Grymma kollegor på PML18 under temat: Organisera för lärande

Illustration där det står Organisera för lärande.

Den 26 september är det dags för Pedagog Malmö Live! Förutom massa grymma keynotesföreläsningar (som du kan läsa om här) så kommer också över hundra kollegor från Malmö att hålla föreläsningar och workshops.

Dagen kommer att vara uppdelad på fyra skolor i Malmö. Varje skola kommer att ha ett huvudsakligt tema. Du kommer att anmäla dig till en skola/tema och alltså inte till enskilda föreläsningar och workshops. På plats är det först till kvarn som gäller. Ett helt klart program kommer att presenteras i slutet av augusti och anmälan kommer att öppna den 27 augusti. Mer info om det kommer senare.

Läs mer om keynotes och annan information här.

På Pauliskolan kommer temat att vara ”Organisera för lärande”. De kollegor som kommer att hålla till där är följande:

Observera att det fortfarande kan komma att bli ändringar i schemat. 

Anders Enström – En föreläsning om läxor och prov vara eller icke vara.

Angelica Ioseinov – Fördelen med att arbeta med Singaporematematik. Fokus kommer vara på lektionens delar och på vilket sätt vi pratar matematik med eleverna. Hur elever lär enligt forskning och hur vårt bemötande av elevernas lösningar påverkar eleverna och deras resultat. Singaporematematik möter elever med olika förutsättningar.

Annika Nilsson och Lena Winqvist – Föreläsningen handlar om hur du kan undervisa hjärnsmart med utgångspunkt i en del grundläggande principer om hur hjärnan fungerar. Hur kan du undervisa så att information fastnar över tid? Föreläsarna ger dig konkreta klassrumstips för att effektivisera undervisningen genom att bygga broar mellan pedagogik (vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet) och neurovetenskap. Sedan kan du berätta för dina elever om den formbara hjärnan och hur man lär – så att de får chansen att ta kontroll över och äga sitt lärande.

Anna Blomberg – Anna Blomberg är biträdande rektor på Stenkula skolan. I hennes föreläsningen kommer hon att visa hur skolan gör elevhälsoinsatser som är baserade på verklighet och inte på upplevd verklighet

Bessie Regenhardt – Ledarskap och bemötande: Hur klasslärarna i skolan och modersmålslärarna kan samarbeta för elevens bästa och ökad måluppfyllelse i grundskolan och gymnasiet.

Caroline Jönsson – ESSENCE – från enskilda npf-diagnoser till ett bredare synsätt på elevers olika förutsättningar för lärande.

Caroline Weibull och Margareta Fehland (föreläsning och workshop) – En inspirationsföreläsning om Ross Greenes modell, Collaborative & Proactive Solutions (CPS) och om hur man praktiskt kan använda det i vardagen på individ,- grupp- och organisationsnivå. Kort presentation om synsättet och verktyget med många exempel. Vilka vinster har skolan av att arbeta med ett gemensamt förhållningssätt? Har vi tid för detta arbete? I workshopen tittar vi närmare på ALSUP och lär oss att formulera olösta problem där vi coachar utifrån guidelines.

Christina Svensson och Christel Svedin – Under passet kommer vi att delge hur vi med stöd av beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund tillsammans lärare och forskare utvecklade samt fördjupade vår förståelse om undervisning inom geometri och analog klocka. Projektet genomfördes i årskurs 3 med 60 elever under våren 2017. Vi kommer att delge vårt resultat med stöd av inspelade undervisningssituationer där deltagarna erbjuds både diskussionsstunder som praktiska inslag av våra genomförda övningar i undervisningen.

Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking – Hur arbetar vi för att få en systematik i kvalitetsarbetet? Hur skapar vi delaktighet och ansvar hos alla medarbetare i processen? Och framförallt – hur får vi in eleverna i det systematiska kvalitetsarbetet? På S:t Petri skola ha en modell tagits fram, med avstamp i forskning och anpassad för skolans verksamhet, där elevernas röster visar vägen. Utvecklingsarbetet följ genom skolans alla nivåer. Såväl personal som elever måste bli delaktiga, och kvalitetsarbetet blir en pågående lärandeprocess istället för en mätning vid varje läsårsslut.

Fritids Riseberga – Med fokus på fritidshemutveckling kommer detta pass att ta upp frågor såsom: Hur garanterar vi att fritidshemmet håller en hög kvalitet? Hur vi vet om eleverna utvecklas i förmågorna på individ- och gruppnivå? Hur syns, låter och känns det? Hur kan vi dokumentera och kommunicera detta?

Gudrun Löwendahl, Fahrudin Zejnic, Lisa Hellström – Kom och lyssna på hur ett utbilningsområde arbetar med de generella förmågorna. Vid en analys av kunskapskraven (Gudrun Löwendahl Björkman, 2011), framkommer att det finns generella förmågor som ofta efterfrågas i kunskapskraven. Dessa förekommer i samtliga ämnen/ämneskurser inom grundskolan och gymnasieskolan . Utveckling av dessa generella förmågor får därigenom stor betydelse för elevers möjlighet att kunna klara av grundskolan, att kunna komma in på ett nationellt program inom gymnasieskolan samt att kunna få en gymnasieexamen.

Gustavo Nazar, Jonas Sjölander och Miriam Fairbairn – Grundskolefotboll mot rasism är en verksamhet som driva av Malmö FF, Rädda barnen, HelaMalmö, Tjejer i förening och Pedagogisk inspiration. Syftet med verksamheten är att skapa överskridande möten mellan skolor och fördjupa kunskaper kring barnkonventionen och antidiskrimineringsarbetet på skolorna. Under detta pass får deltagarna veta mer om verksamheten med hjälp av exempel och berättelser. I dagsläget riktas verksamheten specifikt till elever i årskurs 6.

Izet Omanovic – Detta passet kommer att handla om hur man kan planerara undervisningen för en årskurs, för hela året, med koppling till läroplanen. Lektionsplanering med målsättningen som väcker intresse hos elever, varierande undervisning med kombination av digitala verktyg och klassiska metoder. Hur man skapar eget undervisningsmaterial och hur man organisera och bedriver undervisningen så att det motiverar elever att arbeta och anstränga sig.

Jens Ideland och Jonas Sjölander – MTLS (Malmö Teaching & Learning Studies) ger en möjlighet för lärare och andra som arbetar i Malmö stads skolor att genomföra forskningsprojekt som bidrar till ett fördjupat kunnande om undervisning och lärande. Denna form kan passa ämneslag, arbetslag eller pedagogisk personal från olika skolor som vill arbeta med vetenskapliga metoder för att fördjupa sig i exempelvis ämnesdidaktiska frågor och problem. Deltagarna kommer att få stöd av forskare i att genomföra undersökningar och analyser. Föreläsare kommer att presentera MTLS under föreläsningen och svara på eventuella frågor från lärare och övriga intresserade.

Jonas Sjölander – Jonas Sjölander kommer att utgå från resultaten från sin följeforskning kring införandet av elevkoordinatorer och lärarassistenter i Malmö stads grundskolor. Det kommer att handla om gränsdragningsaspekter i relation till andra professioner och betydelsen av det relationella arbetet utanför klassrummen. Hur kan de nya befattningarna göra skillnad för elever, föräldrar och kollegor med andra yrkesroller? Vilka risker och problem och fallgropar kan vi se? Finns det exempel på liknande initiativ i andra delar av landet och internationellt?

Katerina Kazelis – Katarina är förstelärare i matematik på Apelårdsskolan. I hennes föreläsning på PML18 berätter hon hur hon har arbetat för att nå högre måluppfyllelse i matematik genom ett data- och vetenskapligt förhållningssätt.

Katerina Kazelis – Hur kan eleverna lära sig matematiska begrepp och principer genom dansrörelser? Genom att koppla ihop idrott, matematik och rytm kan också måluppfyllelsen i matematik öka. Dansen kopplas tydligt till problemlösningarna som följer under lektionstiden med hjälp av EPA-övningar, samt en tydlig utvärdering av lektionspasset mot slutet av lektionen.

Lena Ansner , Malin Brandqvist , Emma Denward – Ett tvåårigt EU projekt har resulterat i ett gratismaterial på nätet i form av en kortlek, en guide och en hemsida. Under workshopen kommer deltagarna att få pröva på olika praktiska övningar. Därefter blir det en vidare presentation av bakgrunden till projektet och hur man kan använda materialet. Materialet riktar sig framför allt till gymnasister och estetlärare, men kan även passa andra till exempel engelsklärare. Materialet uppmuntrar ett personligt ledarskap av elevens utveckling. www.el-art.org

Linda Thörn – Bland gjutrör, papperstejp och fredagsdisco, att skapa förutsättningar för meningsskapande, kreativitet och lärande med material som kan förstås som ofärdigt och i en miljö som är föränderligt. En workshop som kommer att handla om hur miljön på förskolan kan arrangeras och hur ett ofärdigt material kan användas för att skapa förutsättningar för ett utforskande arbetssätt där ledarskapet inte handlar om att leda utan om att följa och utmana.

Lisa Lundkvist, Elma Radovac, Johanna Söderlund – I denna workshop får du tips och metoder för att inkludera nyanlända elever i ditt klassrum. Fokus ligger på att organisera en fungerande undervisning för nyanlända elever med utgångspunkt i kartläggningen som görs på mottagningsenheten Mosaik. Hur tillvaratar vi elevens tidigare erfarenheter genom modersmål och med studiehandledning som stöd, för att eleven ska nå högre måluppfyllelse utifrån sina individuella förutsättningar och behov?

