Exempel på undervisningsmaterial i Religionskunskap 1

Jag har i mitt upplägg utgått från kursplanen i religionskunskap 1, men materialet tar även avstamp i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av religionskunskapsundervisningen i gymnasieskolan (Rapport 2012:3, Mer än vad du kan tro). Det översatta materielat ska i första hand ses som ett stöd för studiehandledning i religionskunskap på modersmålet, men kan med fördel även användas i ordinarie undervisning. Planen är att producera ett antal 5–10 minuter långa videopresentationer som tydliggör centrala begrepp i ämnet.

Videopresentationerna ska syfta till att bidra med en mer begreppsmässig och analytisk förståelse av ämnet. Undervisning som handlar om fakta om de olika världsreligionerna fungerar över lag bra, visar Skolinspektionens granskning. Materialet fokuserar därför inte på faktakunskaper utan mer på förståelsen av begrepp som t.ex. analys, perspektiv, samband, identitet, etnicitet, sexualitet, människosyn, etik och vetenskap.

Materialet är i första hand tänkt att öka måluppfyllelsen, men samtidigt visar forskning att fördomar förekommer i mindre utsträckning där elever uppmuntras till kritiskt tänkande. Syftet är därför att ge eleverna ett kunskapsspråk och förutsättningar för att kunna tänka analytiskt med ett självständigt och kritiskt förhållningssätt, vilket även är ett implicit kunskapskrav i ämnet.

I avhandlingen Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden menar författaren att det är av stor vikt att elever övar sig i analys och problematisering av ämnesinnehållet utifrån olika perspektiv. Därför kommer här ett smakprov på en videopresentation (ej slutligt editerad) som behandlar begreppen analys, perspektiv och tolkning.

Text: Fredrik Karlsson