Strategihandledning

Glödlampa i ett virrvarr av vägar.

Strategi handlar om konsten att disponera resurser på ett så smart sätt som möjligt för att uppnå uppsatta mål.

Hos organisationspsykologerna kan rektorer och skolledning få handledning, med syfte att utveckla skolans verksamhet med ”varje elevs bästa skola” i fokus. I handledningen, får du som rektor möjlighet, att tillsammans med erfaren handledare, utforska, planera och reflektera kring de åtaganden som skolan har.
Strategihandledningen ger möjlighet till att utforska och reflektera kring frågeställningar som är aktuella för skolledaren i det egna ledarskapet. Exempel på frågeställningar att ta upp kan vara;

  • Vision och mål. Är min vision tillräckligt tydlig för att samla medarbetarnas kompetens i en och samma riktning? Finns det en röd tråd i verksamheten och kan jag svara på frågan varför? (Varför finns vi? Vad ska vi åstadkomma?) Hur säkerställer jag kommunikationen kring vision och mål så att budskapet sitter hos varje medarbetare? Hur formulerar jag och mina medarbetare mål, som blir tydliga och möjliga att uppnå.
  • Resursanvändning. Hur organiserar och utvecklar jag verksamheten utifrån de givna resurser som finns? Hur organiserars verksamheten för att på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och kompetenser och hur kan jag skaffa eller utveckla kompetenser som saknas?
  • Ledarskap som stärker relationen med medarbetarna. Hur gör jag vision och värderingar synliga i det dagliga arbetet? Hur får jag tanke, tal och handling att stämma överrens? Hur leder jag på ett sätt som inspirerar mina medarbetare och får dem att engagera sig och vilja bidra? Hur skapar jag en balans i växelspelet mellan att vara uppgiftsorienterad, med eleven i fokus och att bidra till att se medarbetarnas utveckling? Hur involverar jag arbetslagen i förändrings- och utvecklingsarbete?
  • Skapa tillit och förutsättningar att lyckas. Hur skapar jag förutsättningar för mina medarbetare att lyckas i sina uppdrag? Hur skapar jag en verksamhet som möjliggör för varje elev att lyckas? Hur skapar jag en trygg och säker arbetsmiljö, både för elever och för personal?
  • Leda ur konflikt. Hur gör jag för att hantera konflikter lösningsinriktat och rationellt? Hur tydliggör vi skolans normer och etisk förhållningssätt och hur skapar vi spelregler som ska guida medarbetarna beteende och samverkan?
  • Det personliga ledarskapet. Hur hanterar jag utmanande situationer som stress, konflikter och komplexa problem? Hur gör jag mina prioriteringar? Vad kan jag göra för att känna mig trygg i mitt ledarskap, bli medveten om egna styrkor och svagheter och förstå vilka hinder och drivkrafter som styr mig i mitt ledarskap?
  • Pedagogiskt ledarskap. Hur organiserar och leder jag verksamheten på skolan så att hög utbildningskvalitet sökerställs?

Upplägg; Utforska Lösa Lära

Vid det inledande samtalent utforskar vi tillsammans önskemål och problemformulering. Utifrån detta planeras sedan upplägg, fokusområde för handledningen och omfattning av insatsen.
Det är skolledarens egna tankar och funderingar som ligger till grund för samtalet. Handledaren ställer frågor och gör interventioner som stimulerar till fördjupad förståelse och hjälper skolledaren att utveckla förhållningssätt och hitta lösningar på aktuella problem och frågeställningar. I handledningen fördjupas kunskaper och aktiveras processer som kommer både individ och verksamhet till gagn. Det sker ett gemensamt och kollegialt lärande.

Konsultation

Du kan också söka konsultativt stöd, vilket innebär att vi träffas under enstaka tillfällen (1-3 konsultationer) för att reflektera och fördjupa arbetet kring en specifik fråga.

Här söker du stöd om du önskar strategihandledning eller konsultation av organisationspsykologerna.

Foto: Colourbox