Teori U och den mänskliga förändringsprocessen 2

Vilken nytta kan vi inom Malmö skolor ha av teori U?
Vi kan vara medvetna om, att vill vi ha människor med oss i hållbara förändringsprocesser så behöver vi designa förlopp som skapar förutsättningar för öppenhet på olika nivåer. Öppenhet hänger nära ihop med känslan av trygghet och upplevelsen av tillit. Är du inte trygg vågar du inte vara öppen. Du behöver lita på att det är ok att ta upp och se olika perspektiv, att känna det du känner osv.

I en del av våra ledarutvecklingsprogram t ex ”Nya ledare”, Feedbackträning för ledare” och ”Autentiskt ledarskap” inom Organisera för lärande. PI, ingår teori U som en bakgrundsmodell som påverkar upplägget. Det som finns i ledarutvecklingsprogrammen kan chefer och ledare ta med sig och använda i medarbetargrupper inom skolan och lärare kan använda delar av det i sina möte med eleverna.

För att få en grund att utgå från behöver vi börja med att skapa trygghet. Lära känna varandra i detta sammanhang och komma överens om förhållningssätt som gynnar utveckling. Utan trygghet och öppenhet sker ingen hållbar utveckling.

Open mind – vi skapar öppenhet för olika perspektiv och positioner genom att inte omedelbart sortera in dem i rätt eller fel, bra eller dåligt.

Open heart – lämna utrymme för att känna efter hur olika perspektiv passar för mig. Vad skapar motivation och engagemang? Vad mår jag, mina medarbetare och elever bra av?

Open will – medvetenheten om att det ofta inte går att tänka sig fram till en lösning. Om jag lämnar lite utrymme, kanske pausar processen så kommer ofta svaren av sig själv. Det handlar om att ha tillit till den skapande processen och skapa acceptans och plats för den.

I våra ledarutvecklingsprogram arbetar vi en del med scenarios/rollspel eftersom det är en utmärkt möjlighet att upptäcka och lära av olika perspektiv och positioner. Även för att förstå vad olika situationer kan väcka för känslor och förstå helheten.
Vill du läsa mer om teori u. Läs min första blogg.