Inspirationsträff om bedömningsstöd på PI

Sanna Sjöstrand och Ewa-lotta Benndoff.

Bedömningsstöd för åk 4-6 i SO och NO har kommit till på Skolverkets uppdrag.

Bedömningsstöden ser till utformning ut som ett nationellt prov, men det finns några skillnader.  Bedömningsstöden görs inte i slutet av åk 6. Det är uppdelat i olika delar, det kan användas direkt efter ett avslutat område och kan med fördel användas som underlag vid planeringen av ett arbetsområde.

Vi, Susanna Sjöstrand, Örtagårdskolan, och Ewalotta Benndoff, Österportskolan, hade förmånen att få vara med som referenslärare när Karlstad universitet tog fram bedömningsstödet i historia. Det är uppdelat i tre områden: medeltiden, 1600-talet och levnadsvillkor.

Vår förhoppning är att bedömningsstödet ska ligga till grund vid planering av arbetsområden och att det ska genomsyra undervisningen. Bedömningsstöden är framtagna med kursplanerna som utgångspunkt och däri ligger även vårt uppdrag. Lärare kan använda de olika frågeställningarna i bedömningsstödet som underlag för ett manus där man dramatiserar de olika frågeställningarna. De kan skapa ett Google Classroom för att samla frågeställningar, tankekartor från diskussioner eller filmklipp som kan hjälpa eleverna att resonera kring frågorna.

Som lärare tar man fram bedömningsstödet i det ämne man ska undervisa i och använder de frågeställningar som finns där som en grund för sitt arbete. Det är viktigt att låt a eleverna vara delaktiga i hur undervisningen ska utformas för att eleverna ska kunna utveckla lärande. I materialet finns exempel på svar på olika nivåer. Det kan vara ett underlag för diskussioner med eleverna om varför ett svar är av mer välutvecklat än ett annat.

Om du är intresserad av att ta del av hur man kan arbeta med bedömningsstödet i historia och övriga SO-ämnen kom till vår inspirationsträff 14 november 15.00 på PI som bokas via
Pedagog Malmö kalendarium

Text: Ewalotta Benndoff, Österportskolan och Susanna Sjöstrand, Örtagårdskolan