Kvalitativa summativa bedömningar – att börja med målbilden och hur vi kommer att mäta framgång.

Två elever sitter och jobbar i skolbänk.

Blog 3 (of 6)

English version follows Swedish version

Om vi fortsätter med GPS-liknelsen gällande en planeringsprocess som håller hög kvalitet så skulle vi uppmuntra lärare att inte enbart “börja med målbilden i tankarna” utan även bestämma hur lärandet som skett ska synliggöras och mätas. I planeringen behöver lärarlag både ha med lärandemålet och hur de kommer att synliggöra och mäta framgång. Den summativa bedömningen designas så att elever engageras i aktiviteter där de ges förutsättningar att visa vad de har lärt sig under arbetsområdet. Den summativa bedömningen kan ses som ett “firande” av lärandet där eleverna visar att de har lärt sig och kan uppvisa sitt lärande på nya kreativa sätt.

Karta över process med kriterier för framgång.

En inbjudan att visa upp och känna stolthet över sitt lärande

Elever och lärare ser fram emot den summativa bedömningen eftersom den ger möjlighet att visa upp lärandet som gjorts och känna stolthet över detta. Elever får möjlighet att visa sin förmåga att lära genom att med säkerhet lyckas med uppgiften på hög nivå. Lärare synliggör sina förmågor att undervisa genom att en allt större andel elever lyckas- en direkt effekt av undervisning av hög kvalité. Den summativa bedömningsaktiviteten designas för att engagera elever på intressanta och varierade sätt som tilltalar dem. Summativa bedömningsaktiviteter av hög kvalité både utmanar och bekräftar elever.

Begränsa inte den summativa bedömningsaktiviteten!

Lärare söker efter nya och kreativa sätt att uppmuntra elever att stolt kunna visa upp sitt lärande och begränsar inte sig till aktiviteter med penna och papper. Lärare använder hela läroplanens förväntningar och engagerar elever i att t ex skapa föreställningar, använda foto och film, utveckla spel och/ eller skriva tidningsartiklar. Vi uppmuntrar lärare till att designa aktiviteter som har en verklighetsanknytning där kunskaperna och förmågorna som det fokuserats på i klassrummet får användas i autentiska situationer.

Tre kännetecken för bedömningsaktiviteter av hög kvalité

Validitet, tankemässigt utmanande nivå och relevans är tre kännetecken på bedömningsaktiviteter av hög kvalité. Kännetecknas bedömningsaktiviterna av dessa ökar sannolikheten att elever blir  engagerade och att läraren får data av hög kvalité att fatta beslut utifrån. En bedömningsaktivitet har validitet när det finns god samstämmighet mellan aktiviteten och lärandemålet/ lärandemålen som arbetsområdet är baserat på. En bedömningsuppgift har en tankemässigt utmanande nivå när aktiviteten kräver tänkande på högre nivåer snarare än att enbart minnas faktakunskaper eller att förstå på låg nivå. I enlighet med taxonomier kräver bedömningsaktiviteter att eleverna analyserar, utvärderar eller skapar något nytt. En bedömningsaktivitet är relevant när kontexten intresserar och engagerar eleverna och deras åldersgrupp.

Den bästa timingen för summativ bedömning

Enligt traditionellt tillvägagångssätt så var det rimligt att förlägga den summativa bedömningen i slutet av arbetsområdet. Syftet med den summativa bedömningen var att ta reda på vem som förstått arbetsområdet, vem som inte gjort det och för att sätta betyg därefter. Denna process stämmer överens med en övertygelse om att några elever lär sig och andra inte. I en process som fokuserar på att stötta alla elever att lyckas så förespråkar vi istället att schemalägga den summativa bedömningen några dagar innan slutet av arbetsområdet. Vår förhoppning är att lärare, om de upptäcker mindre luckor i lärandet kommer att ägna några lektioner åt att undervisa det som saknas igen för att ännu fler elever ska ha lyckats i slutet av arbetsområdet.

