”I jämförelse med andra språk eleven kan”

Elever skriver i anteckningsböcker.
Att anta ett transspråkande förhållningssätt är att betrakta alla språk som språk för lärande och att aktivt låta flerspråkiga elever använda sina olika språk i olika sammanhang. Foto: Sanna Dolck
En solig eftermiddag i april möttes ett tjugotal engagerade lärare som undervisar i svenska som andraspråk för att prata om hur vi kan använda flerspråkighet som en resurs i våra klassrum.

Det var projektgruppen för Grundskoleförvaltningens utvecklande åtagande i svenska som andraspråk som anordnade en mötesplats med syfte att diskutera skrivelsen ”i jämförelse med andra språk eleven kan” som har tagit plats på flera ställen i den reviderade kursplanen i sva som trädde i kraft i höstas. Det centrala innehållet slår fast att elever som läser enligt kursplanen i sva ska få möjlighet att använda alla sina språk i inlärningen, och jämförelser med andra språk eleven kan ska bland annat göras när det gäller

 • läsriktning och sambandet mellan ljud och bokstav
 • svenska språkets uttal
 • ords böjningsformer
 • vardagliga ord, flertydiga ord, synonymer
 • ordspråk och talesätt
 • svenska språkets ordföljd

För att detta ska bli verklighet i undervisningen krävs att undervisande lärare medvetet planerar aktiviteter där flerspråkighet används som en resurs. Detta går väl i linje med begreppet transspråkande som har varit aktuellt de senaste åren och visat sig vara gynnsamt både för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen. Att anta ett transspråkande förhållningssätt innebär bland annat att betrakta alla språk som språk för lärande och aktivt låta flerspråkiga elever använda sina olika språk i olika sammanhang. Här på Pedagog Malmö finns många intressanta artiklar om transspråkande där du kan fördjupa dig.

På mötesplatsen diskuterade vi möjligheter och utbytte tips och idéer kring att arbeta med flera språk samtidigt i klassrummet. Några av de slutsatser som drogs var att:

 • transspråkande kan vara särskilt effektivt vid grupparbeten och för att skapa förförståelse inför nya moment
 • det finns många digitala hjälpmedel som kan underlätta i klassrummet, t.ex. Inläsningstjänst, Binogi, Widgit Online, NE skola och Lexin
 • det är viktigt att hela skolan har ett gemensamt förhållningssätt och delar ansvaret för elevernas språkutveckling
 • kooperativt lärande, tvillingböcker, studiehandledning, ordböcker, cirkelmodellen, genrepedagogik och att använda skolbibliotekets alla resurser kan vara till stor nytta för våra flerspråkiga elever

Det fanns många idéer kring hur ett fortsatt arbete kan se ut, och vilka saker vi vill prova/utveckla i undervisningen, exempelvis:

 • skapa en mer organiserad kommunikation med studiehandledare och modersmålslärare
 • uppmuntra eleverna än mer att använda sitt modersmål och andra språk
 • använda mer kooperativt lärande
 • skapa ett bättre samarbete med vårdnadshavare

Det utvecklande åtagandet i sva har till syfte att stärka kvalitet och likvärdighet i Malmös kommunala grundskolor när det gäller ämnet svenska som andraspråk. Du kan läsa mer om åtagandet här och du kan också gå med i vårt team där det finns möjlighet att fråga och diskutera sva med kollegor i staden.