Läsglädje och motivation väcks i textsamtalen

Läsglädje och motivation väcks hos eleverna när de får samtala om litteratur utifrån etiska och moraliska värderingar. Det menar Mary Ingemansson, lektor på Kristianstad högskola, som föreläste den 23 mars för svensklärare och bibliotekarier under temat ”Att göra sig själv till läsare”.

Ska läsningen leda till fördjupad förståelse hos eleverna behöver de läsa om texten flera gånger. Men eleverna behöver också samtala om texten.  Judith Langers teori om textens föreställningsvärldar kan framgångsrikt användas som en utgångspunkt för  textsamtal med eleverna. Enligt Langer rör sig läsarens förståelse hela tiden genom läsningen och samtidigt bygger läsaren egna föreställningsvärldar. För att stödja elevernas förståelse kan läraren med hjälp av frågor träna eleverna att röra sig igenom föreställningsvärldarnas olika faser.

De första två faserna leder läsaren in i texten.  Frågor om karaktärer, miljöer, händelser och hur dessa är relaterade till varandra ger en grundläggande förståelse för handlingen. Eleverna kan i dessa faser också också behöva reflektera över vad som skrivs ut i texten och vad som inte skrivs ut. Den tredje fasen är avgörande för att eleverna ska kunna utveckla en djupare litterär förståelse. Eleverna behöver fundera över sina egna erfarenheter i relation till texten t ex vad skulle jag göra om jag var i en liknande situation eller vad kan jag lära mig av situationen? Denna fas ska vi inte hoppa över eftersom det är här eleverna får möjlighet ompröva sina föreställningar efter att ha uttryckt sina ”undringar”, ”gillanden”, ”ogillanden”, och motstånd mot det lästa.  Den fjärde fasen förutsätter att läsaren befinner sig utanför texten och kan reflektera över den utifrån olika perspektiv. Denna fas kan med fördel bearbetas tillsammans med eleverna genom skrivövningar och dramatiseringar.

Mary Ingemansson framhöll under sin föreläsning att lärare behöver träna eleverna i att själva föra textsamtal utifrån fördjupande frågor. ”Ett års arbete med eleverna ger den djupförståelse vi så gärna vill se”, fick vi veta. Frågorna fungerar lika väl i skönlitteratur som i sakprosatexter.

Här är några av frågorna:

Jag undrar …

Först trodde jag …

Jag vill bygga vidare på det du sa …

Jag förstår inte. Kan du förklara var det står i texten?

Jag vill lägga till …

För dig som vill läsa mer om fördjupade textsamtal behandlar Läslyftet detta i  gymnasiets modul ”Språk- och kunskapsutvecklande arbete”, del 2. du kan också läsa mer i Ingemanssons bok Lärande genom skönlitteratur.

 

 

Eva Bringéus