Lärandemål – att veta vad som ska undervisas räcker inte, vi måste veta vad vi vill att våra elever ska lära!

Elever pratar med varandra. Elev i förgrunden ler mot kamera.

Vi pratar ofta om “baklängesplanering” eller “om att starta med slutet/målet I tankarna”, vilket är lite som att likna planeringsprocessen vid en resa där en GPS leder oss till vår slutdestination. I detta förstår vi att vi först måste knappa in vår destination innan vi får instruktioner via GPS:en om att ta den mest effektiva och väl genomtänkta vägen. Ett välutvecklat lärandemål är vår destination och ytterst nödvändigt för undervisning och bedömning av hög kvalitet. Lärandemål hjälper oss att fokusera undervisning- och bedömningsformer på det som är allra viktigast och för att säkra att fler elever lyckas.

Schema över process.Detta är blog 2.  Se även blog 1: Att uppnå hög måluppfyllese för alla elever är inte lätt, men det är möjligt!

Att skifta från undervisning till lärande  

Våra styrdokument förser oss med en expertguide och berättar vad som utgör viktiga kunskaper och förmågor som elever förväntas uppnå i olika årskurser. Skickliga lärare har goda kunskaper om styrdokumenten och studerar dessa innan planering av arbetsområden påbörjas. Lärarlaget/ ämneslaget måste sedan fråga sig “Vad är det eleverna ska lära sig, utveckla och kunna göra efter att ha arbetat med detta arbetsområde?”. Detta är ett viktigt skifte i förhållningssätt som händer tidigt i planeringsarbetet. Synvändan från “Vad är det vi ska undervisa?” till “Vad är det eleverna ska lära sig och utveckla?” gör att läraren ser till att aktiviteter och lärstrategier fokuserar på att hjälpa eleverna att lära.  

 SMART:a mål är nödvändiga för undervisning och bedömning av hög kvalité.

Formulerandet av lärandemålet är en viktig kollaborativ aktivitet då det hjälper lärare att hålla fokus under arbetsområdet eller kursen. Om lärandemålet är välformulerat stöttar det läraren att vara mycket mer precis, hålla fokus på det viktigaste och att använda undervisningstid effektivt. SMART kan t ex stå för:

Specifikt: Vad exakt är det eleverna ska lära?

Mätbart: Hur ska vi veta om eleverna har lärt sig det?

Accepterat: Är alla som arbetar mot målet med på det?

Resultatorienterat: Kommer lärare att kunna fortsätta arbeta mot målet?

Tidsbestämt: När ska målet vara uppfyllt?

 Språket kring lärandemål

Lärandemål bör vara tydliga, koncisa och skrivna med elevvänligt språk. Skickliga lärare formulerar lärandemål så att de är tydliga och precisa för att undervisningen ska kunna vara fokuserad och effektiv. Om lärandemålen är otydliga finns det en risk att lärarna inte är så specifika i sin undervisning som de behöver vara för att stötta alla elever. Lärandemål bör också vara skrivna med elevvänligt språk för att eleverna ska förstå vilket lärande som är i fokus och hur det förhåller sig till förväntningarna / kraven i slutet på arbetsområdet.

Lärandemål håller alla fokuserade

Alla i den professionella lärandegemenskapen, det vill säga alla på skolan, tjänar på att veta vad varje årskurs och elevgrupp är fokuserade på att uppnå. Alla som lägger tid på att stödja elevernas lärande i skolan kan bidra till att förstärka det aktuella arbetsområdets lärandefokus.  Även vårdnadshavare gynnas av att känna till lärandemålen för att kunna förstärka lärandet hemma.

Exempel på lärandemal:

SO (historia) årskurs 1-3

I slutet av arbetsområdet kommer alla elever att kunna undersöka platser, byggnader och vardagliga föremål i närområdet och ge exempel på vad de kan berätta om människors liv under olika tider i historien. Alla elever kan också göra jämförelser mellan livet förr och nu.

Musik årskurs 7-9

I slutet av en period bestående av 9 lektioner kommer alla elever, baserat på deras egna musikaliska idéer, att skapa musik i olika genrer genom att använda röst, instrument och/eller digitala verktyg.

För mer information kontakta oss
Peter Hayes peter.hayes@malmo.se
Anna Blomberg anna.blomberg2@malmo.se

English Text

Learning goals- knowing what to teach is not enough, we must know what we want our students to learn!

We often talk about ‘starting with the end in mind’, likening the planning process to a journey where the GPS leads us to our destination.  For this analogy, we understand that first we must enter our destination before we are instructed by the GPS to take the most efficient and effective route.  A well-developed learning goal is our destination and helps focus instruction and assessment on what matters most in order to ensure more students are successful.

Schema över process.This is blog 2.  See also blog 1:  Achieving high levels of success for all students isn’t easy, but it is possible.

Shifting from teaching to learning

Curriculum documents provide us with an expert guide and what constitutes important knowledge and skills required by students to master grade level expectations.  Expert teachers have an expert knowledge of curriculum documents and study these documents prior to starting the planning process.  Planning teams then must ask themselves ‘what will the students learn and be able to do as a result of studying this course or unit of work?’.  This is an important shift that happens at the beginning of the planning process.  The shift from ‘what am I going to teaching?’ to ‘what are the students going to learn?’ focuses the teacher on ensuring that activities and learning strategies are focused on helping students to learn.

SMART goals are essential for quality instruction and assessment

Drafting the learning goal is an important collaborative activity because it helps teachers remain focused over the course or unit of study. If constructed well, SMART learning goals assist teachers to be much more precise, stay focused on what matters most, and use class time efficiently.  SMART stands for:

Specific- What exactly will the students learn?

Measurable-  How will we know if students have learnt it?

Attainable- Can all students be successful?

Results orientated- Will teachers be able to keep working towards the goal?

Time bound- How long do students have to achieve the goal?

The language of learning goals

Learning goals should be clear, concise and written in student-friendly language.  Expert teachers craft the learning goals to be clear and concise because teaching should be focused and effective.  If the learning goals are vague, teachers may not be as focused as they need to be in order to support all students.  Learning goals should also be written in student-friendly language because students should understand what the learning focus is and how it is related to expectations at the end of the unit.

Learning goals keep everyone focused

Everyone in the professional learning community- that is, everyone in the school community benefits from knowing what each year level and student group is focused on achieving.  Everyone who invests time in supporting student learning in the school can assist in reinforcing the learning focus during the course or unit of work.  Parents also benefit from knowing the learning goal so they can also reinforce learning at home.

Examples of Learning goals:

Social Studies (History) Years 1-3

Students will demonstrate their understanding of local area history by comparing how the use of places in the neighbourhood, buildings, and daily objects have changed over the years to reflect how people lived their lives in different times in history.

Music Years 7-9

At the end of a series of 9 lessons, all students will, on the basis of their own musical ideas, create music in different genres using voice, instruments and/or digital tools.

For more information, Contact us:
Peter Hayes peter.hayes@malmo.se
Anna Blomberg anna.blomberg2@malmo.se