Nya språket lyfter 2020!

Färgglada luftballonger redo att lyfta.

Nya språket lyfter är Skolverkets bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6. Det har nyligen reviderats och nya perspektiv har lyfts in som en spegling av de senaste årens utveckling av den svenska skolan. Nu är specialpedagogik, jämlikhet, digitalisering och flerspråkighet viktiga kännetecken och återfinns därför även i detta material. 

Nya språket lyfter är i likhet med tidigare versioner tänkt att användas som ett stöd för lärare att följa varje elevs språkutveckling med fokus på tala, samtala, lyssna, läsa och skriva. Det kompletterar annat bedömningsstöd från Skolverket – Hitta språket, Bygga svenska och Språket lyfter – och har också som syfte att konkretisera kursplaner för en ökad måluppfyllelse.  

Materialet är omfattande. För att sätta sig in i det och göra det till ett användbart verktyg kan lärare behöva närma sig det stegvis. Börja förslagsvis med att läsa kapitel tre som väl sammanfattar den senaste forskningen inom språkutveckling.  Diskutera sedan med kollegor hur barn tillägnar sig språk, hur deras intresse, engagemang och bakgrund påverkar språkutvecklingen, bokstavskunskap och andra språkliga förmågor, samtalets betydelse för språkutveckling och hur olika uttrycksformer kan stärka den verbala språkutvecklingen. Ett sådant kollegialt samtal kan fördjupa förståelsen för lärarens betydelse för elevernas språkutveckling och hur undervisning på vetenskaplig grund gör skillnad. 

Huvuddelen av Nya språket lyfter  handlar om att genom observationer följa elevernas läs- och skrivutveckling. Ett förslag är att starta med att använda dessa observationspunkter som ett stöd för planeringen av undervisningen. Samtliga observationspunkter har nämligen två inledande undervisningsexempel som är formulerade på liknande sätt. Dessa två exempel syftar till att tydliggöra lärarens och elevens roller. Vidare har de för avsikt att lyfta en språkutvecklande undervisning genom att framhålla lärarens modellerande roll och användandet av stödstrukturer anpassade efter varje elev. Avsikten är att framhålla att eleverna ska få undervisning som är organiserad för interaktion och att eleverna ska ha tillgång till alla sina språkliga resurser i sitt lärande, såväl med tanke på ett vidgat textbegrepp som alla språk. Därefter följer konkreta undervisningsexempel.  Välj bland dessa för att säkerställa att undervisningen är språkutvecklande. Det blir sedan naturligt att använda dessa undervisningsmoment för att observera elevernas språkutveckling och göra en individuell avstämning. 

För läraren och för eleverna själva är det nödvändigt att veta hur långt eleverna kommit i sin förmåga att hantera språket, att se progressionen. Allt går inte linjärt och inte heller som på räls. Läraren måste följa utvecklingen, stödja när så behövs, utmana när det är nödvändigt, så att eleven kommer vidare. Var är de kritiska punkterna? Vilka språkliga drag och texter (berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande) måste uppmärksammas? Hur ser språklig progression egentligen ut? Nya språket lyfter  avser att besvara sådana frågor och vara ett hjälpmedel för läraren att följa elevernas språkutveckling med utgångspunkt utifrån vad de kan

  

Länk till Nya språket lyfter på Skolverket.