Konferens om skolbiblioteksutveckling

Ordmoln där bibliotek står markerat.

Aktuell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen spelar en väsentlig roll för elevers lärande och resultat.

I de reviderade läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, som träder i kraft 1 juli nästa år, betonas rektors ansvar för skolbibliotekets pedagogiska roll. Nu handlar det inte längre bara om att se till att lärare och elever har tillgång till skolbibliotek. Skolbiblioteket ska integreras i undervisningen, och skolbibliotekarien ska tillsammans med lärarna arbeta för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Men hur skapas ett skolbibliotek som spelar roll? Hur integreras skolbiblioteket i den pedagogiska verksamheten och hur möjliggörs ett effektivt samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare?

Tisdagen den 12 december anordnar Pedagogisk Inspiration en konferens med avsikt att besvara en del av dessa frågor.

Skolbiblioteket spelar roll! så bidrar skolbiblioteket till måluppfyllelse och skolutveckling vänder sig till skolledare, skolbibliotekspersonal och lärare. Forskare, skolledare och skolbibliotekarier medverkar som föreläsare. Bland andra talar Egil Gry, verksamhetschef vid Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke, om hur skolbibliotekets integrering i undervisningen gynnar elevers lärande. Ulrika Centerwall från Högskolan i Borås, berättar om sin forskning om Skolbibliotek i världsklass. Skolbibliotekarien Monika Staub HallingBackaskolan i Lund ger konkreta exempel på pedagogisk samverkan.

Konferensprogram