Oxievångsskolan har tilldelats kvalitetsutmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Teckning av hållbara målen,
Illustration: Elin Turesson

Oxievångsskolan har tilldelas utmärkelsen Skola för hållbar utveckling from 2021-02-08. Utmärkelsen innebär att Skolverket gör bedömningen att skolan visar på att verksamheten följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och att man även kopplar denna process till de aktuella styrdokumenten.

I delmål 4.7 lyfts lärande och utbildning av FN fram som en av nyckelfaktorerna för att uppnå alla hållbarhetsmål på agendan och att alla studerande ska 2030 ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling (UNDP 2015). I arbetet med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling har Oxievångsskolan skapat möjlighet till verklig förändring och förbättra det goda arbete på skolan som redan görs. Detta vill man göra genom att ytterligare kommunicera, implementera och engagera de globala målen. Fokus för Oxievångsskolan under 2021-2022 ligger på:

 

 • mål 3, God hälsa och välbefinnande
 • mål 4, God utbildning för alla
 • mål 5, Jämställdhet
 • mål 11, Hållbara städer och samhällen
 • mål 12, Hållbar konsumtion- och produktion
 • mål 14, Hav och marina resurser
 • mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald
 • mål 16, Fredliga och inkluderade samhällen

 

Hållbar utveckling ska enligt läroplanen genomsyra undervisningen i grundskolans samtliga ämnen. Genom skolans gedigna systematiska arbete kring hållbar utveckling med förankring i de globala målen säkerställer man att skolan systematiskt följer läroplanens intentioner. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ger Oxievångsskolan rätten att använda utmärkelsens logotyp i aktuella sammanhang. Skolverkets förhoppning är att Oxievångsskolan utvecklar arbetet för hållbar utveckling kopplat till aktuella styrdokument och att skolan om tre år skickar in en förnyad ansökan för att kunna behålla utmärkelsen. Skolan ska då visa hur verksamheten har utvecklat skolans pedagogiska arbete, dess innehåll och organisation kopplat till styrdokumenten. Skolverket anser att de utvecklingsområden skolan anger i sin ansökan är en bra utgångspunkt för deras fortsatta utvecklingsarbete.

Samarbete viktigt

Under två års tid har vi samarbetat med miljöförvaltningen och Naturskyddsföreningen i ett projekt som heter Malmöskolor för hållbar utveckling. Här har vi fått mycket stöd i inventeringen och fortbildningen av alla personal på skolan. Detta samarbete har också gett oss rejäla möjligheter att få peppning och stöd av externa aktörer.

Oxievångsskolan satsar på att ta helhetsgrepp i att arbeta om och för en hållbar utveckling.  Rektor Jenny Nyberg menar att utmärkelsen är ett sätt att arbeta med systematisk skolutveckling och något som symboliserar och samlar hela skolans arbete med hållbar utveckling. De globala målen är ett av de främsta verktygen i det arbetet.

De sjutton målen fungerar som både ram och innehåll för att arbeta med hållbarhetsfrågor och synliggöra hur olika viktiga frågor hänger ihop med varandra och utgör en större helhet. De globala målen är inte bara en del i undervisningen utan syns också på tavlor och posters på skolans väggar. Målen lyfts också fram och förstärks på andra sätt, till exempel genom skolbiblioteket som lyfter fram litteratur kring olika teman som knyter an till olika mål.

Främja och stärka

För att främja, stärka och utveckla hållbarhetsarbetet satsar skolan särskilt på elevdemokrati, kommunikation, kompetensutveckling samt att hitta sätt att synliggöra den röda tråden i hållbarhetsarbetet som löper genom hela skolans verksamhet. Genom Elevens val har elever i högstadiet möjlighet att välja att engagera sig som Hållbarhetsambassadörer och fördjupa sig i frågor som rör hållbar utveckling på ett sätt som utgår från elevernas egna drivkrafter och intressen. Samarbete med det omgivande samhället är mycket viktigt för Oxievångsskolan. Bland annat samverkar man med polisen, räddningstjänsten och MFF kring frågor som rör trygghet, säkerhet och hälsa. De sociala hållbarhetsfrågorna är viktiga för skolan, som också arbetar aktivt för antirasism, bland annat tillsammans med Grundskolefotboll mot rasismer.

Skolan har en atriumgård där två egna bikupor nyligen kommit på plats. De är en del av undervisningen och utvecklingen av det arbetet fortsätter framöver. Man siktar bland annat på att arbeta ännu mer kring skolträdgård, odling och insektsvänliga växter.  Att dela med sig av och berätta om det pågående arbetet och lyfta goda exempel är nyckelfaktor – ”sharing is caring”. Lärare delar tips och undervisningsexempel med varandra.

