Stöd för utveckling och lärande på fritidshem

Barn springer på grusad väg.

Magnus Jervill och Jörgen Ekberg arbetar sedan höstterminens början som utvecklingssamordnare för fritidshem på Pedagogisk Inspiration Malmö. Deras uppdrag är att stötta utveckling av fritidshemsverksamheter i Malmö stad.

– Vårt uppdrag består av flera olika delar men i första hand handlar det om att möta fritidshemmens behov, berättar Magnus.

Magnus och Jörgen har båda lång erfarenhet inom fritidspedagogsyrket och begreppet fritidshemsutveckling. Som utvecklingssamordnare ser de möjligheter att vara med och påverka frågor som rör fritidshemmets uppdrag, utifrån ett helhetsperspektiv och för ökad likvärdighet. Med en bakgrund som biträdande rektor och förskolechef har Magnus med sig vikten av ett pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Jörgen som har arbetat mycket med olika trygghetsteam, coaching för enskilda elever och elevråd, tar gärna på sig de sociala glasögonen och fokuserar på hur pedagoger kan förebygga behov.

– Det är fritidshemmen som beställer vårt stöd utifrån verksamhetens behov. Behovet kan gälla ett eller flera arbetslag men kan också handla om att en skolledare behöver stöd i sitt utvecklingsarbete, säger Jörgen.

Jörgen Ekberg och Magnus Jervill.
Jörgen Ekberg och Magnus Jervill.

Verksamhetsbesök

Den kritik som skolinspektionen riktar mot fritidshemmen i Malmö handlar bland annat om det pedagogiska ledarskapet. Enligt Magnus och Jörgen är ett starkt pedagogiskt ledarskap en grundläggande förutsättning för en väl fungerande fritidshemsverksamhet. De betonar hur centralt det är att som skolledare vara delaktig och närvarande i personalens arbete.

– En viktig del i vårt arbete handlar om att arbeta med skolledare och förtydliga fritidshemmens uppdrag, säger Magnus.

När en beställning har kommit in gör Magnus och Jörgen ett första besök på fritidshemmet för att identifiera och kartlägga behov. Under mötet får personal och ledning presentera sin verksamhet och hur den knyter an till gällande styrdokument, samt ange önskat målresultat. Magnus och Jörgen poängterar betydelsen av att all verksamhet på fritidshem har ett syfte och ett tydligt pedagogiskt mål.

– Därför är tydliga pedagogiska planeringar, där alla fått vara med och påverka, viktiga för att kunna synliggöra den fria tidens lärande för personalen, elever och föräldrar, säger de.

– En del i stöttningen kan också vara att vi går ut och gör observationer, ibland oanmälda, enligt överenskommelse. En del pedagoger har uttryckt att de inte vill vara förberedda på att vi kommer, säger Magnus.

Den fria tidens lärande

Magnus och Jörgen trycker på begrepp som den fria tidens lärande och fritidspedagogik. De ser fritidshemmet som en arena för att lyfta det situationsstyrda lärandet och menar att det är viktigt att fokusera på vilka förmågor som ska utvecklas i de aktiviteter som planeras.

– Fritidspedagogik handlar mycket om att utgå från ett situationsstyrt lärande. Fritidshemmet ger elever möjlighet att utveckla förmågor och kunskap på ett alternativt sätt, genom den fria tidens aktiviteter och processer. Ett besök i idrottshallen handlar inte bara om att röra sig utan där tränas även samarbete, spelregler, ord och begrepp, säger Jörgen.

– Det är viktigt att inte glömma elevernas perspektiv. Det ligger i professionen att fånga upp vad barnen lyfter och göra det till en lärandesituation. Hur skapar fritidshemmen möjligheter för elever att vara med och påverka sin verksamhet och sitt lärande?, fortsätter Magnus.

Goda exempel och samverkan

Magnus och Jörgen är noga med att förtydliga att deras uppdrag inte bara handlar om att stötta en verksamhet med brister. Deras verksamhetsbesök handlar ofta om att belysa goda exempel.

– Varje skola driver sitt utvecklingsarbete och det är naturligt att skolor har kommit olika långt, beroende på vilket fokus de har. En fritidspedagogs uppdrag handlar i första hand om att driva en väl fungerande fritidsverksamhet. Det kräver en baklängesplanering, det vill säga att alltid se till att det finns täckning under den tid det är flest barn på fritids, säger de.

Samtidigt säger de att en god samverkan mellan skola och fritidshem har visat sig vara betydande för framgångsrika skolor och fritidshem.

– Att sätta sig ner tillsammans och prata om hur man kan bidra till elevers lärande utifrån olika yrkesroller, skapar tillit till varandras kompetenser.

Magnus och Jörgen besöker oftast skolor och genomför insatser tillsammans. De ser det som en stor styrka i att kunna se saker med fyra ögon.

– Det sker alltid något i vår dialog. Våra egna olika erfarenheter skapar en bred helhetssyn. På många fritidshem finns redan det många goda tankar kring utveckling och fungerande verksamheter. Ibland behöver de bara hjälp med att sätta ord på det.

Text och foto: Marina Walker
Utvald bild: Colourbox