Exempel på undervisningsmaterial för samhällskunskap på gymnasiet

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive kurs i Samhällskunskap 1 och 2. De olika momentens nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin introducerande video, med tillhörande text. Jag försöker i videorna att presentera momentet så lättbegripligt som möjligt. Det sker främst, men inte enbart, med ett vardagsspråk. När ord, termer och begrepp från ett kunskapsspråk inkluderas får de i regel sin betydelse direkt förklarad eller klargjord löpande. Videorna är mellan två och fem minuter långa.

Det finns följaktligen en tydlig gräns för hur mycket som går att förklara på den begränsade tiden. Framför allt utförligt beskrivande faktakunskap blir svår att hinna förmedla. Jag har vidare valt bort ett tänkbart fokus på att levandegöra ämnet genom exempelvis ett sinnligt eller etiskt upplägg.

Mitt fokus är dels att eleverna ska få vissa basala kunskaper om hur samhället fungerar, dels att få dem att förstå vad samhällskunskap är i svensk utbildning och forskning. Ambitionen och målet är att bidra till att eleverna därigenom ska börja tillägna sig ett kunskapsspråk för att kunna tänka självständigt om samhället med ett kritiskt och resonerande förhållningssätt.

Det översatta materialet är i första hand avsett för att användas som ett stöd för studiehandledning i samhällskunskap på modersmålet, men kan givetvis också användas som stöd för elever i ordinarie undervisning.

Klicka här för att komma till materialet.

Text: Fredrik Karlsson