Kulturombuden i vårt hjärta

Ordet kulturombud står format av bokstäver i lera.

I vårt arbete med Kultur i skolan är de viktigaste personerna kulturombuden. Varje skola i Malmö stad har minst ett kulturombud och i många fall flera. Kulturombuden är den viktiga länken mellan skolan och den rika och stora mängd kultur som finns i Malmö stad som vänder sig till skolor. Vi är väldigt lyckligt lottade i Malmö där skolor kan ta del av allt från graffitiworkshops och dansföreställningar till museipedagogik.

Kulturombudets uppdrag är inte formaliserat som till exempel för skyddsombud och förutsättningarna är därför olika på varje skola men vi utgår från att alla kulturombud är utsedda av sin skolledning. Det är lätt att känna sig ensam i sin roll så vi uppmuntrar skolorna att bilda kulturgrupper så att man kan vara flera som kan diskutera och dela på uppdraget. Många skolor jobbar på det sättet, här kan du (t ex) läsa om hur Österportskolan har organiserat sitt kulturarbete. Som kulturombud handlar det om att vara inspiratör i kulturfrågor för sina kollegor och den som har överblick över vilka verksamheter skolan deltar i och planerar.

En viktig kanal för dig som kulturombud är sidorna Kultur i skolan på Komin (Malmö stads intranät). Här hittar du inspirationsmaterial, fakta om Skapande skola och du kan också ta del av erbjudanden som dyker upp i nyhetsflödet. Ett annat viktigt verktyg är självklart Kulturkartan där Kulturförvaltningens utbud fördelas och presenteras. Här kan du boka kulturaktiviteter till din skola men också ta fram statistik och information om vad skolan har deltagit i.

Alla vi som arbetar i skolan har ett styrdokument i läroplanen och även du som kulturombud. I citatet nedan kan du se att läroplanen är väldigt tydlig och välformulerad om hur kulturuppdraget ser ut.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Nu i veckan hade vi förmånen att hålla i introduktionskurs för alla nya kulturombud i Malmö stad. Vi önskar er lycka till med det roliga och viktiga kulturombudsuppdraget!