Ett SMART läsår

Förstoringsglas zoomar in på ordet smart.

Sommarlovet närmar sig sitt slut och snart hälsar vi alla elever välkomna till en nytt och förhoppningsvis lärorikt, lustfyllt och spännande läsår. För att vi ska lyckas skapa varje elevs bästa skola, där alla elever ges möjlighet att lyckas och lära utifrån egna förutsättningar med sikte att skapa ett aktivt och självständigt liv fyllt av framtidstro, är det viktigt att vi som arbetar inom skolan arbetar smart!

SMART-metoden

SMART-metoden är en metod som är till hjälp för att definiera de mål man vill uppnå och sedan hitta bästa sättet att lyckas med det. SMARTa mål kan sättas för att nå individuell utveckling, men de kan också hjälpa arbetslagen eller skolledningen att definierar åtaganden och nå långsiktiga mål eller mer kortsiktiga delmål.

SMARTa mål är;

Specifika            de ska vara tydligt formulerade

Mätbara              man ska kunna svara ja/nej på huruvida målen uppnåtts

Accepterade      de ska vara förankrade hos alla involverade, alt. Anpassade – det ska vara rimligt att nå målet och det kan bestå av olika delmål

Realistiska         de ska kunna uppnås med de resurser som är tillgängliga

Tidsatta              de ska vara uppnådda inom angiven tidsram

Grundskolenämndens mål

Grundskolenämnden har två övergripande mål, som vi alla samarbetar kring för att uppnå.

  • Alla elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så långt som möjligt (måluppfylleles).
  • Alla elever ska ha samma möjlighet att nå utbildningens mål (likvärdighet).

Nu när läsåret startar är det viktigt att vi gemensamt sätter oss ner och definierar vad som behöver göras för att nå dessa övergripande mål. Vad har skolledningen för åtaganden och mål för verksamheten? Vilka mål finns i arbetslagen? Hur ser varje medarbetares individuella mål kring det egna arbetets kvalitet i relation till elevernas resultat och progression ut? Hur hjälper vi eleverna att sätta SMARTa mål?

När mål och delmål är definierade behöver vi arbeta fram metoder att nå målen. Dessutom behöver vi sätta av tid för utvärdering och reflektion. Har vi rätt kunskap, kompetens och resurser för att nå målen? Behöver något justeras under arbetets gång? Det är viktigt att vi arbetar systematiskt i alla led. Mål på olika nivåer i systemet ska hänga ihop, så att vår gemensamma riktning styr metodval, prioriteringar och beslut.

Lycka till alla kloka, kunniga och kreativa medarbetare med läsårets SMARTa arbete!

 

Bild: Colourbox