Skolbiblioteket stärker elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens

Den 9 mars i år tog regeringen beslut om att stärka och förtydliga den digitala kompetensen i skolans styrdokument. Ändringarna avser rektorers och lärares uppdrag, undervisningen i enskilda ämnen samt skolbibliotekets roll. Ny lydelse under rektorns ansvar är: Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Sammanfattningsvisbarn avser ändringarna:

• att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena

• att stärka elevernas källkritiska förmåga

• att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

• att arbeta med digitala texter, medier och verktyg

• att använda och förstå digitala system och tjänster

• att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Skolbibliotekariens uppdrag

Regeringsbeslutet inkluderar skolbiblioteket i den ordinarie pedagogiska verksamheten och tydliggör att det krävs relevant kompetens för att fullgöra skolbibliotekets pedagogiska uppdrag. Beslutet träder i kraft den 1 juli 2018 och är ett viktigt led i att skapa likvärdighet vad gäller tillgång till skolbiblioteksverksamhet som aktivt bidrar till elevernas måluppfyllelse. Skolinspektionen roll blir då inte längre att granska om det finns skolbibliotek, utan hur det används i undervisningen.

Skolbibliotekariens uppdrag är att bidra till elevernas måluppfyllelse. Med anledning av den nya lydelsen under rektors ansvar, den förändrade läroplanen och de komplexare kunskapskraven utgör samverkan med skolbibliotekarien och undervisande lärare en nödvändig del av undervisningen. Samtidigt är lärarna mer stressade och tidspressade än tidigare och har svårt för att hitta tid för att planera för samverkan med skolbibliotekarien. Regeringsbeslutet anger vad skolbiblioteket ska bidra till, men hur ska detta gå till? Hur kan skolbibliotekarien samverka med lärarna kring undervisningen? Hur samverkar skolbibliotekarien med lärarna så att elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens kan stärkas? Hur kan vi mäta effekterna?

Forskningscirkel för Malmös gymnasiebibliotekarier

Till hösten 2017 kommer Malmös gymnasiebibliotekarier erbjudas möjlighet att delta i en forskningscirkel, som tar sin utgångspunkt i lydelsen om rektors ansvar i regeringsbeslutet. Forskningscirkeln genomförs som ett samarbete mellan Vetenskap i skolan, VIS och Pedagogisk Inspiration Malmö och kommer att pågå under tre terminer. Syftet med cirkeln är att medverka till och att synliggöra arbetet med skolutveckling både inom den egna enheten men också i ett större sammanhang.

Deltagarna ges möjlighet att utforska hur skolbibliotekets verksamhet kan användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. I forskningscirkeln genomför deltagarna undersökningar som tolkas och diskuteras tillsammans. Deltagarna tar också del av relevant forskning för att öka förståelsen, fördjupa kunskapen och sätta undersökningarna i ett större sammanhang. Målet är att utveckla väl fungerande arbetsformer där skolbibliotekarier i samverkan med lärare stärker elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Text: Karin Ahlstedt