Varför blir det inte bättre än så här?

Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking framför entrén till S:t Petri Skola.

Varför blir det inte bättre än så här? Detta är en fråga som vi har brottats med de senaste två åren, och som har fått oss att nästan ge upp det systematiska kvalitetsarbetet. Varför ska vi hålla på med allt detta om vi egentligen får ungefär samma resultat år efter år? Om vi bara ser marginella förbättringar, är det då lönt att lägga så mycket tid på det här?

Vi har under många år arbetat med systematiskt kvalitetsarbete på S:t Petri skola och hela tiden försökt förfina och förbättra våra metoder i arbetet. Vi har dock med en allt större frustration upplevt att vi får liknande resultat år efter år, och att det stora förbättringsarbete som vi vill vara en del av inte visar på så stora förbättringar som har vi förväntat oss. Efter mycket diskussion och huvudbry har vi nu beslutat att lägga om vårt SKA-arbete (systematiska kvalitetsarbete) helt.

Vi har tidigare arbetat utifrån ett årshjul där vi lägger in lärarintervjuer, intervjuer med övrig personal, skolledning samt elevintervjuer, som vi sedan kombinerar med interna elevenkäter i år 1, år 3 samt SPR (språkintroduktionen). Till detta har vi också haft uppföljningsenkäten som sköts centralt och där alla år 2-elever samt SPR besvarar en gedigen enkät. I år har uppföljningsenkäten öppnat upp för korstabulering, något som vi har efterfrågat under flera år. Nu har vi plötsligt ett redskap som kan ge oss möjlighet att på klassnivå se hur eleverna har svarat. På det viset kan vi följa klasserna genom hela deras skoltid på S:t Petri skola. Nu blir uppföljningsekäten ett av de viktigaste instrumenten i vårt SKA-arbete.

Uppföljningsenkäten innehåller väldigt många frågor och påståenden som eleverna ska ta ställning till, och det är omöjligt att fokusera på alla. Vi har därför valt ut några fokusområden som vi ska använda, och vi anpassar våra interna enkäter efter uppföljningsenkäten. Dock kommer vi att ha några öppna frågor, precis som vi haft förut, för att kunna gräva djupare.  Ett sådant område är inflytande. Här är det viktigt att kombinera enkäterna med öppna frågor för att kunna fånga hur eleverna ser på inflytande, vad de menar med inflytande samt vad de vill ha inflytande över.

Det vi har saknat de senaste två åren är ett ordentligt forum där lärarna funderar över varför just deras elever har svarat på ett visst sätt i enkäterna. Vi har nu tagit fram material från varje klass som de undervisande lärarna sedan har diskuterat. Vi har också formulerat några frågor anpassade till de resultat som klassen uppvisat, samt bett lärarna att fundera över vad resultaten beror på och hur man kan arbeta vidare. Detta har då resulterat i minnesanteckningar som vi använder i SKA-arbetet.

Vi kommer också att ha fokusintervjuer med elever, lärare samt ta fram diskussionsfrågor till elevskyddsombuden som de kan diskutera programvis. Det vi försöker göra här är att gå på djupet och inte släppa de områden där vi ser en förbättringspotential. Tidigare försökte vi greppa över så mycket; vi skulle försöka fixa allt. Nu inser vi att detta är en omöjlighet. Vi måste snäva ner våra fokusområden och ställa oss frågan- vad är viktigast att fokusera på just nu? Sedan måste vi våga hålla i och låta detta arbete ta den tid det behöver. Vi måste alltså ha en långsiktig plan, med delmål och avstämningar.

Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking