Hur kan kollegialt lärande bidra till verksamhetsutveckling?

Händer skriver på gemensamt papper.

I Området Innerstaden 06 ser vi värde i kollegialt lärande och vi är väl medvetna om att den bästa fortbildningen sker i den egna verksamheten.

I området finns fyra olika fokusgrupper där pedagoger från sex olika förskolor träffas och reflekterar tillsammans. Träffarna används för att fokusera på reflektion och att se hur dokumentation kan påverka den fortsatta verksamheten. När vi tittar och reflekterar över dokumentationerna tillsammans, får vi även syn på hur meningsfullt vårt arbete är. Att få samtala med andra pedagoger, både om svårigheter och möjligheter, är ett sätt att utvecklas och komma vidare.
Förskolorna har pedagoger som längtar efter träffarna och som blir väldigt besvikna när de inte kan närvara på grund av olika omständigheter. I början hade vi svårt för att få ihop tiden så att alla kunde komma till träffarna, speciellt när det var många i personalen som var borta på grund av olika anledningar. Till den första träffen kunde bara tre pedagoger närvara, men eftersom vi alla ser värde i de träffarna har vi någon gång bokat en extra vikarie för att så många som möjligt skulle kunna närvara.
Av ca 70 anställda i område Innerstaden 6, har vi ca 40 personer som har möjlighet att närvara i de olika fokusgrupperna. Målet är att alla ska vara med och det är något som diskuteras mycket i ledningsgruppen just nu.

Dokumentation

Till träffarna kommer alla pedagoger med en dokumentation i form av foto eller film från sin egen verksamhet. Från sina observationer och sin dokumentation har pedagogerna identifierat viktiga ”återkommande element” som de sedan fördjupat sig i och utvidgad undersökningen efter. Den kunskap pedagogerna får genom sina reflektioner ökar barnens möjligheter till förändrat kunnande. Våra utvecklingsområden blir mer synliga och det gör det lättare att jobba mot dem.

Barnen gör nya upptäckter varje dag och vi kan inte förvänta oss att pedagoger dokumenterar och följer upp alla barns lärprocesser men genom att reflektera tillsammans blir pedagogerna mer medvetna om vilka spår de projekt vi är inne i ger och hur vi kan ta tillvara på dem.
På avdelningen Kotten på Sofielunds förskola har de just nu ett projekt som handlar om Sonic. Förskollärare Emma Håkansson ställde frågan: ”Hur kan vi använda Sonic som en port till det verbala språket och till olika situationer som uppstår? Hur kan man arbeta vidare för att få in Sonic i ljudtemat som är gemensamt för hela området?
Alla pedagoger är överens om att fokusgrupper är mycket givande och det är någonting som vi, åtminstone i område I06, kommer att prioritera.

Text och foto: Vildana Jugo
Första förskollärare Innerstaden 06