Nytt inspirationsmaterial om naturvetenskap i förskolan

Gråsuggor och spann full av sand och lera.

– Det går inte att tvinga barn att lära sig, men om små barn tycker att det är kul att lära sig finns det inga begränsningar. Detta gäller allt lärande och inte minst lärande om naturvetenskap, skriver Bo Lindvall på Malmö Naturskola i förordet till ett nytt inspirationsmaterial om naturvetenskap i förskolan, ”Bland gråsuggor och geggamoja”.

Författare till materialet är Agneta Perevski, förskollärare och pedagogista på Oxievångs och Diamantens förskola i Oxie. Materialet bygger på flera års erfarenhet av regelbundna aktiviteter med naturvetenskap och lek i fokus, samt kontinuerliga reflektionsträffar i personalgrupper, där diskussionerna utgått från barnens dagliga upptäckter och intresse genom frågan ”Hur använder barn naturvetenskap i vardagen?”. Materialet erbjuder konkreta exempel på aktiviteter kopplat till naturvetenskap och förskolans läroplan. Det ger också en inblick i barns hypoteser och slutsatser, och synliggör hur centralt det är att lyfta barns lek, nyfikenhet, lust och fantasi för att förståelse ska ske.

Reflektionsträffarna har varit ett fundament för arbetet med naturvetenskap på de två förskolorna i Oxie. Under träffarna har Agneta handlett personalen i att reflektera om naturvetenskap, både tillsammans med barnen och genom egna utvärderingar. Bo Lindvall från Malmö Naturskola har funnits med som inspiratör under diskussionerna. Mötena har handlat om att ge personalen stöd i att fånga upp det som barnen gör i vardagen, utforska och utveckla det.

– När man reflekterar om naturvetenskap är det viktigt att man utgår från barnen. Barnen ska vara delaktiga i sin egen reflektion, säger Agneta.

Bo betonar vikten av a-ha -upplevelser för att lära sig, och att barn får utforska i sin egen takt för att förstå ämnesbegrepp som de senare kommer att möta i skolans undervisning. Han menar att upplevelser i verksamheten ska bidra till att skapa inre bilder som senare kan associeras till skolämnen som fysisk, kemi och biologi.

– Det är också viktigt att utgå barnens egna tidigare upplevelser och ha som mål att ge barnen möjligheter att se olika samband, fyller Agneta i.


Inspirationsmaterialet ges ut av Malmö Stad genom Pedagogisk Inspiration och finns att tillgå i form av PDF-fil.

 

Text: Marina Walker
Layout på broschyr: Chris Munsey