Uppladdning inför skolstart

Eleverna är inne på sluttampen av sommarlovet. Om knappt två veckor börjar skolan och det är dags att träffa alla kompisar och lärare igen. Många längtar redan, för andra känns det inte alls lika lustfyllt. För att skolstarten ska bli så positiv som möjligt, för så många elever som möjligt, måste vi skolmedarbetare förbereda oss väl.

Vad händer på psykologenheten?

Förberedelserna av det nya läsårets psykologiska elevhälsoarbete är i full gång. Många psykologer sitter just nu och planerar olika aktiviteter, som de ska hålla i, under lärarnas uppstartsdagar. Här kommer ett litet smakprov;

  • Vid utvärdering av vårterminens arbete identifierade vi i elevhälsan behov av fortbildning om hur vi kan bli bättre på att möta barn med utmanande beteende. Som svar på detta behov kommer jag tillsammans med kurator att hålla i föreläsning och workshop utifrån de inventerade behoven och önskemålen från skolmedarbetarna.
  • Jag förbereder en utbildningsinsats om tydliggörande pedagogik för att vi på skolan bättre ska kunna möte elever med dyslexi och neuropsykiatriska tillstånd. Det är viktigt att eleverna möts av lärare som ser elevens styrkor, men också har en förståelse för vad som är svårt. Vi ska ha höga förväntningar på eleverna, men också ställa rimliga krav. För många elever med neuropsykiatrisk problematik blir skolan svår och ständiga misslyckanden leder till en självbild av att inte vara ”skolsmart”. För att stärka dessa elevers lärande behöver alla vi som arbetar i skolan utveckla våra kompetenser.
  • På min skola arbetar vi systematiskt med ”Inkluderande beteendestöd i skolan”, IBIS. Jag sitter just nu och planerar nästa steg, för de arbetslag som redan arbetar aktivt med detta. Jag förbereder också en introduktion för att få med nya arbetslag i arbetet.
  • Som en del av skolans åtagande för läsåret 2022-23 kommer jag och en av skolans mentorer att löpande under läsåret arbeta med arbetslagsinsatser som ska effektivisera samarbetet mellan kollegor i arbetslagen med syfte att främja elevernas lärande och hälsa.

Skönt med tempoväxling

Att vara EHT-psykolog på två eller flera skolor, innebär ett högt tempo under terminen. Arbetet under sommarveckorna präglas av ett annat lugn. Nu finns det tid för att reflektera och utvärdera. Det finns också möjlighet att fördjupa sig i arbetsuppgifter, som det under terminen är svårt att hinna med.

  • Jag har besökt skolans fritids och försökt lära mig mer om fritidshemsverksamheten. Många elever med neuropsykiatrisk problematik har ofta långa dagar på fritids och kan behöva en tydlig struktur, med bildstöd där de ser vilka aktiviteter som ska göras och vilken personal som arbetar. Jag har fått en bättre förståelse för hur några av de elever som jag arbetat med under föregående läsår har det under hela sin skoldag.
  • Jag läser böcker under sommaren. Jag brukar fördjupa mig i en bok, som jag sammanfattar och gör arbetsmaterial av. Detta kan vi sedan använda oss av i elevhälsoteamets gemensamma lärande eller i det kollegiala lärandet i enheten.
  • Jag håller på att sätta mig in i nya psykologiska test, som jag inte använt tidigare. Jag läser manual, övar och prövar.

Psykologutredning

Även under sommarlovet hörs barnröster i psykologenhetens lokaler.

  • Jag håller på att skriva ett psykologutlåtande. Jag träffade eleven i förra veckan. Det visade sig att eleven har god ickeverbal förmåga, men verbala problem gör att skolresultaten blir låga. Detta blir en utmaning för oss alla att ta tag i nu när höstterminen startar.
  • Jag har just haft ett inledande samtal med vårdnadshavare. Tyvärr hade tolken väldigt svårt att förstå mig och jag förstod inte tolkens svar. Det var ändå bra, för jag fick träffa föräldrarna och nu har vi skapat en kontakt. Vi fortsätter anamnessamtalet nästa vecka, med annan tolk. Då kommer jag även att träffa eleven och vi kommer att påbörja testningen.
  • Sommarveckorna är bra, då finns det gott om tid att färdigställa utredningar.

Tillbaka efter semestern

Det känns bra att vara tillbaka på arbetet efter en skön och vilsam semester. Det råder ett lugn på enheten, men våra samtal och möten sprudlar av kraft och energi.

I mind roll som sektionschef för psykologenheten leder jag professionens lärande och utveckling så att psykologisk kunskap och kompetens ska komma alla elever och skolor till del. Skolpsykologen är en viktigt samarbetspartner för skolan i arbetet med att skapa varje elevs bästa skola. Psykologenheten bidrar med psykologisk expertkunskap genom att handleda och utbilda personal samt att med psykologisk utredningsmetodik verka för eleven får en trygg inlärningsmiljö och ett pedagogisk bemötande som på bästa sätt främjar lärande och utveckling.

Min vision är att alla elever ska trivas och utvecklas i skolan och när de lämnar grundskolan har alla en hög utbildningsmotivation och känner glädje i att lära! Jag vill att små och stora drömmar ska kunna förverkligas och att alla i skolan ska känna nyfikenhet, lust att lära och ha en tillit och tro på den egna förmågan.

Med önskan om ett bra läsår 2022-23!