Digital lektionsstruktur för fjärrundervisning – så här kan du göra

Datorskrivbord med ikon för Google meet och texten

Ett noga organiserat klassrum med en tydlig lektionsstruktur är viktigt oavsett om du och dina elever befinner er i ett fysiskt eller digital klassum. Genom att organisera lärmiljön på ett effektivt sätt får du som lärare mer tid till att undervisa och stötta dina elever.

Digital lektionsstruktur för studiero under fjärrundervisning

Tydliga ramar för undervisningen leder till ökad studiero och därmed lugnare och tryggare elever med bättre förutsättningar för ett fördjupat lärande och högre måluppfyllelse. Detta gäller även i tider av fjärrundervisning, där eleverna både ska förstå hur de ska navigera i videomöten i realtid, samtidigt som de ska hitta till sina lärares digitala undervisningsmaterial.

Använd samma arbetssätt och ritualer som i ditt fysiska klassrum, men med hjälp av digitala verktyg, så att dina elever känner igen sig. Vissa digitala arbetssätt tar du och dina elever kanske med er in i fjärrundervisningen?


Google Classroom

Digital lektionsstruktur med ett fåtal digitala verktyg

Genom att använda ett fåtal digitala verktyg med ett genomtänkt syfte hjälper du dina elever att organisera sitt lärande, samtidigt som du skapar en röd tråd för din undervisning. En digital lektionsstruktur, där Google Classroom är en bas för ditt digitala undervisningsmaterial och där Google Meet används för videomöten, blir en bra utgångspunkt för din fjärrundervisning. Var beredd på att behöva lägga ner mycket tid på att förklara hur dessa verktyg fungerar och ta ett steg i taget.

Undvik att introducera nya digitala verktyg och arbetssätt för din elever, som de inte är vana vid sedan tidigare. Har ni på din skola kanske redan upprättat riktlinjer och strukturer för hur ni ska använda digitala verktyg i undervisningen för att skapa en tillgänglig lärmiljö med hjälp av digitaliseringens möjligheter?

Försök att återskapa de arbetssätt och faser, som en lektion i ditt fysiska klassrum brukar innehålla, för att ha en struktur även för ditt digitala klassrum.


Ha en tydlig start på lektionen

En tydlig start på lektionen är alltid viktigt, men blir ännu viktigare när lektionen genomförs med fjärrundervisning. Starta upp lektionen i Google Meet och hälsa välkommen. Sätt på din webbkamera och kräv att alla dina elever också har den på. Detta är viktigt för att skapa en socialt sammanhang och för att fortsätta upprätthålla er relation, trots att ni inte kan träffas fysiskt just nu. Hänvisa till din skolas ordningsregler för hur man beter sig i ett videomöte så att alla ska kunna trivas och komma till sin rätt.

Kontrollera närvaron, antingen genom att eleverna får skriva ett enkelt ”Hej!” i chatten eller att du faktiskt ropar upp deras namn och de får svara att de är på plats. Småprata lite och kolla av hur de mår.

Knyt an till föregående lektionspass för att sätta den aktuella lektionen i ett större sammanhang. Vad minns dina elever av innehållet? Fördela ordet och låt dem turas om att berätta för varandra muntligt eller skriva sina svar i chatten, som en Entry Ticket. Utgå ifrån deras svar i din fortsatta planering av undervisningen.

Var tillgänglig i Google Meet under hela lektionen, men låt eleverna arbeta utan att ha sina kameror på eller gå ut ur mötet tills det är dags för återsamling.


Använd en digital tavla

Dela din skärm och visa upp syfte och mål med lektionen. Detta kan du göra med hjälp av en så kallad digital tavla i en Google Presentation, där varje bildruta får representera en lektion eller kanske en hel vecka beroende på hur ofta du träffar dina elever i ditt ämne. Publicerar din digitala tavlan i Google Classroom, så att dina elever kan ta del av den vid fler tillfällen utifrån behov, och uppdatera den löpande under arbetets gång.

Tyst

Du kan också dela en Classroomscreen i Google Meet för att visa upp och variera dina instruktioner på ett visuellt sätt under dina lektionspass. På så sätt kan du variera din undervisning med olika pedagogiska funktioner, som att slumpa fram namn, kasta med tärningar, använda bildstöd och en timer, som signalerar när tiden är ute för ett visst moment.


Ge tydliga instruktioner

Fortsätt dela din skärm och gå över till att visa upp ditt Google Classroom. Presentera arbetsuppgiften, som du har förberett sedan tidigare. Ge dina elever tydliga instruktioner för hur arbetet ska genomföras, som du kompletterar i skrift i Google Classroom. Som ett pedagogiskt knep kan du avvakta med att publicera uppgiften tills det är dags för dina elever att faktiskt börja arbeta med den.

