Go digital

Tecknad dator.

Digitala tankar och praktik är på frammarsch inom Malmö stads utbildningsväsende och en kan riktigt känna hur det sjuder och bubblar informations- och kommunikationsteknik, kopplat till styrdokument och planer.

Förskoleförvaltningen har tagit fram en pedagogisk IKT-plan som beskriver hur förskolorna ska kunna arbeta med IKT som pedagogiskt verktyg i den dagliga verksamheten. Pedagogisk Inspiration Malmö i samarbete med Språkcentralen fortsätter satsningen på iPadsutbildningar för personal i pedagogiskt arbete. Regeringen vill tydliggöra förskolans och skolans uppdrag vad gäller digital kompetens och förslag från Skolverket på nationell strategi är ute på remiss. Programmering som en del i kursplanerna i matematik och teknikämnena, är eventuellt på väg in.  Förslag, utbildning och plan känns välkommet i en i en allt mer, vare sig en vill eller inte, digitaliserad värld.

Det är inget nytt att elever behöver utveckla förståelse för vad digital kompetens innebär och hur digital teknik kan användas för att öka lärandet. Genom förslaget tydliggörs skolans uppdrag vad gäller att utveckla barn och elevers digitala kompetens. Det ökar behovet av kunskap om vad det kan genera, att använda det med förnuft och av rätt anledning.

Samarbete mellan skolor

I enlighet med Skolverkets förslag om att det är rektors ansvar att organisera för kollegialt lärande, har sju grundskolor i Malmö stad gått samman, för att stärka digital kompetens och undervisning, dela med sig av kunskap, lära av varandra samt hitta vägar för att möta alla elever och höja måluppfyllelsen. Samarbetet mellan Kryddgårds-, Videdal-, Oxievång-, Apelgårds-, Västra hamnens-, Lorensborgs- och Söderkullaskolan möjliggörs genom det internationella projektet Digital Schools of Europe (som pågår i åtta länder). Skolorna ska i samarbete under tre år arbeta med att lyfta, förstärka och utveckla skolans samlade digitala kompetens, och ta fram gemensamma kriterier för vad som kännetecknar en digitaliserad skola.

– En ökad digital undervisning underlättar för eleverna att förbättra sina arbeten, det leder till multimodalitet och varierande uppgifter. Genom att digitalisera undervisningen kan eleverna visa sina förmågor och prestera resultat genom digitala presentationer, bildskapande, filmer och poddar. Det stimulerar samarbete mellan elever och ökar deras lust att lära. Det är roligare att lära tillsammans, säger pedagoger på Kryddgårdsskolan och Lorensborgskolan.

Grupp av människor sitter runt bord och diskuterar.
Samarbete på gång i Malmö stad.

Kollegialt lärande

För Malmös skolor är det kollegiala lärandet spindeln i nätet. Pedagoger från olika skolor är indelade i grupper som ska arbeta med gemensamma projekt. Varje projekt är registrerade i eTwinning, en europeisk plattform för pedagogiskt samarbete.

– Samarbetet är en unik händelse, vad jag vet. Nu prövar och vågar vi något nytt, nu utvecklar vi det kollegiala lärandet och ett gemensamt utvecklingsarbete, över gränserna och mellan skolorna, säger Annie Bergh, IKT-pedagog på Pedagogisk Inspiration Malmö och koordinator i projektet.

Under en eftermiddag på Malmö Live möttes skolorna i ett första möte för att skapa en gemensam digital verktygslåda. Flertalet lärare från de respektive skola bjöd på korta miniföresläsningar, best practise, i syfte att dela med sig av lärdomar. I skolverkets förslag till nya riktlinjer står att läraren ska organisera undervisningen så att eleven får använda digitala verktyg i sitt lärande. Flertalet lärares berättelser vittnar om att det finns både vilja och kompetens för det som är redo att växa.

Grupp av människor sitter runt bord och diskuterar.

Malmö Apps

För en pedagog inom Malmö Stads skolor finns det egentligen inga ursäkter för att inte arbeta digitalt. Sedan 2013-14 har t ex alla skolor tillgång till Malmö Apps, (Google Apps for Education) med dess olika redskap för att arbeta digitalt med undervisning, uppgifter och bedömning. Det ger både lärare och elever oanade möjligheter att digitalisera klasrummet både med och utan kunskap.

– Det är ett färdigt superpaket som är effektivt och kopplat till ens lärarinloggning. Som lärare loggar du in på din skola.malmo.se adress och där finns allt du behöver för att dela dokument, spara ner filmer, skapa formulär, säger en av pedagogerna på en av de sju skolorna.

Pedagogen menar att ett digitaliserat klassrum innebär ett expanderat klassrum. Tekniken ger lärare och elever möjlighet att skapa ett klassrum, en undervisningssituation på flera platser. Delade dokument underlättar för språkstöttning och kamratrespons, elever får träna sig på att vara en kritisk vän och de lär av varandra.

Arbetet med digitalisering ska inte drivas av eldsjälar. Det ska inte heller göras bara för sakens skull. För att det ska fungera krävs en kontinuitet och samsyn. Oavsett individuell kunskap krävs en gemensam kompetens som för arbetet med eleverna framåt och vet när det stärker lärandet.

Text och foto: Marina Walker
Utvald bild: Colourbox


Skolornas startsida för Malmö Apps