Redskap för en språkutvecklande undervisning

Omslag till bedömningsstöd.

Alla lärare måste arbeta språkutvecklande för att en elev ska få tillräckligt med träning för att utveckla sitt skolspråk. Det tar tid att nå målet och vi måste använda den på bästa sätt och ha en plan för att lyckas. För att försäkra oss om att varje elev verkligen utvecklar ett rikt skolspråk behöver vi medvetet bedöma språkutvecklingen och planera undervisningen mot språkliga mål i olika ämnen utifrån detta.

Som stöd i detta arbete har Skolverket tagit fram ett antal bedömningsstöd. På Bedömningsportalen finns Gilla Läsa Skriva,  Bygga svenska, Bedömningsstöd skolår 1, Nya språket lyfter och Språket på väg. Genom dessa finns det en tydlig tråd som väl länkar samman dem till en helhet. Huvudprincipen som de olika delarna vilar på är formativ.  Det innebär att det är fokus på det vi ser och hur vi kan undervisa utifrån det för att stärka utvecklingen. Läraren är en professionell observatör och också det avgörande stödet för utvecklingen.

Materialet  är omfattande och kräver en hel del av läraren. Det gäller att förhålla sig till det och använda det utifrån elevernas behov. Rätt använt ger det många svar, vilka verkligen kan användas som en karta för att leda rätt. Till hjälp finns många förslag på undervisningsaktiviteter att välja mellan.

Att betrakta undervisningen som avgörande visar på tilltro till lärarens professionalitet. Det syns alltså i klassrummet att man har använt eller använder sig av något av materialen. Det går t.o.m. att tänka att  materialen är läromedel  i och redskap för språkutveckling.

På vägen mot ett välutvecklat skolspråk har vi också kunskapskrav för år 1, år 3, år 6 och år 9. Dessa är avstämningspunkter och summativa till sin uppbyggnad. Resultaten behöver dock analyseras och kopplas till undervisningen .På detta sätt blir dessa avstämningar också en del av det formativa arbetet. Huvudidéen är som sagt att vi kan påverka och göra skillnad hela tiden!

Varje material inleds med ett teoriavsnitt på några sidor. Där sammanfattas väl den forskning som ligger till grund för materialet. Lärare kan med fördel använda detta avsnitt som diskussionsunderlag i kollegiet. Teoriavsnittet skulle också kunna användas på föräldramöten för att lyfta språkets roll för kunskapsutveckling och visa på hur undervisningen vilar på vetenskaplig grund.

Här är ett försök att åskådliggöra hur de olika materialen hänger samman

Tdislinje för olika redskap.

Förskoleklassen, som enligt regeringens förslag kommer att bli obligatorisk 1 juli 2018, kommer att få ett obligatoriskt kartläggningsmaterial som undervisningen ska vila på. Detta material publiceras under vårterminen 18 och har ännu inget namn.

Bedömningsstöd år 1 och kunskapskrav år 1 – som underlag för planering av undervisningen.

Nya språket lyfter år 16 -tar vid där bedömningsstödet slutar för att kunna planera undervisningen.

Språket på väg år 7-9 – för att följa språkutvecklingen under högstadiet och kunna planera för undervisningen

Bygga svenska 1-3, 4-6, 7-9 och språkintroduktion på Gy – för att följa andraspråksutvecklingen hos nyanlända elever innan de kan börja läsa enligt kursplanen i svenska som andraspråk.

Gilla läsa skriva år 1-6 i grundsärskolan – för att följa språkutvecklingen och planera undervisningen.

I kommande blogginlägg fördjupar vi oss i de olika materialen och hur de kan användas.

 

Här är några bra filmer som presenterar materialen:

  Gilla Läsa Skriva

 Bygga svenska

 Bedömningsstöd år 1

 Nya språket lyfter del 1

Nya språket lyfter del 2

Språket på väg