lugna gatan innebär:
– Lugna gatan är i perioder varje dag full av parkerade bilar längs gatan som gör sikten i väldigt dålig för bilister, cyklister och gångtrafikanter.
– Det gör det svårt att se om det kommer bilar körandes, tänk då att det är utifrån en vuxens perspektiv. Hur mycket uppfattar då ett barn? Och hur synliga blir barn som på egen hand är på väg till lekplatsen i parken?
– Det är tung trafik i området återkommande i form av lastbilsleveranser och sopbilar.– En del bilister kör också över områdets fartgräns.

<><><>

Fastighets- och gatukontoret skriver: “För att övergångställen ska anses vara trafiksäkra behöver de även förses med fartdämpande åtgärder eftersom de annars riskerar invagga trafikanterna i en falsk trygghet.”

Vårt svar: Detta är inte ett argument emot att vi behöver övergångsställen vid Sjöhästens och Lugnets förskola. Vi är helt för att ni ordnar övergångsställen och även kompletterar dessa med fartdämpande åtgärder!!

<><><>

Fastighets- och gatukontoret skriver: “Fastighets- och gatukontoret bedriver ett aktivt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete och prioriterar ombyggnad av platser där behovet anses vara störst.”

Vårt svar: Fullt rimligt att prioritera ombyggnad av platser där behovet anses vara störst! Men är det ingen fingervisning om att detta är en av dessa platser, när vårt Malmöinitiativ fått över 400 röster och att det varit ett långvarigt engagemang i denna frågan från många barn, pedagoger, föräldrar, grannar, förskoleledning etc.?

<><><>

Fastighets- och gatukontoret skriver: “Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas (STRADA) är Lugna gatan inte olycksdrabbad i jämförelse med andra gator i Malmö.“

Vårt svar: “Vi är obeskrivligt tacksamma för det som innebörden av den statistiken visar. Men anledningen till att varför så många pedagoger, föräldrar och grannar engagerat sig i denna frågan är för att det finns en genuin oro att under dessa förutsättningar ökar risken att det kan hända olyckor här. Och då bortser vi från stressen det innebär som ansvarig pedagog att behöva passera gatan i all hast med en full barngrupp… Detta initiativet har vuxit fram från en vilja att vi ska göra en förebyggande insats som hela området hade tjänat på, framförallt barnen här men även de äldre.”

<><><>

Fastighets- och gatukontoret skriver: “Förvaltningen vill dock utreda förbättringsåtgärder särskilt i anslutning till parken. Parken används av både förskolor och boende i området. Vid platsbesök har uppmärksammats att gatan har smala trottoarer och att det finns tillgänglighetsbrister när det gäller att nå parken. Enklare åtgärder som att bygga ut gångbanan punktvis med klackar skulle förbättra tillgängligheten till parken. Förvaltningen avser att ha en dialog med förskolorna kring förslag till åtgärder.”

Vårt svar: “Vi vill att ni tänker om och lyssnar på alla oss som varje dag året om befinner oss här på Lugnet; som förskolebarn, pedagoger, vårdnadshavare, grannar; som varje dag ser var problemen här ligger och vilka lösningar som vi är övertygade om hade ökat trafiksäkerheten i området. Det stämmer väl att ett av dessa problemen är extremt smala trottoarer runt parken. Vi uppskattar att ni kom ut och träffade oss i höstas! Efteråt har det däremot varit väldigt tyst, tills nu. Vi hade gärna sett att förvaltningen fortsatt ha en dialog med oss pedagoger, föräldrar och barn innan ni valde att föreslå till tekniska nämnden att vårt malmöinitiativ ska avslås. Ni hade varit så välkomna att prata mer med oss som bor, går på förskola eller är yrkesverksamma här i området, följt med oss en förmiddag och hört mer om våra tankar om förbättringar av närmiljön här. Men vi ser fram emot den framtida dialogen ni nämner och ser med förhoppning på att vi ska kunna lösa dessa frågor tillsammans.

<><><>

För att avsluta så vill vi citera vår sång om övergångsställen på Lugnet, som över 100 barn som samlades vid Stadshuset förra veckan sjöng med i:

Ett övergångsställe är vita streck i marken
som någon har målat dit.
Så lyssna nu på oss, på oss som är små,
utan ett övergångsställe vill vi inte gå!
Vi vill ha övergångsställe!

MVH
Pedagoger på avdelning Krokodilen, Sjöhästens förskola