Lärares inkluderande och kompensatoriska arbete med digitala verktyg och resurser

Bild från colourbox.com

När vi som vetenskapliga utvecklingsledare (Pedagogisk inspiration Malmö) intervjuat lärare och specialpedagoger från Malmös grundskolor om hur digitaliseringen påverkar undervisningen och elevernas lärande finns det några teman som återkommer. Ett tema som kommer upp i alla de 23 fokusgruppsintervjuer vi gjort är att digitala verktyg och resurser hjälper lärare att stötta elever i behov av stöd och göra undervisningen mer inkluderande. Men finns det några gemensamma drag i de möjligheter deltagarna pratar om?

Eftersom fokusgruppsintervjuerna handlar om olika ämnen och stadier pratar lärarna och specialpedagogerna om olika tekniska lösningar och didaktiska möjligheter. Många beskriver även de problem och utmaningar som kan uppstå. För att vi ska kunna inspireras och lära av varandra har vi gått igenom intervjuerna och sammanfattat vad lärarna och specialpedagogerna säger om inkluderande och kompensatoriska möjligheter i olika teman. Vi har då utgått från en bred syn på inkludering och kompensatoriska arbetssätt: att detta är något som angår hela skolan (Tetler, 2015)

I vår analys av intervjuerna har vi identifierat fyra huvudteman som handlar om vilka möjligheter de digitala verktygen och resurserna erbjuder. Mycket kort och förenklat handlar det första och vanligaste temat om att exempelvis filmer, visuellt stöd och material på olika språk och nivåer kan användas för att göra undervisningsinnehållet mer tillgängligt för olika grupper av elever. Detta hänger tätt ihop med det andra temat där lärarna beskriver att det blir lättare att anpassa och differentiera material, uppgifter och presentationsformer när elever och lärare använder digitala verktyg. En viktig aspekt är att det också blir lättare att distribuera nivåanpassade material och uppgifter. För elever i behov av stöd blir det ofta mindre stigmatiserande och utpekande att använda anpassat material och assisterande verktyg – eftersom alla elever i klassen använder datorer. Det tredje temat är att möjligheten att lägga upp material i Classroom och använda ”träningsappar” både underlättar samarbetet med speciallärare och gör det möjligt för elever att förbereda sig och repetera efter lektionen i sin egen takt. Det fjärde huvudtemat är att den variation och nivåanpassning som digitala verktyg och resurser möjliggör kan stärka motivationen och hjälper vissa elever att koncentrera sig och ta sig an skoluppgifter. 

Analysen visar även att lärare och speciallärare upplever att digitala verktyg och resurser kan hjälpa dem att stödja flera olika elevgrupper: 

  • nyanlända elever och elever som ännu inte har ett utvecklat skolspråk
  • elever med dyslexi eller i andra språkliga utmaningar 
  • elever i exempelvis koncentrationssvårigheter 
  • elever som är blyga eller mindre starka i de kommunikationsformer som används mest i klassrummet. 

Med denna bloggtext vill vi peka ut några av de möjligheter lärare och specialpedagoger berättar om, vilket gör att texten får en positiv vinkling. De teman som presenteras har också sammanfattats mycket kort. Läs gärna rapporten Inkluderande och kompensatoriska möjligheter med digitala verktyg som ligger på Komin och är tillgänglig för dig som jobbar i Malmö stad för att få en mer nyanserad bild. Där pekar vi även på några av de utmaningar och fallgropar som vi får syn på när vi analyserar intervjumaterialet. Exempelvis att digitala verktyg och resurser inte är någon snabb quick fix som enkelt sparar tid och resurser åt skolor och lärare. Nyanlända elever och elever i behov av stöd behöver få stöttning i att använda och hantera digitala hjälpmedel och assisterande teknik på ett sätt som gynnar deras skolarbete och lärande, annars finns det en risk att de får ännu svårare att hänga med i klassens tempo när alla elever använder sig av de digitala verktygens och resursernas möjligheter. Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till en fördjupad diskussion och utvecklingsinsatser som stärker utsatta elevers möjligheter att ta del av undervisningen och aktiviteterna i klassrummet.

 

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer om vad som har framkommit vid fokusgruppsintervjuernaintervjuerna med lärare? Här hittar du tidigare blogginlägg som utgår ifrån fokusgruppsintervjuer inom uppdraget Digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande:

Du kan även läsa mer om hela uppdraget och ta del av rapporter och analyser på Komin-sidan Digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande som är tillgänglig för personal i Malmö stad. Där hittar du även texten Inkluderande och kompensatoriska möjligheter med digitala verktyg som detta blogginlägg bygger på.

Referenser

Tetler, S. (2015). Avslutande reflektioner och framtidsperspektiv, i Från idé till praxis: Vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner. Ifous.