Nio kännetecken på framgångsrika skolor

Omslag till kompendium om nio kännetecken för framgångsrika skolor.
International School Leadership (ISL) är i full gång.  Förra veckan genomfördes det andra av tre utbildningstillfällen.

Förutom föreläsningar och övningar får vi deltagare ta del av teori i form av artiklar och videoklipp. Nedan följer en  översättning av de nio framgångsfaktorerna i artikeln Nine characteristics of high-performing schools. Vill ni läsa hela forskningsartikeln, så  finns den att hitta här.

1. Tydligt gemensamt fokus

Alla vet vart de är påväg och varför. Fokus ligger på att uppnå en gemensam vision och alla förstår sin roll i arbetet med att nå visionen. Fokus och vision utvecklas ur värderingar, vilket skapar en tydlig riktning för alla som är involverade i det gemensamma arbetet.

2. Högt ställda förväntningar på eleverna.

Skolans lärare och personal anser at alla elever har förmågan att klara av högt ställda förväntningar på lärandet. Samtidigt finns en medvetenhet kring att vissa elever behöver mer stöd för att klara att bemästra olika inlärningsrelaterade hinder. Dessa hinder ses dock inte som oöverstigliga. Eleverna erbjuds en ambitiös och noggrann studieplan.

3. Effektivt skolledarskap.

Effektivt pedagogiskt och administrativt ledarskap är nödvändigt för att utveckla verksamheten och implementera viktiga förändringsprocesser. Effektiva ledare är proaktiva och söker det stöd de behöver. De vårdar den pedagogiska verksamheten och den skolkultur som främjar lärande och professionell utveckling. Ledarskapet finns på olika nivåer i organisationen. Pedagoger, skolledning och utbildningschefer har alla en viktig roll i det effektiva ledarskapet.

4. Hög grad av samarbete och kommunikation.

Det finns en hög grad av samarbete mellan all personal på skolan. Alla är involverade och samverkar för att identifiera problem och hitta lösningar. Samarbetet inkluderar även vårdnadshavare och andra viktiga intressenter i närsamhället.

5. Läroplan och bedömningsinstrument

Skolans planering och dess riktlinjer för undervisning och bedömning ligger i linje med läroplanen. Verksamheten bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskningsbaserat utbildningsmaterial används. Personalen är väl förtrogen med läroplanen och trygg med rollen att bedöma och utvärdera det lärande som sker i klassrummet, samt elevernas lärande och prestationer.

6. Kontinuerlig uppföljning av elevernas lärande och av genomförd undervisning.

Elevernas lärande och framsteg följs upp, likaså genomförda undervisningsinsatser. Uppföljningarna används för att utveckla och förbättra undervisningen. Det finns metoder att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Identifierade elever får individuellt anpassat stöd.

7. Fokus på professionell utveckling

Personalen utbildas och fortbildas inom de områden som identifierats som viktiga utvecklingsområden för verksamheten. Personalen får feedback på sitt arbete och den undervisning som bedrivs. Utbildnings- och stödinsatser ligger i linje med skolans mål och vision.

8. Stödjande inlärningsmiljö

Skolans inlärningsmiljö är trygg, hälsosam och intellektuellt stimulerande. Eleverna är engagerade och upplever att personalen möter dem med respekt och välvilja. Undervisningen är individuellt anpassad och mindre undervisningsenheter gör att eleverna har en nära kontakt med lärarna.

9. Hög grad av familje- och samhällsengagemang

Det finns en känsla av att alla har ansvar för elevernas utbildning, inte bara lärare och skolpersonal. Elevernas familjer, företag, högskolor och universitet, alla spelar en viktig roll i detta arbete.