Vårt kvalitets- och förbättringsarbete baseras på data och evidens

Vita tecknade gubbar håller tillsammans upp en blå diagrampil som sträcker sig uppåt.

 

 

Att följa ett barns utveckling och lärande är fantastiskt. Att dessutom få finnas med och leda utvecklingsarbete och bidra till att skapa goda inlärningsmiljöer är ett stimulerande, viktigt och ansvarfullt arbete. Alla vi som arbetar i skolan har ansvar för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Skolledaren leder detta viktiga arbete. Enligt skolverket är det skolledarens ledarskap som ska resultera i en verksamhet som ger hög måluppfyllelse för eleverna. Det är ingen lätt uppgift att organisera lärande och leda utvecklingsarbete. Hur vet vi att vi gör rätt och hur mäter och synliggör vi framgång?

It takes a village to raise a child

Ingen klarar ensam att skapa en skola som tillgodoser alla elevers specifika utvecklingsbehov. För att på bästa sätt kunna möta varje elev, måste vi arbeta tillsammans. Vi måste möta eleverna, där de är, för att ge dem möjlighet att lyckas i sin utveckling och i sitt skolarbete. Vi behöver ta hjälp av elevens vårdnadshavare och vi måste samarbeta på skolan. För att förbättra undervisningsmetoder och lärandemiljö behövs medvetenhet och reflektion. Vad ger effekt för inlärning och utveckling? Hur ser nusituationen ut och vad vill vi åstadkomma? För att utveckla arbetssätt och nå uppsatta mål baserar vi våra prioriteringar och beslut på evidens och data. Vi bygger vårt arbete på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Att leda med mål i sikte

När alla på skolan arbetar utifrån tydliga mål kommer medarbetarnas förmågor och kompetens att kraftsamlas i en och samma riktning, vilket i sin tur ger resultat. Om alla är involverade i verksamhetens förbättringsarbete skapas bättre förutsättningar att lyckas med uppdraget. Om medarbetarna är involverade och engagerade får verksamheten tillgång till medarbetarnas styrkor och kunskaper på ett sätt som kommer att ge positiv effekt på resultatet. När du som ledare, involverar din grupp, oavsett om det är din ledningsgrupp, en avdelning, ett arbetslag eller hela verksamheten, ger du möjlighet till lärande och gemensam förståelse och du kvalitetssäkrar både beslutsunderlaget och förändringsarbetet.

Att kvalitetssäkra skolans arbetsprocesser

För att höja elevresultaten och skapa goda förutsättningar för varje elev att lyckas behöver vi sträva mot att genomgående ha en hög kvalitet på undervisningen. Vi behöver ha hög kvalitet i alla skolans utvecklings- och arbetsprocesser. Med process menas här en serie aktiviteter där början och slutet är definierat. Skolans kärnprocess är undervisningen och de processer, där skolans medarbetare arbetar direkt med eleverna. I skolans arbete finns också viktiga stödprocesser, dvs. de processer som stödjer kärnprocesserna. Hit hör bl.a. administrativa processer. Rektorerna arbetar också med ledningsprocesser. Ledningsprocesser är de processer som beslutar och styr kärn- och stödprocesserna.

Metoder för datainsamling

Hur samlar vi in data och vilken data behöver vi, för att systematisk kunna analyser och förbättra vårt arbete? Vilken data behöver vi för att kunna utvärdera det vi gjort? Vilken data behöver vi för att säkerställa att vi är på rätt väg? Vad vi använder oss av för data beror på vilken uppgift vi vill lösa eller vilken fråga vi vill besvara. Vi har också olika fallenhet och kunskaper om hur vi kan använda olika typer av data för att synliggöra våra arbetsprocesser och resultat.

För att synliggöra en elevs utveckling kan vi t.ex använda oss av en protfolio där elevarbetet över tid synliggör elevens utveckling. Vid utvecklingsbedömningar gör vi jämförelser över tid för att se hur en individ, en insats, en verksamhet eller ett program har förändrats från ett utvärderingstillfälle till ett annat. En arbetsprocess kan dokumenteras kvalitativt i skrift eller med foto och film. Vi kan samla statistik och redovisa tabeller och diagram. Frågestudier kan göras med hjälp av intervjuer och enkäter. Utifrån svaren och berättelserna kan vi sedan se teman, göra bedömningar av sammanhang och se logiska mönster. Vi kan också göra observationer, där vi utifrån en frågeställning samlar anteckningar eller fyller i protokoll, som vi sedan kan diskutera och analyser med kollegor.

Skolledarens roll

Skolledaren har ansvar för att skapa och upprätthålla strukturer för hur skolan systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar utbildningens kvalitet i relation till elevernas resultat och progression. Skolledaren ska också leda och skapa förutsättningar för medarbetarna att bedriva utvecklingsarbete. Medarbetarna behöver tid för att planera, dokumentera, utvärdera och analysera undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Det behövs också tid och kunskap för att kunna möta varje elev för formativa och coachande samtal om elevens inlärning och utveckling. Genom att eleven lär sig se och förstå de egna inlärningsprocesserna skapas motivation och engagemang. Kunniga lärare, med hög kvalitet i undervisningen kommer att skapa goda förutsättningar för varje elev att lyckas i sitt lärande. En miljö som präglas av motivation och engagemang är en god inlärningsmiljö, som i sin tur genererar kunskap och goda resultat.

Dokumentera kunskap – Gör resultatet synligt

  • Vilken data behöver lärare och elev samla och tillsammans analysera, för att synliggöra och medvetandegöra elevens inlärningsprocesser och egna kunskaper?
  • Vilken data behöver läraren samla och analysera, för att synliggöra, medvetandegöra och utveckla de verksamma processer i undervisningen, som ger effekt för elevernas lärande?
  • Vilka data behöver arbetslagen samla och analysera, för att synliggöra, medvetandegöra och utveckla de kollegiala lärande som får effekt för undervisningens kvalitet och elevernas lärande?
  • Vilka data behöver skolledningen samla och analysera för att synliggöra, medvetandegöra och utveckla kvalitéten på undervisningen, lärarnas lärande och elevernas lärande och resultatutveckling.

Genom att definiera mål, samla data och göra olika processer synliga, kan vi beskriva det vi gör, utveckla och förfina. Kvaliteten på undervisningen höjs och elevresultaten kommer att förbättras. Att synliggöra kunskap och inlärningsprocesser är motiverande för alla involverande. Gör vi detta bra, kommer både elever och personal att trivas i skolan och då kan vi tillsammans uträtta underverk!

Lycka till med din skolas systematiska kvalitetsarbete!

 

Inspiration till blogginlägget har bl.a. hämtats från; Lars Gohde, Kvalitetssäkring, Komlitt 2018

Ove Karlssons Vestman, Utvärderandets konst, Studentlitteratur