Drivkrafter och hinder i elevhälsa

Ett äpple ligger på en trave böcker.

På samma sätt som hälsa och inlärningsmiljö påverkar elevernas utveckling och lärande, så påverkar personalens hälsa och arbetsmiljö kvaliteten på elevhälsoarbetet. Att arbeta som skolpsykolog, innebär att psykologerna i sitt arbete är del av flera skolors verksamhetsgemenskap och elevhälsoarbete. Psykologerna har inte bara Psykologenheten som arbetsplats, utan det är skolorna som som utgör skolpsykologens arbetsmiljö i vardagen. När vi i Psykologenheten pratar arbetsmiljö, blir det tydligt att arbetsmiljön påverkas av hur väl elevhälsoarbetet fungerar ute på skolorna och hur delaktig psykologen känner sig i de enskilda skolornas arbete. I vår önskan om att bidra till god kvalitet och likvärdig psykologisk elevhälsa har vi gjort en kraftfältsanalys av drivkrafter och hinder i elevhälsoarbetet. Några av resultaten sammanfattas nedan.

Fokus på elevens hälsa och lärande

I varje elevs bästa skola är alltid elevens hälsa och lärande i fokus, så även i det framgångsrika elevhälsoarbetet. I elevhälsoteam där det finns tydligt elevhälsofokus i arbetet är det som psykolog lättare att komma in och bidra med psykologiska interventioner, som främjar elevernas hälsa och lärande. På skolor och i elevhälsoteam, där eleverna lyfts upp som problem, är det svårare att bidra med och hitta rätt interventioner. På dessa skolor kan det finnas en trötthet och uppgivenhet och en önskan att psykologen ska komma med sitt psykologiska trollspö och trolla bort problemen och i värsta fall även eleverna. Här behöver vi i Psykologenheten utveckla kunskap, som hjälper lärare och elevhälsopersonal att orka arbeta vidare med svårigheter, börja arbeta salutogent och på sikt, tillsammans med elevhälsan, hitta lösningar som ska gynna elevernas lärande. Skolan har ett kompensatorisk uppdrag och vi behöver utveckla metoder att möta elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter och psykisk ohälsa. Detta ställer stora krav på skolans personal, men det ingår i skolans uppdrag. Psykologenheten har som uppdrag att stödja skolorna i detta arbete och i enheten finns en bred kompetens att möta olika typer av utmaningar. Alltid med elevens bästa i sikte!

Ledning, systematik och regelbundna möten

Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret skolans verksamhet, vilket innebär att rektor också har ansvaret att leda elevhälsans professioner i skolans elevhälsoarbete. Skolpsykologerna är en del av skolornas lokala elevhälsa och varje psykolog är verksam på två till fyra skolor. Elevhälsouppdraget innebär att psykologen deltar i elevhälsoarbetet på skolan och bidrar med psykologisk kompetens. Organisatoriskt tillhör psykologerna Psykologenheten, med sektionschefer och enhetschef som leder professionsutvecklingen och har psykologisk ledningsansvar (PLA) och arbetsmiljöansvar. Psykologenheten har som mål att ge alla elever en likvärdig psykologisk elevhälsa, oavsett på vilken skola eleven går. Elevhälsoarbetet är dock väldigt olika organiserat på olika skolor, vilket gör att psykologerna behöver vara flexibla i sitt arbetssätt och lyhörda till elevernas behov och skolledningens önskemål. Det underlättar för psykologerna om skolan har tydlig mötesstruktur och tydlig ansvars- och rollfördelning i elevhälsoteamet. Regelbundna möten, med tydligt syfte där insatser och beslut följs upp på ett systematiskt sätt ökar effektivitet och  främjar samarbetet.

Tvärprofessionellt samarbete

Det finns en kraft i det tvärprofessionella samarbetet. När det psykologiska-, sociala-, medicinska och pedagogiska perspektiven möts, finns det möjlighet att hitta metoder och arbetssätt att möta komplex och utmanande problematik. Detta gäller inom såväl hälsofrämjande- och förebyggande som åtgärdande arbete. Psykologer som är del av elevhälsoteam där det finns en god kommunikation och stödjande mötesstrukturer, som främjar att samtliga perspektiv synliggörs, upplever en högre grad av effekt på sitt arbete, än psykologer som tillhör elevhälsoteam med mycket konflikter och låsningar mellan de olika professionerna och där deltagarna har förutfattade meningar om vad andra professioner bör göra. Tydliga mål för samarbetet, ett gott samtalsklimat och regelbunden uppföljning av arbetsinsatser, upplevs som stark drivkraft i arbete och har effekt på elevernas hälsa och lärande.

Systematisk tillsammans för lärande

Flera skolor går eller har gått utbildning i STfL, Systematiskt Tillsammans för lärande, en arbetsmodell för att förbättra samarbete och effektivitet inom EHT, mellan EHT och arbetslagen samt mellan skola och elev/vårdnadshavare. De skolor som arbetar enligt STfL arbetar målinriktat med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.  Skolorna har verktyg för att planera, samarbeta, genomföra kartläggningar/utredningar och komma fram till bedömningar, behov och konstruktiva åtgärder på ett tydligt sätt. Elevhälsans personal, lärare, elever och vårdnadshavare arbetar tillsammans för samsyn och lärande.

I Psykologenheten ser vi att i takt med att fler skolor arbetar enligt STfL´s principer ökar likvärdigheten i elevhälsoarbetet och psykologisk elevhälsa blir en inkluderad del av skolans arbete.