I en rektors nyckelknippa

Höstterminen står för dörren och snart är vi alla åter på plats efter en förhoppningsvis härlig och energigivande semester. Jag har tillbringat några lata stunder i hängmattan läsande romaner och lite lättillgänglig facklitteratur. I Bortom glastaket, berättar ledande kvinnor om karriär, drivkraft och ledarskap. Utifrån intervjuerna har sedan författarna funnit ett mönster som de presenterar som 7 ledarnycklar. De har också funnit flera paralleller mellan de kvinnliga chefernas ledarstilar och med transformativt ledarskap. Genomgående är att de intervjuade kvinnorna värderingsstyrda, de vill göra skillnad och de talar mycket om att inspirera, involvera och ge handlingsutrymme. Det transformella ledarskapet bygger på individuella relationer med varje medarbetare och det handlar om att löpande kommunicera förväntningar, feedback och uppföljning. Ledarskapet inspirerar medarbetare att åstadkomma resultat genom medvetenhet om värderingar och delaktighet kring mål och visioner. Detta ledarskap känner vi igen från skolans värld. Tänkte att de sju ledarnycklarna kanske kan vara något att hålla i handen, när vi nu öppnar dörren för ett nytt läsår.
Ledarens sju nycklar:

  1. Ha målet i sikte När alla i verksamhet arbetar utifrån en tydlig vision kommer medarbetarnas förmågor och kompetens att kraftsamlas i en och samma riktning, vilket i sin tur ger resultat. Som ledare för verksamheten måste du kunna servera svaret på fråga varför? (Varför finns vi? Varför ska vi åstadkomma det vi gör?) och inte fastna i svaren på vad- och hur-frågor. Där visionen fått olika betydelse för olika avdelningar eller arbetslag ökar risken för intern konkurens. Det skapar en verksamhet som intresserar sig mer för interna frågor och relationer än för det gemensamma resultat som ska uppnås. Genom att det finns en röd tråd i verksamheten kan man skapa hållbara resultat. Som ledare ska du lägga fokus på att säkerställa att kommunikationen kring visionen gått fram och att detta budskap sitter hos varje medarbetare.
  2. Var en förebild och få följare Som ledare är du kulturbärare och för att du ska få med dig dina medarbetare krävs att du verkligen delar verksamhetens vision och värderingar. Din uppgift är att inspirera, att få medarbetarna att engagera sig och vilja bidra. För att lyckas behöver du vara trovärdig i ditt ledarskap och då är det viktigt att tal och handling stämmer överrens. Med ledarbefattningen följer mandat och befogenheter som det gäller att använda klokt. Dina relationer till medarbetarna ger förutsättningar för förtroende och engagemang som i sin tur genererar resultat. Ditt engagemang kommer att inspirera!
  3. Skapa relationer som utvecklar verksamheten Som ledare behöver du ha balans i växelspelet mellan att vara uppgiftsfokuserad och att bidra till medarbetarnas utveckling. I vår föränderliga värld behöver allt fler medarbetare stärka sin kompetens för att kunna utveckla verksamheten, så att den går i takt med omvärlden. När du leder din verksamhet genom att skapa goda relationer, sprida viktig information och delegera tydligt ansvar och mandat till medarbetarna, så ökar möjligheten att uppnå målen och att nå goda resultat.
  4. Led ur konflikt Som ledare behöver du kunna hantera konflikter rationellt och lösningsinriktat. Det handlar om att tydliggöra spelreglerna och den etiska kompass som bör guida alla medarbetares beteende. Lyssna av organisationen och din grupp och agera tidigt om du upptäcker konflikter. Vikten av tydliga värderingar och en positiv människosyn blir uppenbara styrkor i hanteringen av konflikter.
  5. Involvera Om du involverar din grupp i förändringsarbetet får du bättre möjlighet att lyckas med uppdraget, till skillnad från när du sätter mål och planerar själv, vilket skapar ett avstånd till dina medarbetare. Om medarbetarna inte involveras får du inte tillgång till all den kunskap och den kännedom om situationen som finns i gruppen och det tar betydligt längre tid att få alla medarbetare att förstå och anamma de mål som är uppsatta. När du involverar din grupp, oavsett om det är din ledningsgrupp, en avdelning, ett arbetslag eller hela verksamheten, ger du möjlighet till lärande och gemensam förståelse och du kvalitetssäkrar både beslutsunderlaget och förändringsarbetet.
  6. Ge andra förutsättningar att lyckas En avgörande ledarnyckel är att ge sina medarbetare förutsättningar att lyckas i sina respektive uppdrag. Med medarbetare som är engagerade, initiativrika och har en stark vilja behöver du dock vara tydlig när du delegerar. Var särskilt tydlig med vilket resultat du förväntar dig. Genom att ha regelbundna avstämningar kan du kontinuerligt ge feedback på arbetsprocess. Om medarbetarna misslyckas i sitt arbete så visa att du är med och att du tar ett gemensamt ansvar för resultatet. Efter avslutad arbetsinsats är det dags för gemensam utvärdering, där styrkor och svagheter med insatsen diskuteras för att tillsammans lära av erfarenheterna och på så sätt ständigt utveckla och förbättra verksamheten.
  7. Stå på stadig grund  Ju mer du lär känna dig själv och dina egna reaktioner, desto säkrare kan du hantera utmanande situationer som stress, konflikter och komplexa problem. När du känner dig trygg, förstår dina drivkrafter och rädslor och vet vilka styrkor och utvecklingsområden du har, så blir det lättare att förstå och hantera medarbetarnas beteenden. När ledarskapet prövas och situationen blir pressad är din självkännedom avgörande såväl för ditt sätt att hantera situationen som för ditt välmående. Om du inte har prioriterat att lära känna dig själv kan du upplevas som ojämn i humöret och otydlig i din kommunikation. Då kan ditt beteende hamna i fokus för medarbetarnas uppmärksamhet i stället för det resultat som ska uppnås. Sätt av tid för din personliga utveckling. Det är en investering i ditt ledarskap, i ditt välmående och i din karriär.

 
4711694_Bortom-glastaket_omslag.indd
Ledarsnycklarna är hämtade från Bortom Glastaket – 26 ledande kvinnor om karriär, drivkrafter och ledarskap, Lena Gustavsson och Ulrika Sedell, Liber 2015