Modersmålsundervisning påverkar oss språkligt och kulturellt

Man sitter i bibliotek.

Med globalisering följer ökad rörlighet för människor från ett land till ett annat, vilket kan bero på olika saker, exempelvis utbildning, önskan om ett bättre liv, behovet av anställning, flykt från konflikter mellan grupper, inklusive förtryck av en grupp av en annan eller naturkatastrofer. Oavsett orsak, så bär alla olika människor på vissa fördelar som påverkar oss både språkligt och kulturellt.

Jag har ägnat mycket tid åt att skriva en uppsats vid Lunds Universitet om ”vikten av modersmål i barns utveckling och inlärning”.
Först och främst anser jag att modersmål är viktig för att det är en indikation på kulturell identitet eftersom varje språk som talas i världen representerar ett unikt och tydligt kulturarv, melodiska sånger och god mat, där människor känner samhörighet. Därför tror jag att modersmål spelar en viktig roll vid uppbyggandet av personlig, kulturell och social identitet.

Utvecklar personligheten

Modersmålet är vårt första språk. Det vackra ljudet av vilket man hör och blir bekant med i livmodern innan man föddes, har en så viktig roll i att forma våra tankar och känslor. Ett barns psykologiska och personlighetsutveckling kommer att bero på vad som har förmedlats genom modersmålet. Med tanke på detta är det oerhört viktigt att språkuttryck och ordförråd väljs ut med omsorg när vi pratar med barn.
Modersmålet är språk i hjärtat och sinne också för att som Nelson Mandela sade ”Om du pratar med en man på ett språk som han förstår, går det till hans huvud. Om du pratar med honom på hans modersmål, går det till hans hjärta”

Lärande börjar med språk

För det tredje utgör förbättrade kunskaper inom modersmålet grunden för att lära sig ett annat språk. Ett barns förståelse av världen, samt lärandet av begrepp och färdigheter, börjar med det språk som först lärs till barnet. Många forskare bland annat Kenneth Hyltenstam, professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Sofia Tingsell som är forskare i svenska som andraspråk i Göteborgs Universitet, Ulrika Magnusson, forskare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och många internationella forskare såsom Jim Cummins, professor vid University of Toronto påpekar att studier visar att barn som har en bra grund på sitt modersmål utvecklar bättre inlärningsförmåga för språk som de lär sig och andra ämne också. Då detta visar att ju starkare barnens modersmål är desto lättare för dem är det att lära sig nya språk.

Kopplar integration

Vissa människor bland annat politiker tycker att modersmålsundervisningen är ett hinder för svenska språket och de hävdar att det kan skapa utanförskap och segregation. De anser att modersmålsundervisning inte behövs i skolan. Deras åsikter bygger inte på vetenskapliga bevis eller forskning. Forskarna som jag nämnde ovan håller inte med utan poängterar hur viktigt det är att eleverna lär sig sina modersmål. Jag tror inte alls att modersmålsundervisning skapar utanförskap för att jag anser att man kan koppla integration till kunskap och däremot kunskapsbrist kan leda utanförskap.

Central roll i utbildning

Modersmål är viktigt för lärande som en del av intellektuell förmåga för att det är det språket som människorna förvärvar från födseln. Det hjälper barnet i sin mentala, moraliska och emotionella utveckling. Faktum är att mycket av ett barns framtida sociala och intellektuella utveckling bygger på goda kunskaper i modersmålet vilket innebär att modersmål bör ha en central roll i utbildning.

Avslutningsvis framhåller jag att modersmålsundervisning är mycket viktigt för ett barns övergripande utveckling och språket ansluter barnet till sin kultur, säkerställer bättre kognitiv utveckling och hjälpmedel vid inlärning av andra språk. All forskningen visar tydligt att elever som får sin modersmålsundervisning kan lära sig nytt språk bättre och fortare. ’

Sist har jag kommit fram till att modersmålsundervisning varken skapar segregation eller utanförskap då vi ska fortsätta modersmålsundervisning i Sverige. Eleverna med olika språk, kultur och samarbete mellan modersmålslärarna och klasslärarna i samma skola visar positiva resultat kunskapsmässigt och en bra integration samt mångfald. Det är dags att alla får möjlighet att lära sig sitt modersmål om man vill överleva och vidareutveckla sitt modersmål och sin kultur.

Alla språk är lika mycket värda, fina och viktiga!

Källförteckning
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/toppmoderater-vill-avskaffa-modersmalsundervisning
Hyltenstam, K (1996)(red) Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Lund: Studentlitteratur
Cummins, J. (2001). Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it important for education?

Av Qasin Abdullahi
Modersmålslärare i somaliska och beteendevetarstudent vid Lunds Universitet