Digitaliseringsprocess och systematiskt kvalitetsarbete på Hyllievångsskolan

Martina Soomro visar Google Formulär.
Vaktmästare och IT-ansvarig Mats Petersson får en genomgång i Google Formulär av Martina Soomro. Foto: Anna Jinneland Vesterlund.

Självskattningsverktyget inom Varje elevs bästa skola – digital certifiering ger Malmös grundskolor en nulägesbild för hur långt de har kommit i sin digitaliseringsprocess. Med hjälp av data, som genereras i den årliga självskattningen, kan skolorna kartlägga och analysera vad de behöver utveckla för att uppnå en högre digital mognad, samtidigt som de ges möjlighet att följa upp sin progression.

”Om digitaliseringens möjligheter används på rätt sätt – och med barns och elevers bästa i fokus – kan de bidra till höjd kvalitet, stärkt likvärdighet och ökad effektivitet i hela skolväsendet – och inte minst en ökad måluppfyllelse” står det att läsa i Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsende, framtagen av SKL och Skolverket.

Grundskoleförvaltningen i Malmö har därför designat en egen process för att stödja skolorna i arbetet med att använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Genom vår handlingsplan med tillhörande certifieringsprocess, Varje elevs bästa skola – digital certifiering, får våra skolor tillgång till ett digitalt analysverktyg för att ta fram och följa upp data för sin digitaliseringsprocess. Vårt utvecklingsarbete inom digital skolutveckling ledde till att vi 2019 tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Självskattning för fjärde året i rad

Våra skolors digitala mognad ökar ständigt genom att de får stöd med hur de kan strukturera arbetet med sin digitaliseringsprocess. Grundtanken är att all personal ska delta i den årliga självskattningen och diskutera de olika frågeställningarna tillsammans i sina arbetslag, men därefter svara individuellt. I Malmö håller självskattningen på att genomföras ute på skolorna för en fjärde gång sedan 2018.

På Hyllievångsskolan gjorde personalen självskattningen under uppstartsdagarna i januari. Förra året, efter det att Hyllievångsskolans skolledning hade analyserat sitt resultat, framgick det att verksamheten behövde utvecklas inom flera områden. 

– Vi kunde se att vi inte hade en likvärdig undervisning i skolan utifrån arbetet med digitala verktyg. Hur läraren använde de digitala möjligheterna var naturligtvis knutet till hur bekväm läraren var att arbeta digitalt med eleverna, säger biträdande rektor Anna Jinneland Vesterlund. 

Digitaliseringsgrupp, målbild och digitaliseringsplan

Ett arbete påbörjades med att ta fram grundläggande strukturer för att uppnå en högre grad av digitalisering och för att skapa en tillgänglig lärmiljö. En digitaliseringsgrupp sattes samman med representanter från olika delar av skolans verksamhet. Biträdande rektorer, administrativ chef, pedagoger, biblioteksansvarig och vaktmästare med IT-ansvar utgör numera en representativ grupp av nyckelpersoner för Hyllievångsskolans digitaliseringsprocess.

Arbetet med att skriva en digitaliseringsplan påbörjades. En översikt för progression för användning av digitala verktyg i undervisningen har tagits fram för fritidshemmet och förskoleklass upp till årskurs 3, där det framgår hur lärarna ska samarbeta i undervisningen med elevhälsan, skolbiblioteket och IT/IKT-ansvariga på skolan. Digitaliseringsplanen har presenterats för skolans personal, som i sin tur har fått lämna synpunkter på innehållet. Inom kort ska implementeringen av den påbörjas.

Google Classroom
Google Classroom används som en pedagogisk plattform under fortbildningen Google certifierad pedagog, nivå 1.

Medveten satsning på Google certifierad pedagog, nivå 1

– Vi behövde en tydligare målbild och plan, öka användningen av digitala verktyg i undervisningen och ge möjligheter till fortbildning. Vi behövde även arbeta med kulturen av digitalisering på skolan. Vi kunde se att vi hade god tillgänglighet i form av Chromebooks, men användes de optimalt för att gynna elevernas lärande? Utifrån vad vi identifierat gick tankarna mot G Suite for Education och Google certifierad pedagog, nivå 1, förklarar Anna Jinneland Vesterlund.

En medveten satsning på att utbilda samtliga pedagoger i de pedagogiska digitala verktyg, som ingår i G Suite for Education, påbörjades under uppstartsdagarna i augusti. I skolans åtagandeplan finns fortbildningsinsatsen inskriven som en aktivitet för läsåret 20/21, som syftar till att lärarna ska få verktyg och strategier som bidrar till en differentierad undervisning för eleverna.

– Inledningsvis var planen att fortbildningen skulle pågå under höstterminen. Vi fick signaler om att lärarna tyckte tempot var högt och det var många olika verktyg som skulle läras in. Lärandeprocessen var viktig för oss, så för att undvika ökad stress för medarbetarna valde vi att förlägga fortbildningen under hela läsåret, berättar Anna Jinneland Vesterlund.

Utbildning
Martina Soomro håller i utbildningen Google certifierad pedagog, nivå 1, på Hyllievångsskolan. Foto: Anna Jinneland Vesterlund.

Lära nya verktyg i ett skarpt läge

Hyllievångsskolans pedagoger har nu kommit mer än halvvägs i sin fortbildning, som påbörjades på plats i ett av skolans klassrum men som på grund av pandemin har behövt fortsätta i Google Meet. Genom att alla utbildningstillfällen numera ges digitalt kan personalen sprida ut sig på olika ställen i skolan, samtidigt som att de som behöver vara hemma ändå kan delta.

