Självklart måste lärare ha ett fungerande schema

Foto: colourbox
Förra veckan släppte Skolvärlden två artiklar som man kan säga handlade om problemskapande och utmanande scheman för lärare på grundskolor i Malmö. Min första tanke var; "ååh - det här är en absolut grundförutsättning som bara måste sitta!"

den ena artikeln intervjuas Malmös grundskoledirektör, Anders Malmquist, som beskriver att problemet identifierats i fjor och att skolorna arbetat för att åtgärda det. Hans uppfattning är att det idag bara är ett fåtal scheman som blivit fel, men att scheman som bryter mot arbetstidslagen inte kommer att accepters framöver. Det är ju fantastiskt bra, men jag tänker att det finns andra saker än arbetstidslagen att väga in när man lägger schema i skolan.

Ett funktionellt schema är en av de viktigaste förutsättningarna för en fungerande och hälsofrämjande skolverksamhet och grundbulten i en effektiv skola! Om inte läraren får möjlighet att ställa om från en lektion till nästa bäddar vi för problem i flera led. Vi riskerar sämre kvalitet på lektionen, mindre ork att möta eleverna på det sätt som de behöver, bromsad kunskapsutveckling och större risk att det blir oro i klassen – som den sen drar med sig till nästa lektion där mottagande lärare får hantera det. Om detta förekommer ofta och länge riskeras både lärarnas, elevernas och annan skolpersonals hälsa.

Att arbeta med barn och ungdomar, att ha sin arbetsvardag i deras sprakande energifält, ständigt vara flexibel, känslomässigt närvarande och mentalt alert är krävande på ett helt annat sätt än många andra yrken. Det kan vara fantastiskt och upplyftande lika väl som det kan vara frustrerande och dränerande, särskilt om organisationen inte är byggd för att stödja arbetet. Anders Malmquist nämner i artikeln, att lärare kan ha större behov av pauser än vad lagen ger rätt till och det håller jag helt med om. För att skolpersonal ska kunna vara precis så närvarande och engagerade som de behöver vara för att eleverna ska bli trygga och öppna för inlärning måste det finnas tid för återhämtning, förflyttning och planering – både egen tid och tillsammans med samverkande kollegor. Det måste finnas möjlighet att fylla på sitt energi- och känslobatteri, ge hjärnan ställtid för att växla om till nästa aktivitet och känna lugn i att nästa lektion är genomtänkt och förberedd. Om inte lärare och assistenter har koll eller ork kommer eleverna inte heller att ha det. Om inte skolpersonal har en hanterbar och hälsofrämjande arbetssituation kommer inte eleverna heller att få det. För mig är det en odelbar självklarhet att elevhälsa och medarbetarhälsa går hand i hand och att fungerande grundstrukturer som funktionella scheman är en av hörnstenarna som effektiva och hälsofrämjande skolor bygger på.

Schemaläggning är en oerhört viktig administrativ funktion där jag önskar att skolor får riktigt bra stöd när det behövs. Detta makalösa pussel, som ska skapa struktur i en rörlig och föränderlig verksamhet med fixerade resurser, kräver en imponerande logistik som kan vara svår att få till. Schemaläggaren behöver känna till skolans miljö, transportsträckorna och ha kunskap om arbetstidslag så väl som vilken förberedelsetid olika ämneslärare behöver mellan varje klass. Det kan inte vara lätt för en ny eller vikarierande schemaläggare att ha koll på allt.

I grundskoleförvaltningens nya strategiska ramverk finns ”skapa strukturer och förutsättningar för medarbetarna att….” med som ett tydligt ledaransvar. Hälsofrämjande schemaläggning är absolut en sådan förutsättning; en grundförutsättning som effektivt förebygger förhöjd stressnivå och onödiga, problemskapande situationer för personal och elever. Förebyggande och främjande arbete helt enkelt!
(Läs om en annan hörnsten i vårt gemensamma elevhälsobygge här.)