Föräldrar och omvärld kan följa skolans arbete i sociala medier. Hållbarhetsarbetet berör alla på skolan och alla kan bidra utifrån sina roller; elever, lärare, ledning, elevhälsa, skolbibliotek och så vidare. En lärare på skolan, Heléne Nyrén, har ett särskilt uppdrag att utveckla lärandet för hållbar utveckling och stötta kollegornas arbete. Rektor Jenny Nyberg verkar för att organisera och främja plattformar och tid för hållbarhetsarbetet på skolan, exempelvis för kollegial samverkan mellan lärare. Det finns ett stort intresse i kollegiet och bland eleverna för hållbarhetsfrågorna och på skolan finns stark vilja, ambition grogrund att bygga vidare och utveckla arbetet ännu mer framöver.

 

Målfokus

Skolan har identifierat fyra mål som hela skolan samlas kring och där alla bidrar på olika sätt utifrån sin undervisning kring hållbar utveckling.

Under fortbildningsdagar har arbetslag fått identifiera behov och utvecklingsområden kring vad man behöver för att utveckla undervisningen för hållbar utveckling. Tid har avsatts under studiedagar för att identifiera behov och för att delge goda undervisningsexempel. Två lärare med särskilt ansvar för implementering av de globala målen har föreläst och inspirerat kring Skolverkets råd och rön kring undervisning av Hållbar utveckling (Lärmodulen). Naturskyddsföreningen, samt Miljöförvaltningen har bistått med kontakter och tips på externa aktörer till de projekt vi har haft aktuella. Skolledningen deltar i allt pågående arbete på skolan. Skolan har fått stöd av Naturskyddsföreningen att ringa in ämnet och frågeställningarna, samt fått återkoppling kring idéer och mål. Vikten av att arbeta med “externa aktörer” har allt fler lärare anammat och det börjar bli som ringar på vattnet. Ett exempel är till exempel textilslöjden som har tagit kontakt med Skånes Stadsmission i Malmö för ett samarbete där elever syr barnkläder som ska överlämnas till dem. Ett enkelt sätt att höja motivationen för elevernas arbete när de får en riktig mottagare – samt att sociala hållbarhetsfrågor blir en naturlig del i undervisningen.

Tillsammans för hållbar framtid

Pandemin sätter just nu fysiska möten på paus, men ändå är kreativiteten stor hos lärarna. Vi har haft en filosofi i vårt utvecklingsarbete som bygger på att all personal ska ha en grundläggande fortbildning, men att det ofta ska erbjudas workshops och föreläsningar som är frivilliga – tanken är då att positiva och engagerade lärare kring undervisning med hållbar utveckling inspirerar och sprider med hjälp av enklare samarbeten i vardagen. Vi behöver fortsätta utveckla vårt sätt att synliggöra det vi gör och det vi är bra på, så att eleverna får en uppfattning att vi på skolan arbetar tillsammans för en hållbar framtid. Från oro till handling, helt enkelt. Vi har ofta möten i ämneslag där undervisning för hållbar utveckling finns på agendan. Där kan vi bli bättre att aktivt lyfta frågan kring hur undervisningen kan utformas i samverkan med externa aktörer.

De globala målen är ett av de främsta verktygen i arbetet. De sjutton målen fungerar som både ram och innehåll för att arbeta med hållbarhetsfrågor och synliggöra hur olika viktiga frågor hänger ihop med varandra och utgör en större helhet. De globala målen är inte bara en del i undervisningen utan syns också på tavlor och posters på skolans väggar. Målen lyfts också fram och förstärks på andra sätt, till exempel genom skolbiblioteket som lyfter fram litteratur kring olika teman som knyter an till olika mål. På studiedagar och konferenstid samordnas skolans arbete kring hållbar utveckling. Skolan har systematiserat arbetet med att synliggöra vad som sker i samtliga årskurser på skolan. Detta görs i skolans läsårsplan. I denna ska allt arbete kring hållbar utveckling/Globala målen dokumenteras under läsåret. Under studiedagen den 24/11 arbetade Oxievångsskolan tex kring följande frågeställningar i skolans samtliga ämneslag. Utvärdering av arbetet sker löpande under läsåret.

 • Hur jobbar du idag med de globala målens problemområden i ert/era ämnen samt utifrån de skrivelser i kapitel 1 och 2 som rör Hållbar utveckling i skolans samtliga ämnen?
 • Är det några förändringar i kursplanerna inom detta område?
 • Hur ska ni utveckla ert arbete? Vilket stöd behöver ni?

 

Skolledningen och skolans samordnade lärare har ett gemensamt ansvar för att säkerställa att läsårsplanen fylls i av samtliga lärare på skolan. Skolans gemensamma digitala plattform möjliggör till en enkel hantering. Som lärare på skolan ingår man i både arbetslag och ämneslag och i dessa grupper får man stöd att dokumentera sitt arbete. Vi kan utveckla vårt arbete till att även involvera våra lektionsbesök från skolledningen för att få syn på det dagliga arbetet som sker ute i våra klassrum. Likaså kan vi utveckla utvärderingsformer av arbetet som pågår samt ytterligare påminna om allas ansvar att uppdatera den gemensamma läsårsplanen. Fokus för F-6 är att alla elever ska få kännedom om de Globala målens utseende samt vad de olika målen står för. Detta gör vi genom att visualisera detta med färgglada boxar och tavlor med de Globala målen i gemensamma utrymmen samt i våra klassrum. Tillsammans lyfter vi målen och kopplar dessa till olika arbetsområden i klassrummet.