Ett exempelKvalitativa summativa bedömningar

Skolan du går på erbjuder eleverna möjligheten att göra informationsfilmer om skolan. Filmerna ska användas för att övertyga nya föräldrar om att välja skolan till sina barn och spridas via skolans hemsida, Twitter och Instagramkonto. I grupper om tre ska ni producera två filmer om 2-minuter som presenterar skolan, dess lokaler och arbetssätt. Varje film ska ha bakgrundsmusik som representerar olika genrer och kulturer, detta för att tilltala en bred grupp vårdnadshavare. Musiken kan använda röst, instrument och/ eller digitala verktyg. Varje film ska innehålla beskrivningar av lokalerna eller arbetssätten som presenteras samt varför de är viktiga för skolan.

För mer information kontakta oss

Peter Hayes                             peter.hayes@malmo.se

Anna Blomberg                      anna.blomberg2@malmo.se

Rich summative assessments- Starting with the end in mind and how we will measure success.

Continuing the GPS analogy and in terms of a quality planning process, we encourage teachers to not only ‘start with the end in mind’ but also determine how to measure the learning that has taken place.  In terms of planning, teacher teams not only have the end in mind (learning goal) but also how they will measure success (summative assessment). The summative assessment is designed to engage students in an activity where they can  demonstrate all they have learnt over the course or unit of work.  We see the summative assessment activity as a ‘celebration’ of learning, where students show the teacher that they have listened, learned, and can demonstrate their learning in new and creative ways.

Karta över process med kriterier för framgång.

An invitation to showcase their learning

Students and teachers look forward to the summative assessment because it is an opportunity to showcase the learning that has taken place.  Students showcase their talents as learners by completing the task at high levels and with confidence. Teachers showcase their talents as a teacher by ever-increasing numbers of successful students- a direct effect of quality teaching over the past weeks.  The summative assessment is crafted by teacher groups to engage students in interesting and varied ways by appealing to the learner.  High quality summative assessments challenge and affirm students.

Don’t limit the summative assessment task!

Teachers look for new and creative ways to encourage students to showcase learning and do not limit themselves to pen and paper activities. Teachers use the breadth of curriculum expectations and engage students in developing performances, audio-visual items, games and/or magazine articles.  We encourage teachers to create tasks that promote a more real-world application of the knowledge and skills being focused on in classroom.

Three characteristics of quality assessment tasks

Validity, rigor, and relevance are three characteristics of quality assessment work that ensure students are engaged and provide quality data for decision making. A task is valid when there is alignment between the assessment task and the learning goal(s) upon which the unit is based. A task has rigor when the assessment task requires higher levels of thinking rather than just recall or calling for low levels of understanding.  In accordance to rigor frameworks or taxonomies, rigorous assessment tasks require students to analyse, evaluate or create new learning.   A task is relevant when the context is of interest to the students and their age group.

The best timing of summative assessments

In traditional approaches, it made sense to timetable the summative assessment for the end of the unit of work.  The role of the summative assessment was to find out who understood the unit and who didn’t and to issue grades accordingly.  This process coincides with a long-held belief that some students learn and some students do not.  In a process that is focused on assisting all students succeed, we promote scheduling the summative assessment a few days before the end of the unit.  Our hope is that teachers, if they detect minor issues in learning, will dedicate a few sessions to re-teaching or re-focusing learning in order to have even more students successful by the time the unit officially ends.

An example- Rich assessment task

Myschool is creating a new series of information videos for use on the school’s website, twitter and instagram account.  The videos will be used as part of a campaign to convice new parents to enrol their students at Myschool.  In groups of 3, students will submit two, 2-minute video presentations showcasing different programs and facilities that Myschool offers.  Each video will have a music background that represents a different genre from a different culture, to appeal to a wider community audience.  The music can use voice, instruments and/or digital tools.  The videos should also provide details of the program or facility, including its name, purpose and why it is important to the school.

For more information, contact us

Peter Hayes                             peter.hayes@malmo.se

Anna Blomberg                      anna.blomberg2@malmo.se