Den gyllene mellanvägen – att få det att funka genom samsyn.

Illustration med astronaut och en penna med mantel.

Arbetslag 4 på Rörsjöskolan består av ett gäng individer, olika åldrar kön och bakgrund. Vi är olika, precis som alla andra i samhället. Man brukar säga att samhället berikas av att det består av olika individer, men vad säger vi om det mikrokosmos som ett arbetslag kan utgöra? Kan det som berikar oss på avstånd ute i samhället, ge motsatt effekt när man ska dela planeringar, regler, pedagogiskt synsätt, 25 kvm arbetsrum och tusen andra saker som upptar vår vardag som pedagoger?

Ett enkelt svar på den senare frågan är ett solklart: ja. Men behöver det vara så? Nej.

Så hur gör man då? Du som läser den här texten har säkerligen en hel del att bidra med efter flera framgångsrika insatser utförda av just det arbetslag du tillhör. Jag tänkte helt kort lyfta en del av hur arbetslag 4 på Rörsjöskolan har tänkt och vilket synsätt som präglar vår vardag. Hoppas du kommer få med dig något att använda!

I inledningen av texten lyfte jag vad som kan skilja oss åt. Men ska man få ett framgångsrikt arbetslag så krävs det att man fokuserar på det som förenar oss. Det är att få fram en samsyn runt uppdraget vi har, sätta tydliga mål på olika nivåer och att eftersträva stabilitet. Tre stora begrepp som det skrivits böcker. Det signalerar att det är viktigt och att det är värt att arbeta med för att få till välfungerande samarbete mellan kollegor, men i förlängningen, mellan oss och våra elever.

Samsyn är något som vi diskuterat vid ett flertal tillfällen och som verkligen genomsyrar hur vi pratar, hur vi tänker och, kanske viktigast, hur vi agerar. Rent konkret, hur kan det ta sig uttryck? Ett exempel kan vara när någon i arbetslaget föreslår ett sätt eller tanke som resten av gruppen inte tänkt på. Kanske att arbeta klassöverskridande? Förslaget tas emot, vi diskuterar det och stöter och blöter lite, och om det ligger inom ramen för vår samsyn så går vi efter devisen ”skadar det att prova?”. Med det sagt så måste man nämna att vi inte alls är överens i allt. Men där kommer rubriken för den här serien av inlägg in, man måste hitta den ”gyllene mellanvägen”. Man måste vara öppen för att prova men har man en avvikande åsikt så ska man ta fram den. Kanske får man lägga till eller dra ifrån något från sitt ursprungliga förslag eller tanke? Det är ett kvitto på ett bra arbetsklimat, motsatsen vore förödande för ett team, som arbetslaget faktiskt är.

Samsyn yttrar sig även i vilket förhållningssätt man ska ha gentemot regler och rutiner. Små detaljer som t.ex. vilka regler som ska gälla för olika rastlekar eller att alla ska ställa upp på ett led efter varje rast kan bidra till att samsynen hos arbetslaget blir synligt även för eleverna. Då har man kommit en lång bit vad gäller t.ex. stabilitet i vår gemensamma vardag.