Skolledarskap i sikte – Om arbetsplatsträffar

Sanna Sjöstrand och Ewa-lotta Benndoff.

Hur ska vi göra för att medarbetarna ska äga arbetsplatsträffarna? Hur ska vi organisera arbetsplatsträffarna så att alla medarbetare är delaktiga och vill vara delaktiga? Vad är egentligen en framgångsrik arbetsplatsträff?

Alla deltagare i Skolledarskap i sikte har observerat arbetsplatsträffar på skolor runt om i Malmö. Det har gett oss inblick i hur de kan se ut. Under vår diskussion blev det tydligt att det är några saker vi alla tycker är viktigt.
Syftet med mötet ska vara tydligt, det ska finnas en dagordning som är tillgänglig i förväg, gruppen ska inte vara för stor, det ska finnas en återkoppling från förra mötet och mötet ska vara organiserat på ett sådant sätt att alla har möjlighet att vara delaktiga.
Om man som ledare vill implementera ett arbetssätt är arbetsplatsträffarna ett ypperligt tillfälle eftersom de är personalens möte. Så varför inte låta medarbetarna hålla i träffarna?
Låt arbetsplatsträffarna genomsyras av diskussionsforum där EPA (ensam-par-alla) och bikupor (diskutera i smågrupper) står i fokus. Detta för att alla medarbetare ska ha tillfälle att vara delaktiga och göra sin röst hörd.
Genom Skolledarskap i sikte har vi fått möjlighet att analysera olika sätt att leda arbetsplatsträffar. Vi har vi fått redskap och insikter som gör att vi kan börja forma vår ledarvision.
En framgångsrik arbetsplatsträff är där personalen är delaktiga och där det finns utrymme för att vara med och påverka hur verksamheten ska utvecklas.
Text: Susanna Sjöstrand och Ewalotta Benndoff