Ludwig Bengtsson Sonesson – Workshopen/föreläsningen riktar sig till elever från högstadiet och uppåt med syfte att sprida kunskap och inspirera till engagemang om de Globala målen & hållbar utveckling. Workshoppen fokuserar på hur konsumtion och produktion hänger ihop med både sociala och ekologiska utmaningar här hemma och ute i världen. Genom interaktiva värderingsövningar får deltagarna reflektera kring rättvisefrågor, spåra värdekedjor samt hitta synergier mellan de globala målen. Problematiken illustreras genom exempel från Ludwig Bengtsson Sonessons arbete i den sydafrikanska miljörörelsen.

Magnus Bergwall – Magnus Bergwall slår ett slag för kollegiet, delarkulturen och för Malmös elever. I ett Malmö i snabb förändring är det viktigare än någonsin lärare inser sitt värde och delar med sig och stöttar varandra. Han refererar till de år som han har arbetat som lärare och till det bidrag han själv ger till delarkulturen på sin YouTube-kanal.

Maria Jarlsdotter och Johan Ahx – Hur arbetar vi på rätt sätt med att möta alla elevers behov? Genom att ta fram en stödtrappa och något som kallas för Basundervisning har Malmö Latinskola skapat förutsättningar för en mer tillgänglig undervisning och ett större ansvarstagande hos eleverna.

Marie Sjöblom Marie Sjöbloms föreläsning kommer att handla om hur elev-elev-interaktion kan främjas i matematikundervisningen. Den utgår från en designstudie som Marie genomförde i sitt licentiatprojekt vid Malmö Högskola. Fokus i föreläsningen kommer att vara på hur elever lyssnar på varandra, och hur de ställer frågor till varandra. Två teoretiska ramverk, som kan användas i praktiken för att analysera elev-elev-kommunikation, presenteras också.

Martin Bieber – Stenkulakolans målbild är att bli ledande inom IKT i Sverige. Detta för att kunna ge eleverna i skolans upptagningsområde bättre förutsättningar för framtiden; elever från utanförskap blir således spjutspetsar inte bara i Malmö, utan i hela Sverige. Kom och inspireras av Stenkulaskolans arbete.

Natasha Wrang – Sida Alumni är ett föreläsningskoncept där unga personer på ett pedagogiskt sätt pratar som om sina erfarenheter av hur internationellt utvecklingsarbete ser ut i fält. Workshopen/föreläsningen riktar sig till elever från högstadiet och uppåt med syfte att sprida kunskap och inspirera till engagemang om de Globala målen. Workshopen informerar om Sidas arbete och vad de Globala målen är utifrån mitt fältarbete i Uganda där Natasha Wrang intervjuade ungdomar som använt menskoppar. I workshopen blandas interaktiva metoder om fattigdomsbegreppet med föreläsning om Globala målen, mens, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och menskoppar.

Petra Svensson Källberg – Petra Källberg kommer att presentera studierna i sin avhandling: Immigrant students’ opportunities to learn mathematics. In(ex)clusion in mathematics education. Studierna undersöker elever med utländsk bakgrunds uppfattningar om sina möjligheter att lära matematik och hur dessa uppfattningar möjliggörs och kommer till stånd. Det innebär att studiernas genomförande och resultat presenteras, samt en diskussion om vilka möjliga konsekvenser det har för dessa elevers lärande i matematik.

Richard Kristiansson – NTA är ett skolutvecklingsprogram/material som används i cirka 50 procent av Sveriges kommuner. Drygt 10 skolor i Malmö arbetar med det just nu. I föredraget/workshopen får deltagarna veta mer om arbetssättet och materialet. Dessutom får de prova på experiment och gå NTA:s introduktionskurs.

Roza Risteska, Rahmatulah Sarwari, Elham Shakhtour  –  Riktlinjer och rutiner för en effektiv studiehandledning presenteras samt en planeringsmall för kort-och långsiktiga mål. Strategier för en god samarbete mellan studiehandledare och ämneslärare med tillhörande exempel som påverkar positiv elevernas lärande mot utbildningens mål. Digitala verktyg i studiehandledningen för att underlätta samarbetet och för att göra undervisningen lättillgängligt för eleverna. Google Classroom, ITL och ITunes är ett redskap i studiehandledning ett verktyg för att öka måluppfyllelse även hos nyanlända elever.

Sofia Lönnqvist – Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Pedagoger i förskolor spenderar ungefär 15 timmar per vecka till måltider. Genom att låta måltiderna bli utforskande och fyllda med sinnesupplevelser ökar barnens benägenhet att våga smaka och utveckla sin egen självkänsla kopplat till sinnesupplevelser. Då barnen vågar smaka och lär sig att äta mer frukt och grönt så arbetar vi med att tillgodose det (enligt Livsmedelsverket) rekommenderade grönsaksintaget och kan därmed främja barnens hälsa. Med en större medvetenhet och respekt för våra råvaror kan vi även minska på matsvinnet och göra stor skillnad för vår miljö samt bidra till att skapa framtidens medvetna konsumenter.