Vi har en plan – en kulturplan!

I juni 2022 antog grundskoleförvaltningens ledning vår gemensamma kulturplan för de kommande tre läsåren 2022-2025. Planen visar hur grundskoleförvaltningen ska arbeta för att leva upp till skolans kulturuppdrag och den är ett stöd för skolledare och kulturombud i det dagliga arbetet ute på skolorna.

Men behöver vi en kulturplan, vi har ju redan läroplanen?

I Lgr22 och Lgrsär22 kan man säga att skolans kulturuppdrag sammanfattas i två olika skrivningar i kapitel 1 och 2:

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Skolan ska ansvara för att varje elev kan använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Det är ju väldigt tydligt vad vi som skola SKA göra, ingen tvekan, men kulturplanen visar oss vägen till HUR vi kan göra detta och med hjälp av VAD.

De senaste 6-7 åren har grundskoleförvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen sammanställt den statistik vi har över skolornas deltagande i dels Skapande skola och dels kulturförvaltningens kostnadsfria utbud till skolorna, Kulturell allemansrätt. Dessa två resurser tillsammans utgör ett enormt bidrag till skolans arbete med kulturuppdraget. Resurserna ger alla elever möjlighet att möta alla olika konstformer under sin skolgång, de ger också eleverna möjlighet att pröva på olika konstuttryck och få utrymme att skapa själva. Och vi kan genom dessa resurser ge eleverna en god kännedom om samhällets kulturutbud.

Så det ser ganska bra ut… eller?

Ja, hur ser det då ut när vi tittat på statistiken vi har tillgång till? I det stora hela kan man säga att det ser bra ut, ca 90% av våra elever får i alla fall ett möte med någon extern kulturaktör under ett läsår. Men om vi borrar oss ner på klassrumsnivå ser vi att vi har en bristande likvärdighet i hur elever får ta del av allt detta. 10 % får inte ta del och ibland är det samma klasser som inte tar del flera år i rad.

Så för att utjämna dessa olikheter och ge 100% av eleverna tillgång till kultur kan vi ta en gemensam plan till hjälp. Planen lyfter många goda exempel på hur man kan organisera sitt arbete kring kultur i skolan för att säkra likvärdigheten. Den visar vad vi har för resurser att tillgå i Malmö stad och hur man kan få tillgång till dem, samt vad staben har för prioriterade målområden de kommande tre åren.

Så om vi alla läser och aktivt arbetar med vår Kulturplan 2022-2025 så kan vi vända siffrorna och ge VARJE ELEV tillgång till kultur i vår BÄSTA SKOLA.

Här kan du ladda ner GRF Kulturplan 2022-2025