Du kan skapa en arbetsuppgift i ett Google Dokument, som du sedan delar ut så att varje elev får en egen kopia. Skapa olika Google Presentationer, dela ut dessa till eleverna gruppvis och låt dem samarbeta i dem. Med versionshistoriken kan du se vem som har gjort vad. Eller låt dina elever själva välja vilket verktyg de vill lösa uppgiften med.


Hänvisa till digitalt och analogt undervisningsmaterial

Lägg upp länkar till digitala lärresurser i ditt Google Classroom, som du vet kan underlätta för dina elever. Lägg upp länkar till flerspråkiga digitala och inlästa läromedel. Hänvisa till e-böcker och filmer, som lämpar sig väl för ditt undervisningsinnehåll. Har dina elever tillgång till en digital dagstidning?

Hänvisa även till analogt undervisningsmaterial, som till exempel fysiska läroböcker och skönlitterära texter i bokform, som dina elever har tagit med sig hem och som ska ingå i undervisningen.


Samla och strukturera digitalt stödmaterial

Förbered olika sorters stödmaterial, som alla dina elever kan få tillgång till, men som vissa är helt beroende av. Strukturera och publicera detta med fördel under en och samma rubrik (ämne) i Google Classroom.

Välj ut skrivmallar och bildstöd som lämpar sig väl för det aktuella ämnesområdet. Publicera och samla allt i ditt Google Classroom med en tydlig struktur, som är lätt för dina elever att hitta till och överblicka.


Chrome Remote Desktop

Skapa interaktivitet

Interagera med dina elever genom att ställa frågor, låta dem räcka upp handen eller dela sina skärmar. Ibland kan det vara lättare för elever att synas och höras i Google Meet än i det fysiska klassrummet.

Elever, som har en utvecklad digital kompetentens och stor vana av att möta andra online, kan få en annan social status i en nätbaserad undervisning än tidigare. Låt gärna dessa elever få hjälpa andra när tekniken krånglar och hjälpa till med att ge teknisk support med hjälp av tillägget Chrome Remote Desktop. Vem har annars ansvaret för detta på din skola?


Organisera för samarbete

Låt dina elever få samarbeta med varandra i arbetet så ofta som möjligt, inte bara för att de ska lära av och tillsammans med andra, utan även för att undvika att eleverna sitter ensamma och arbetar. Det blir lätt ensamt hemma under fjärrundervisning.

Dela med fördel upp dina elever i smågrupper och låt dem samarbeta i till exempel ett Google Dokument, Google Presentation eller i Google Jamboard. Föreslå olika sätt som en arbetsuppgift kan genomföras, var öppen för förslag från dina elever och uppmuntra kreativa lösningar.

Om du har tillgång till G Suite Enterprise for Education-licenser så kan du skicka ut dina elever i smågrupper, i så kallade Breakout Rooms, direkt i Google Meet. Dina elever kan signalera att de vill ha hjälp och du som lärare kan gå in och ut ur dessa smågrupper. Med ett enkelt klick kan du sedan hämta tillbaka alla till ditt ursprungliga mötesrum.

Det går också att organisera digitala grupprum genom att skapa och länka till olika mötesrum. Publicera en översikt för de olika mötesrummen i Google Classroom så att du och dina elever lätt kan hitta rätt länk till dem.


Kommentar

Ge snabb, tydlig och formativ återkoppling

Under arbetets gång kan du lätt överblicka och kommentera dina elevers pågående arbete. Använd kommentarsfunktionen i Google Dokument eller Google Presentationer för att ge dem uppmuntran och för att föreslå hur det kan utvecklas.

Se också till att dina elever kan ge varandra kamratrespons. Genom att de använder sig av kommentarsfunktionen så får även du möjlighet att ta del av den. De kan även publicera sitt arbete i flödet i Google Classroom och ge varandra feedback i kommentarsfältet utifrån dina instruktioner, samtidigt som de visar upp en mängd olika exempel på hur uppgiften kan lösas.


Fråga

Ha ett tydligt avslut på lektionen

Vid ett bestämt tillfälle samlas ni åter i Google Meet. Uppmuntra dina elever att sätta på sina kameror. Sammanfatta lektionens syfte och mål och reflektera tillsammans över det utförda arbetet.

Testa elevernas förståelse genom att dela ut en Exit Ticket med funktionen Fråga, som finns inbyggd i Google Classroom, eller genom att ställa frågor i ett Google Formulär. Lägg upp länken till frågeformuläret direkt i flödet eller som en uppgift.

Knyt an till nästa lektion och ge dina elever något att arbeta med eller att fundera på tills ni ses nästa gång. Det går utmärkt att flippa klassrummet även under fjärrundervisning. Det kan till och med kännas lättare att göra det när du har alla dina digitala strukturer och en plattform för digitalt undervisningsmaterial.

Avsluta lektionen i Google Meet och se till att du är den som lämnar mötesrummet sist.