Vad innebär 15 miljoner från regeringen för Malmös skolbibliotek?

Mynt som faller ner och lägger sig en hög.

Regeringen avsätter 15 miljoner för att stärka bemanningen på skolbiblioteken under 2016 och ytterligare 30 miljoner under 2017. Syftet med statsbidraget är att öka skolbibliotekens möjligheter att stödja elevernas lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkutveckling.

– Det här är ett sätt att främja det bemannade skolbiblioteket som hjärtat i skolans arbete för elevers läslust. Vi vill att pengarna ska nå de skolor där elever behöver det allra mest, så att vi sedan kan utvärdera hur vi bäst stärker skolbiblioteken och läsningen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Vad säger forskning?

I promemorian ”Investeringar i skola för mer kunskap” framgår att:

”Skolbiblioteken utgör en viktig resurs i arbetet med elevernas lärande. Varje barn, oavsett var man bor eller vilken skola man går i, har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss.

Bemannade skolbibliotek har enligt såväl internationell som svensk forskning positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdighet. Men enligt den nationella biblioteksstatistiken från 2014 går bara omkring hälften av eleverna i landet i skolor som har tillgång till skolbibliotek där det finns bemanning för skolbiblioteksverksamhet minst 20 timmar i veckan. I 90 kommuner saknas helt enskilda skolbibliotek som har minst 20 timmar avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamhet.”

Detta är såklart oerhört positiva nyheter och utan tvekan ett steg i rätt riktning. Det låter dock kanske mycket med 15 eller 30 miljoner, men i det stora sammanhanget är det småpengar. Det är inte många tjänster det är tal om och dessa ska fördelas över hela landet. Enligt förordningen om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek får statsbidrag lämnas till den som enligt skollagen är huvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ansökan om statsbidrag sker till Skolverket. Om det kommer in fler ansökningar än vad det finns bidrag kommer Skolverket besluta om ett urval.

Vad innebär 15 miljoner från regeringen för Malmös elever?

Min förhoppning är emellertid att Malmös skolor ska få ta del av dessa pengar och att de kan fungera som en skjuts i rätt riktning. I Malmö är det nämligen stor spridning när det handlar om skolbibliotekens öppettider, bemanning och bemanningskompetens. Bemanningen på gymnasiebiblioteken är överlag god, medan endast ca 20 % av grundskolebiblioteken har utbildade skolbibliotekarier. Det behövs med andra ord göras insatser för att få en jämnare kvalitet på skolbiblioteken. Om vi vill ha en likvärdig skola i Malmö stad. Regeringspengarna kan vara en del i detta, men det krävs fler insatser än så. Rektorer måste inse hur och på vilket sätt skolbibliotekarien bidrar till elevers lärande, annars kommer hen aldrig att satsa på skolbiblioteksverksamheten. De måste se att fler kompetenser på skolan som samarbetar kring elevens lärande faktiskt är en framgångsfaktor som bidrar till ökad måluppfyllelse. Först då kan vi se hållbara förändringar som verkligen gör skillnad för Malmös elever.

Text: Karin Ahlstedt