Strax före den andra vågen av smittspridningen av covid-19 hade pedagogerna precis haft ett utbildningstillfälle, som gick ut på att att kunna ansluta till och delta i ett videomöte i Google Meet. Under senhösten, när det blev ohållbart att samlas många personer på en och samma plats, fick pedagogerna användning av sina nya kunskaper direkt. Behovet av att hålla digitala personalmöten och utvecklingssamtal på distans har också bidragit till att pedagogerna fått träna på att använda ett nytt verktyg i ett skarpt läge. 

Flexibelt fortbildningskoncept

Det annalkande certifieringsprovet har oroat några av pedagogerna, medan andra verkar ha tagit det med ro. Anna Jinneland Vesterland berättar:

– Vi har fått stöd med ett bra koncept, där lärarna både kan följa träffarna där vi ses fysiskt eller digitalt varvat med självstudier. Detta har medfört att de lärare som tidigare arbetat med G Suite for Education har kunnat gå igenom momenten i ett högre tempo och redan certifierat sig som Google certifierad pedagoger. De som inte varit lika vana vid Googles verktyg har kunnat få mer tid för att lära känna verktygen på riktigt, vilket behövs om lärarna ska känna sig bekväma att använda det i undervisningen tillsammans med eleverna.

Digital kompetens för att accelera lärandet

Provet i sig är dock inte det långsiktiga målet, även om det är bra att kunna få ett certifikat på vilka färdigheter man besitter. Det allra viktigaste är alla nya kunskaper, som pedagogerna får med sig genom utbildningen, och på vilket sätt detta kommer gynna elevernas kunskapsutveckling.

– Vårt mål med satsningen är att få en hög och likvärdig digital kompetens hos både lärare och elever. Genom de digitala verktygen i G Suite for Education och genom The 4Cs (Communication, Critical thinking, Collaboration and Creativity) har Hyllievångsskolans elever möjlighet att få en digital kompetens som accelererar lärandet, ökar måluppfyllelsen och tillgängligheten. Förutom detta får eleverna en digital kompetens för framtiden. Genom fortbildningsinsatsen skapar vi förutsättningar för att nå målet.

Fortbildningens effekter i verksamheten

Carola Perry, lärare i årskurs 2 och 3, ser vinsterna med att lära sig hur Googles verktyg fungerar och hur de kan användas i undervisningen.

– En fördel är att jag lärt mig vilka likheter det finns mellan verktygen. Jag har blivit säkrare och ser nu verktygen som en tillgång i mitt arbete som undervisande lärare. Det som jag har förändrat är hur jag använder Google Classroom för att förbereda eleverna inför kommande uppgifter med begreppsbilder och filmer, som finns tillgängliga för både elever och vårdnadshavare, berättar Carola Perry.

Ebrahim Mauto Mbye, grundlärare på fritidshemmet, berättar hur fortbildningen har lett till en mer varierad undervisning:

– Fortbildningen har öppnat upp ögonen för hur undervisning med digitala verktyg kan gynna elevernas lärande mer effektivt. Utbildningen har presenterat olika sätt för hur elever kan utföra sina uppgifter. Numera kan eleverna fråga om de får lov att filma eller rita sina svar på en uppgift. Detta ger en roligare upplevelse för eleverna, samtidigt som det ger dem möjlighet till ett mer kreativt lärande. Jag kan se att eleverna själva ser fördelarna med i att arbeta med sina digitala verktyg på ett annorlunda sett. Numera ser de sina datorer mer som lärverktyg än enbart något att spela spel på. Det är rätt så kul att se hur lärandet utvecklas och nya arbetsformer uppkommer genom elevernas ökade användning av datorerna. Han fortsätter:

– Personligen upplever jag ett större självförtroende efter ha klarat provet för nivå 1. Min upplevelse är att det känns tryggt att använda Googles verktyg i undervisningen samtidigt som att jag känner en säkerhet i att lära mina elever hantera dem. Men det är inte tack vare provet som jag upplever detta, utan det var själva genomgången av verktygen som jag lärde mig det mesta. Provet var mer en verifiering av mina kunskaper. I stora drag känner jag glädje av att ha lärt mig mer om Googles verktyg.

Anna Jinneland Vesterlund kan se att fortbildningsinsatsen har gett goda resultat, både i skolans klassrum och inställningen till digitalisering överlag.

– Effekterna som vi ser redan nu efter en termin är en högre och mer jämlik användning av digitala verktyg i undervisningen. Vi kan se en ökad bekvämlighet hos lärarna i användandet av digitala verktyg, både i klassrummen och utanför. Vi har även sett en positiv förändring i kulturen kring digitalisering och för en del medarbetare har det uppvisat en lustfylld inställning till att använda digitala verktyg. 

Arbetet med Varje elevs bästa skola – digital certifiering på Hyllievångsskolan har lett till en ökad digital mognad på bred front.

– Under hela processen har vi som skola fått stöd av vår verksamhetsnära IT-pedagog med att navigera i frågorna rörande Hyllievångsskolans digitala utveckling samt utformning och genomförande av fortbildningsinsatsen. I resultatet av självskattningen ser vi nu att våra resultat har förbättrats inom i stort sett alla områden. Vi ser med spänning fram mot analysen av måluppfyllelsen detta läsår för att följa utvecklingen, säger Anna Jinneland Vesterlund.