Våga värna vokabuläret

Silhuetter samtalar.
Bild från Pixabay
Som svenska som andraspråkslärare på komvux möter man ofta elever som önskar lektioner fyllda av grammatikundervisning.

Då och då har man elever som har full koll på svensk grammatik rent teoretiskt, men som inte kan omsätta dessa kunskaper i praktiken, som inte hittar tydligheten varken i tal eller skrift. Som lärare funderar man då på hur man bäst investerar lektionstiden. Är det rätt investering att fylla lektionerna med grammatik eller bör vi tänka annorlunda?

Häromveckan hade vi språklärare på grundläggande vuxenutbildning i Malmö förmånen att lyssna på Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning vid Mau. Walldén har själv en bakgrund som sva-lärare på komvux och han är således väl förtrogen med skolform och elevklientel. Sentensen i Walldéns föreläsning fångas i David Wilkins citat från 1972: ”Utan grammatik kan väldigt lite förmedlas, utan ord kan inget förmedlas.”

Walldén redogör för det komplexa i att kunna ett ord, att behärska det receptivt och produktivt, att känna till kollokationer, konnotationer etc. Kan eleven uttala ordet med rätt betoning och identifiera ordets olika delar? Speciellt angeläget för andraspråkselever är, enligt Walldén, flerordsuttryck som behöver förstås som en helhet. Detta exemplifieras genom idiomatiska uttryck som lägga benen på ryggen och partikelverb som hoppa av. Svenska ordföljdsregler gör att verb och partikel ibland hamnar en bit ifrån varandra och då är det extra utmanande för andraspråkseleverna att identifiera partikelverbet som en helhet. 

Allmänna akademiska ord är ofta mer problematiska för andraspråkseleverna än ämnesspecifika/fackspråkliga ord, vilket gör det befogat att uppmärksamma t.ex. nominaliseringar och skriftspråkliga verb tillsammans med eleverna. I detta sammanhang tipsar Walldén om Ylva Olaussons Formell svenska – frekventa ord och den digitala resursen Språkbanken https://spraakbanken.gu.se/ao/.  Dock påpekar föreläsaren att andraspråkseleverna behöver arbeta med både bas och utbyggnad. Eleverna ska ju även utveckla ett funktionellt vardagsspråk, vilket gör det befogat att ta upp såväl slang som dialektala uttryck i undervisningen.

För att automatisera nya ord behöver elever bearbeta dem flera gånger på flera olika sätt, till exempel genom meningar, definitioner, synonymer och antonymer. Dessutom gagnas eleverna av kunskaper om svensk ordbildning och goda ordstrategier (identifiera orddelar, funktion, dra slutsatser utifrån sammanhanget  etc.).

På komvux i Malmö kommer vi i grundsva-kollegiet att jobba vidare med Walldéns föreläsning utifrån reflektionsfrågor. Syftet är att stötta eleverna till ett ordförråd som hjälper dem i arbetsliv och fortsatta studier.

Lästips för dig som vill veta mer: Walldén, Robert (2020). Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk: språk, texter och samtal. Studentlitteratur AB.  

En man håller ett föredrag om språk.