Drömmar och röster – en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö

Bok i förgrunden mot en projicerad presentation.

 

Förra veckan var det boksläpp vid Malmö latinskola. Boken presenterades i samband med en Workshop som arrangerades av Anna Jobér, lektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet tillsammans med lärare och elever vid Malmö latin. Forskare och studenter från universitetet och elever från Malmö latin spenderade en eftermiddag tillsammans för att diskutera ämnen som skola, arbetsmarknad och fritid. Flera av forskarna som deltog i diskussionerna har också bidragit med texter i antologin, ”Drömmar och röster – en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö”, (red.) Anne Harju & Jonas Sjölander. Eleverna presenterade sina egna arbeten under inom ramen för projektet Mind the gaps. Inför dagens Workshop hade de även formulerat frågor i utifrån sina egen läsningar av några av texterna i antologin vilka blev utgångspunkt för diskussionerna.

Vissa av de tio bidragen fokuserar på barn och unga indirekt via praktiker, medan andra berör barn och ungas erfarenheter mer direkt. Antologin ger därmed inblick i hur barns och ungas vardag påverkas och begränsas av de materiella och sociala villkoren som finns i staden men också hur barn och unga själva erfar, använder och skapar sina och andras livsvillkor i den. Genom att betona såväl strukturella och institutionella aspekters påverkan som barn och unga som subjekt med potential, synliggörs inte bara materiella och sociala villkor utan också hur de kan förändras och omskapas.

Unga som subjekt är en viktig utgångspunkt i antologin genom att perspektiven i största möjliga mån skall utgå från barn och unga på deras egna villkor och att barn och unga är synliga i texterna som subjekt. Barn och ungas agentskap i urbana miljöer knyts sällan till diskussioner som rör socio-politiska aspekter och strukturella övergripande sammanhang, trots att barn och ungas vardagsliv de facto är tätt sammanlänkat med dessa kontexter. Vår gemensamma utgångspunkt i den här antologin är att barns och ungas livsvillkor, personliga erfarenheter och subjektspositioner behöver förstås i förhållande till såväl de vardagliga mikrorummen, de offentliga miljöerna i staden och dess sociala geografi, som till de stora sociopolitiska och strukturella sammanhangen. Detta gäller såklart inte minst i en dynamisk kulturellt och socioekonomiskt diversifierad stad som Malmö där hälften av befolkningen är under 30 år, där 170 nationaliteter är representerade och där mer än 150 språk talas. Denna sociala och kulturella geografi medför utmaningar för professioner som arbetar med barn och ungdomar. Det krävs medvetenhet om deras livsvillkor som också måste tillmätas pedagogisk mening och betydelse i professionsutövning och forskning riktad mot barn och unga.

I Malmökommissionens 31 underlagsrapporter och dess huvudrapport (2013) konstaterades att klyftorna och skillnaderna mellan olika delar av befolkningen i Malmö hade ökat påtagligt under de senaste decennierna. Kommissionen gjorde djupdykningar som täckte en rad aspekter som migration, hälso- och sjukvård, trygghet, utbildning och socio-ekonomiska förhållanden. Barn och ungas vardagsvillkor lyftes fram som ett särskilt viktigt område och därför vill vi med denna antologi knyta an till och återanknyta till Malmökommissionens intentioner. I av huvudrapportens avsnitt som berör barn och ungas vardagsvillkor i Malmö formulerades exempelvis ett antal inriktningsmål och åtgärder. Ett av dessa mål var att halvera barnfattigdomen år 2020 och på sikt eliminera den helt. Det har nu hunnit bli 2019 och fortfarande har Malmö högst andel fattiga barn i landet. Åtgärdsförlagen i rapporten har inte hamnat högt på dagordningen, tycks det som. Även om barnfattigdomen i Malmö inte diskuteras explicit i alla bidrag i antologin anser redaktörerna till antologin att det är nödvändigt att påminna om de rekommendationer, intentioner och målsättningar som Malmökommissionen lade fram för stadens beslutsfattare. Antologins tematik – barns och ungas livsvillkor i Malmö – kräver helt enkelt detta.

Vissa av bidragen i antologin är lösnings- och potentialorienterade, medan andra kritiskt nagelfar förhållanden så som den gestaltas i staden för barn och unga. De olika textbidragen varvas dessutom med text och bildinslag från utställningen Malmö, vad drömmer du om, producerade av elever från språkintroduktionen och de estetiska programmen vid Malmö Latinskola. Elevernas medverkan förstärker och befäster ytterligare antologins strävan att ge röst åt barn och ungas tillvaro på deras egna villkor.