Verben tar barnen mot utforskandet

Löv i olika färger på en vit bakgrund
Naturtavla

Barns tankar och funderingar kring naturvetenskapligt utforskande i förskolan kan ses som ett sätt för dem att uttrycka sina erfarenheter och sitt intresse av innehållet. Det finns många vardagliga situationer, aktiviteter och lekar i förskolemiljön som möjliggör ett lustfyllt utforskande, både inom- och utomhus, där barnen kan få uppleva, urskilja och utforska begreppet naturvetenskap med hela kroppen och med alla sina sinnen. Till exempel genom att höra, se på nära håll, lyssna noga, lukta lite lagom och känna försiktigt. Med andra ord möjliggör förskolans vardagliga situationer ett meningsskapande för barns frågor och utforskande när barns kropp och sinne används fullt ut.

Verben hjälper oss att se världen på annat sätt

Jag arbetar bland annat med den förvaltningsövergripande fortbildningen ”Barns delaktighet och utforskande” (BDU) ”. BDU är en fortbildning för förskolans pedagoger i projekterande förhållningssätt med fokus på barns delaktighet och barns röster i förskolan. Som en viktig del i fortbildningen jobbar vi tillsammans med pedagogerna med verb som ett betydelsefullt verktyg för barns undersökande och utforskande utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Genom att lyfta verben görs ett perspektivskifte från substantiv till verb. Detta gör skillnad i barns utforskande process samtidigt som det som pedagog blir lättare att börja tänka platser och material utifrån verben. Flera pedagoger som har gått fortbildning lyfter hur verben har hjälpt dem att väva samman fakta och fantasi i arbetet tillsammans med barnen.

Reflektioner från pedagoger som har gått fortbildningen kring verben

• Verben kommer vi säkert att fortsätta jobba med, det ger oss och barnen någonting konkret att jobba med. Verben har gett oss möjlighet till utforskande och har gett oss lust. Arbetet med verben har också gett inspiration till andra avdelningar.
• Verben har gett ett oss lyft, väckt många tankar. Inspirerande och ökar vår medvetenhet.

Verben SAMLA och BLANDA

Hink med färggranna löv i.

I förskolans vardagliga situationer och i lek kommer barnen ofta i kontakt med och utforskar naturvetenskapliga fenomen. Det är tillfällen för verb-utforskande som uppstår både spontant och i planerad undervisning. Cecilia Magnusson, förskollärare och Ulrika Vikingsson, barnskötare från Byängens förskola har gått BDU 2020/2021 och jobbar med verb som verktyg för utforskande. De har lyft att deras bakgrund till de valda verben kom från att arbeta i tvärgrupper med några yngre barn från två avdelningar på en neutral plats på förskolans gård. Vid ett tidigare tillfälle observerade de nyfikenhet och intresse hos barnen kring att samla olika ting. Framförallt var det olika naturmaterial samt att upptäcka den nya miljön som erbjöds. Det var en plats barnen sällan varit på vilket bjöd till nya utmaningar och nytt utforskande. De ville därför se vad som skedde om de fritt fick leta egna naturmaterial i var sin hink. Ganska snart blev det ett tydligt mönster, förutom att samla ville barnen ofta blanda det olika sakerna de hittat. Utifrån detta valde man ut verben SAMLA och BLANDA.

Vad utforskar barnen?

Hink med is och barn som håller en sked.
Barn samlar is

De utforskade miljön bland buskar och träd. Samlade pinnar, löv, bär, blommor, stenar, jord, med mera De utforskade med hela sin kropp genom att känna, lukta, se, jämföra och prata. Cecilia och Ulrika observerade att vissa barn gärna ville upptäcka själva och en del ville göra det tillsammans. De utvecklade tillfället genom att ge barnen var sin hink att samla i samt fler naturmaterial. Dessutom utgick man ifrån barnens individuella nyfikenhet. Pedagogernas intention var hela tiden att erbjuda barnen möjlighet att fortsätta en utforskande process ute.

Återkoppling och reflektion

Cecilia och Ulrika startade varje undervisning genom att reflektera med barnen och återkoppla från tidigare tillfälle för att synliggöra barns lärande. Efter avslutad verb-utforskande har de dokumenterat och reflekterat för att få syn på vad de kan tillföra vid nästa träff. De har lyft vikten av att ha så många olika sinnen med i projektet som möjligt för att skapa en bred bas för utforskandet.En tankekarta med verb.

De digitala verktygen har varit med och barnen har blivit bekanta med både lärplatta och kamera då de själva fått använda dessa när de önskat. Pedagogerna har berättat att utifrån verben ”Samla och Blanda” har barnen skapat naturtavlor genom att samla naturmaterial och sedan se förändringen på dessa tavlor över tid. De har samlat och blandat vatten, is, snö, färg, naturmaterial, ljud m.m. Förutom att de skapade naturtavlor och isskulpturer i olika färger blev det också härliga musikinstrument där barnen fick fylla och blanda i olika behållare. Detta blev ett härligt inslag i sångstunden.

Det som blev oerhört spännande för Cecilia och Ulrika under arbetet med verben var att tillsammans med barnen kunna på ett naturligt sätt väva samman fakta med fantasi. Att använda sig av koppen och sinnena kan bidra till att barnens frågor och tankar genereras och kommuniceras i ett naturvetenskapligt meningsskapande.