Eleverna sprider kunskap

Vi har under Elevens Val i år 7, 8 och 9 haft fokus på de globala målen. I årskurs 7 startades arbetet med “Grönt elevråd upp”, i årskurs 8 gjorde eleverna inventering och kartläggning av källsortering och hållbarhetsfrågor för skolan. I årskurs 9 var sex elever på SKMA utbildning med Hågkomstresa. De spred sina kunskaper vidare vid 15 olika föreläsningstillfällen under vårterminen 2019, de har under hösten fortsatt sitt engagemang och bistått utbildningsnämnden och grundskoleförvaltningen i arbetet mot antisemitism och rasism. Under läsåret har elevrådet i åk F-6 utvecklats och befästs i organisationen. Vi har ett elevråd på skolan åk 7-9 där en lärare är knuten till arbetet som en länk mellan elever, lärare och ledning.

Två kvinnor håller om varandra.
Heléne Nyrén och Jenny Nyberg jobbar på Oxievångsskoklan.

Läraren arbetar i nära samarbete med elevrådets styrelse och stöttar den elevdemokratiska processen. Vi har arbetat med att utveckla elevrådets struktur för att skapa meningsfulla elevråd och i förlängningen klassråd och elevinflytande. Varje klass har 20 minuters klasstid inlagt i sitt schema som en separat lektion där de ska ha klassråd. För klassrådet finns det en mall för dagordning som klasserna följer som ett stöd för klassens representant som är ordförande vid klassrådet.  Det som varit bra är att eleverna har fått göra aktiva val och ansöka om att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det har bidragit till att det har blivit positiva grupper och högre kvalité för hållbarhetsfrågorna. Många högpresterande elever har gjort aktiva val, vilket kan bidra till att hållbarhetsfrågor på sikt får högre status.

Det har varit bra med ett konkret lärarstöd till styrelsen och att klassrådet blivit en naturlig del av schemat.

Syns i lokalerna

Skolan har utsmyckats med de globala målen i korridorer och salar, i form av stora och små pappkuber, magneter, tavlor och affischer, för att påminna elever och medarbetare om de viktiga målen och vad de innebär. I arbetet med Skapande skola har vi utvecklat arbetet ytterligare och nu pryder tre vackra målningar av åk 9 skolans huvudentrè. På skolans personalsida finns en sida kopplat till skolans hållbarhetsarbete och på denna sida delar vi material med varandra. Vi har också en Teamdrive där vi samlar skolans pedagogiska planeringar. Här kan man som lärare hitta inspiration av varandras arbete.  Vi har också övriga  interna delnings- och dokumentationsforum för hållbarhets arbetet genom Google Drive. Arbetet med hållbar utveckling och de globala målen synliggörs via skolans sociala medier, bland annat genom Instagram-kontot globalamalenpaov. Skolans samordnade lärare för globalamålen delar med sig av arbetet med hållbar utveckling och tankar och tips däromkring via en egen blogg : https://helenenyren.se/

Spridning av arbetet

Digitaliseringen underlättar vårt arbete och genom att vi redan är vana vid detta arbetssätt har vi kunnat fortsätta sprida vårt arbete under pandemin. Genom vår spridning i sociala medier har vi fått uppmärksamhet i tidningar, bland politiker och bland andra skolor/förvaltningar som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi ser också att de globala målen är en tydlig samlingspunkt kring arbetet kring hållbar utveckling. De gör att vårt arbete blir verklighet och genom att visualisera de globala målen i färgglada figurer får vi en bättre förankring hos våra elever. Våra elever känner igen de globala målen och i våra klassrum och gemensamma miljöer är målen visualiserade i form av tavlor och kuber.

Vi kan ytterligare utveckla och säkerställa vårt arbete genom att bygga vidare på widgit online och säkerställa att vi använder bildstöd i vårt arbete med eleverna kopplat till de globala målen. Vi kan också utveckla lärarnas möjlighet till blogg och dela med sig av sitt arbete samt säkerställa att skolans hemsidor innehåller material om vårt arbete kring de globala målen. Vi kan också utveckla vårt visuella bildstöd i skolans utemiljöer.

 

Vill ni läsa mer om hur vi arbetar med de globala målen och skola för hållbar utveckling så rekommenderas följande länkar:

Instagram: Globala målen på OV

Samarbete med Naturskyddsföreningen och miljöförvaltningen – Malmöskolor för Hållbar utveckling

Läsårsplan Oxievångsskolan 1920 Skola för hållbar utveckling (OBS länken är bara bara öppen för personal i Malmö stad)

Läsårsplan Oxievångsskolan 2021 Skola för hållbar utveckling (OBS länken är bara bara öppen för personal i Malmö stad)

https://www.grundskoletidningen.se/2-2020/samtalsklimat-klimatsamtal

https://www.grundskoletidningen.se/2-2020/vi-maste-mota-eleverna-dar-de-befinner-sig

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/malmoskolor

Text: Jenny Nyberg och Heléne Nyrén, Oxievångsskolan