E2C – European Second Chance School – en väg till anställningsbarhet

Hiba och Susanne Ramberg står vid bord med blomma.
E2C i Malmö har flyttat till nya lokaler på Baltzarsgatan 31. Här är deltagare Hiba tillsammans med sektionschef Susanne Ramberg.

E2C Malmö, som lyder under Komvux Södervärn, har nu flyttat till nya lokaler på Baltzarsgatan 31 efter att tidigare ha huserat på Pildammsskolan. Flytten firades med invigningsfest där deltagarna stod för god mat, guidning och information. Här ser vi deltagare Hiba tillsammans med sektionschef Susanne Ramberg.

 

 

E2C European Second Chance School är ett projekt som initierades 1996 av Europeiska Kommissionen för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Projektet övergick år 2000 till en sammanslutning av olika skolor och fick namnet European Association of Cities for Second Chance School – E2C. Nätverket finns i 16 länder.

Det övergripande målet för E2C är att få deltagarna närmare arbetsliv eller studier och därmed närmare självförsörjning. Målgruppen är ungdomar mellan 20 till 30 år som saknar arbete, utbildning eller annan aktivitet. Alla står långt utanför arbetsmarknaden eller har ingen möjlighet till fortsatta studier, eftersom de saknar betyg och kvalifikationer.

– Deltagarna studerar kärnämnen på grund- och gymnasienivå och alla har ett stort behov av stöd både socialt och i undervisningen. Deltagarna behöver också studiero och ska därför ha ordnat boende och försörjningsstöd, säger verksamhetschef Susanne Ramberg.

 

UTVECKLA FÄRDIGHETER FÖR ETT KOMMANDE VUXENLIV

Målet med verksamheten är att utveckla färdigheter som är nödvändiga för anställningsbarhet och ett kommande vuxenliv. Utöver ämnesutbildningen kan det till exempel vara att skaffa sig ökad självkännedom och träning i sociala färdigheter. Ansökan till E2C kommer främst från socialtjänsten och Jobb Malmö. Varje termin har de också några deltagare från försäkringskassan och komvux.

 Vi arbetar med små grupper, max 14-18 deltagare inskrivna i varje grupp. Vi lägger mycket energi på att skapa goda relationer och använder oss av ett salutogent förhållningssätt och fokus ligger på det friska beteendet hos våra deltagare. Vi jobbar hela tiden med positiv förstärkning. Samtidigt försöker vi medvetandegöra för deltagarna att de ska få insikt i sitt destruktiva beteende, och att visa vad skillnaderna blir när de visar upp en positiv förändring, säger Susanne.

Två personer står och tittar på utställning på vägg.
Susanne guidar vuxenutbildningens områdeschef Jonas Svensson.


FOKUS PÅ ATT BYGGA GODA RELATIONER

E2C har kontinuerligt intag och avslut. Den första veckan skrivs en överenskommelse med deltagaren som sedan skickas till respektive handläggare. Fokus läggs också på att upprätta en studieplan med vilka ämnen som ska läsas för att bli behörig till vidare utbildning.

– Allra viktigast är att lägga fokus på att bygga goda relationer, säger Susanne.

En vanlig vecka på E2C Malmö består av individuella ämnesstudier, olika aktiviteter, friskvård, samhällsinformation, studiebesök och livskunskap. Frukost ingår samt subventionerad lunch.

– Vid frukost och lunch samlas alla i matrummet, och det är ett ypperligt tillfälle att lära sig umgås med andra. Här byggs de goda relationerna upp.

 

KONTINUERLIGA UPPFÖLJNINGSSAMTAL

Susanne berättar att de satsar på kontinuerlig uppföljning med individuella samtal, vägledningssamtal och handläggarsamtal.

– Där pratar vi om framsteg, både socialt och ämnesmässigt. Förutom dessa individuella samtal har lärarna täta uppföljningar i klassrummet med eleverna, eftersom alla behöver mycket stöd och hjälp i sitt lärande.

Vägledningssamtalen med SYV löper i en process genom hela utbildningen. Det är ofta hon som upptäcker behov av annan hjälp för deltagarna, till exempel kurator, psykolog eller kontakt med vårdcentral.

 

STORT UTBYTE MED ANDRA EUROPEISKA LÄNDER

Utbytet med andra länder i Europa är stort. Både personal och deltagare besöker varandras verksamheter och E2C Malmö har deltagit i många olika projekt runtom i Europa.

– Kommunikationsspråket är engelska, vilket har haft mycket positiv effekt på ungdomarnas utveckling av engelska språket, säger Susanne.

 

Pratbubbla där det står samarbete.

UTVÄRDERINGAR OCH RESULTAT

Utvärderingarna visar att deltagarna i Malmö är mer än nöjda med utbildningen. De högsta resultaten, 100 procent eller nära, handlar om deltagarnas upplevelser av att känna sig trygga i skolan, trivsel och arbetsro på lektionerna, det individuella arbetssättet, trivsel med personalen och att det serveras frukost och lunch.

– Resultaten för våra deltagare är också mycket bra när det gäller hur många som får betyg och blir behöriga till vidare studier. Vårt övergripande mål är att få våra deltagare närmare utbildning/arbetsliv. Resultaten visar dock att många deltagare går direkt till både utbildning och ett riktigt arbete, säger Susanne och visar oss runt i de nya lokalerna på Baltzarsgatan 31.